Allmänna råd

Vid sidan av lagar och förordningar och de föreskrifter som Datainspektionen utarbetat, ger vi även ut allmänna råd med rekommendationer i olika frågor. De allmänna råden är inte bindande men de är rekommendationer om hur de bindande kraven i lagarna kan uppnås. Råden ligger också till grund för de föreskrifter som Datainspektionen ger exempelvis i samband med tillsyn och när tillstånd för inkassoverksamhet utfärdas. De allmänna råden är inte uttömmande och får inte uppfattas så att allt som inte behandlas i råden är tillåtet.

De allmänna råden nedan Information till registrerade och Säkerhet för personuppgifter innehåller rekommendationer om tillämpningen av bestämmelser i personuppgiftslagen. Eftersom personuppgiftslagen kommer att upphävas per den 25 maj 2018 och ersättas av EU:s dataskyddsförordningen (GDPR) och en ny svensk lag med kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordningen kommer dessa allmänna råd inte att gälla framöver. Även om de allmänna råden Säkerhet för personuppgifter är utformade utifrån personuppgiftslagens krav kan de framöver vid sidan av särskild information i anslutning till dataskyddsförordningen vara av värde för den som ska tillämpa de nya bestämmelserna.

Information till registrerade, i pdf-format

Säkerhet för personuppgifter, i pdf-format

Tillämpning av inkassolagen, i pdf-format

De allmänna råden finns också att beställa i tryckt version

Lagar och regler

Vägledning för integritetsanalys

En vägledning från Datainspektionen för att bedöma integritetsriskerna med ny eller ändrad lagstiftning.