meny

Säkerhetsskyddslagen

Med säkerhetsskyddslagstiftningen menas säkerhetsskyddslagen (1996:627) och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Med säkerhetsskydd avses:

  1. skydd mot brott som kan hota rikets säkerhet,
  2. skydd av hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet och
  3. skydd mot terrorism.

Säkerhetsskydd innebär att myndigheter och andra som säkerhetsskyddslagstiftningen gäller för ska vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot brott som kan hota rikets säkerhet, såsom spioneri och sabotage. Lagstiftningen gäller om verksamheten är av betydelse för rikets säkerhet eller särskilt behöver skyddas mot terrorism. Utöver myndigheter gäller reglerna för aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser som staten, kommuner eller landsting utövar ett så kallat rättsligt bestämmande inflytande över. Detsamma gäller för enskilda vars verksamhet är av betydelse för rikets säkerhet. Se mer information om rikets säkerhet nedan.

Hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet ska skyddas. Eftersom offentlighets- och sekretesslagen inte ger anvisningar om hur hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet ska hanteras, regleras detta i säkerhetsskyddslagstiftningen.

Säkerhetsskyddet omfattar också skydd mot terrorism. I vissa fall utgör terroristbrott ett hot mot rikets säkerhet, i andra fall inte. Kännetecknande för alla terroristbrott är att de innebär ett angrepp mot de demokratiska spelreglerna i samhället. Ett skydd mot terroristbrott ligger därför under alla förhållanden nära försvaret av rikets säkerhet.

Om rikets säkerhet

Någon legaldefinition av begreppet rikets säkerhet finns inte. Rikets säkerhet kan dock sägas avse såväl den yttre säkerheten för det nationella oberoendet som den inre säkerheten för det demokratiska statsskicket.

Rikets yttre säkerhet tar i första hand sikte på totalförsvaret, som utgör den verksamhet som är nödvändig för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar).

Den inre säkerheten kan vara hotad utan att totalförsvaret berörs. Angrepp mot rikets demokratiska statsskick kan förekomma från grupperingar utan förbindelse med främmande makt. Ett exempel är försök att ta över den politiska makten genom uppror, men också användning av våld, hot eller tvång mot den centrala statsledningen i syfte att påverka den nationella politikens utformning. I detta sammanhang kan det till exempel röra sig om kriminella aktiviteter inom den organiserade brottsligheten.

Exempel på sekretessbestämmelser som finns för att skydda rikets säkerhet är i första hand försvarssekretessen, som skyddar uppgifter vars röjande kan antas skada landets försvar eller på annat sätt vålla fara för rikets säkerhet. Vidare finns bland annat utrikessekretess, sekretess för underrättelseverksamhet, förundersökningssekretess, sekretess för chiffer och kod och sekretess för myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför sådana situationer eller hantering av sådana situationer. Dessa bestämmelser återfinns i kapitel 15 och 18 i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Alternativa kontaktsätt

Uppgifter som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen ska av säkerhetsskäl inte skickas digitalt. Använd därför inte den digitala blanketten på Datainspektionens webbplats eller e-post vid ansökan om tillstånd till kamerabevakning. Ifylld ansökningsblankett ska istället skickas via post till: 

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Med säkerhetsskyddslagstiftningen menas säkerhetsskyddslagen (1996:627) och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. 

Förhandssamråd och kameratillstånd

Om er organisation bedömer att er begäran om förhandssamråd eller, från den 1 augusti 2018, ansökan om kameratillstånd innehåller information som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen ska denna inte skickas in till Datainspektionen via formuläret på vår webbplats. Istället ska begäran eller ansökan skickas till Datainspektionen med rekommenderat brev, genom personlig leverans eller via motsvarande kontaktsätt. Använd i så fall någon av följande pdf-blanketter som underlag.

Förhandssamråd
Kameratillstånd

Personuppgiftsincidenter

Huvudregeln i dataskyddslagstiftningen är att en personuppgiftsincident ska anmälas till Datainspektionen. För personuppgiftsincidenter som även är it-incidenter enligt säkerhetsskyddslagstiftningen gäller dock undantag. De ska istället anmälas till Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten. Det gäller till exempel myndigheters it incidenter som allvarligt kan påverka säkerheten i ett informationssystem där hemliga uppgifter behandlas i en inte ringa omfattning eller om it incidenten allvarligt kan påverka säkerheten i ett informationssystem som särskilt behöver skyddas mot terrorism. Mer information finns i 10 a § och 39 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) samt i 1 kap 4 § lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Säkerhetsskyddsförordningen
Dataskyddslagen

För övriga personuppgiftsincidenter som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen, men som inte ska anmälas till Säkerhetspolisen och Försvarsmakten, gäller att dessa inte ska anmälas till Datainspektionen via formuläret på vår webbplats eller e-post. Använd istället vår pdf-blankett som underlag och skicka denna till Datainspektionen med rekommenderat brev, genom personlig leverans eller via motsvarande kontaktsätt.