meny

Ansök om inkassotillstånd

När behövs tillstånd för att bedriva inkassoverksamhet?

 • Inkassoverksamhet som avser indrivning av fordringar för annans räkning eller fordringar som har övertagits för indrivning.

Det är kostnadsfritt att ansöka om tillstånd att bedriva inkasso. Använd blanketten:

Ansök om inkassotillstånd

När behövs inte tillstånd för att bedriva inkassoverksamhet?

 • Indrivning av egna fordringar, så kallad egeninkasso.
 • Indrivning av fordringar åt bolag inom den egna koncernen, så kallad koncerninkasso.
 • Inkassoverksamhet som bedrivs av företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Det gäller i första hand banker, kreditmarknadsbolag och försäkringsbolag. Finansinspektionen övervakar att dessa företag följer inkassolagen och iakttar god inkassosed i sin inkassoverksamhet.
  Observera att företag som endast är registrerade hos Finansinspektionen efter anmälan, men som inte står under dess tillsyn, behöver Datainspektionens tillstånd för att få bedriva inkassoverksamhet.
 • Advokater och anställda på advokatbyråers indrivningar av klienters fordringar. Hanteringen av sådana fordringar står under Advokatsamfundets tillsyn.

Undantagen i Datainspektionens föreskrifter (DIFS 2011:1)

Vilka kvalifikationer krävs för att få inkassotillstånd?

Enligt 3 § inkassolagen (1974:182) prövar Datainspektionen om inkassoverksamheten kan antas bli bedriven på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt utifrån bland annat en bedömning av sökandens kvalifikationer. Datainspektionens bedömning görs i huvudsak utifrån av sökanden ingivna merithandlingar.

Den person som är föremål för bedömningen måste ha god insyn i det dagliga inkassoarbetet och möjlighet att påverka inkassorutiner. Huvudregeln är att en person är föremål för bedömning, men det kan finnas undantagsfall. Om Datainspektionen finner att den person som är föremål för bedömningen inte ensam har nödvändiga kvalifikationer, kan bedömningen avse denne tillsammans med en annan person i inkassoverksamheten. Det är vanligen den person som rent faktiskt kommer att leda det dagliga inkassoarbetet eller en i verksamheten anställd jurist.

Här framgår vem som kan bli föremål för bedömningen hos juridiska personer:

 • Aktiebolag: verkställande direktören, styrelseledamot eller annan i ledande ställning i bolaget.
 • Handelsbolag: en delägare.
 • Förening: en styrelseledamot.
 • Stiftelse: en styrelseledamot.

Om sökanden är en fysisk person – med eller utan enskild firma – bedöms denne.

Sakkunskap kan styrkas genom bestyrkt kopia av intyg och betyg avseende teoretisk utbildning och/eller utvisande praktisk erfarenhet. I allmänhet krävs dokumenterade universitets- eller högskolestudier i juridik. I vissa fall kan långvarig praktisk verksamhet väga upp brister i fråga om teoretisk utbildning genom att sökanden visar intyg och betyg över långvarig praktisk erfarenhet av inkassoverksamhet eller därmed jämförlig praktik. I intyg och betyg över praktiska erfarenheter granskar Datainspektionen vilka slags uppgifter som utförts, i vilken omfattning och under hur lång tidsperiod de utförts samt vitsord.

Omdömesgillhet kan exempelvis styrkas genom bestyrkt kopia av intyg från tidigare arbetsgivare.