Allmänna råd

Vid sidan av lagar och förordningar och de föreskrifter som Datainspektionen utarbetat, ger vi även ut allmänna råd med rekommendationer i olika frågor. De allmänna råden är inte bindande men de är rekommendationer om hur de bindande kraven i lagarna kan uppnås. Råden ligger också till grund för de föreskrifter som Datainspektionen ger exempelvis i samband med tillsyn och när tillstånd för inkassoverksamhet utfärdas. De allmänna råden är inte uttömmande och får inte uppfattas så att allt som inte behandlas i råden är tillåtet.

Information till registrerade, i pdf-format

Säkerhet för personuppgifter, i pdf-format

Tillämpning av inkassolagen, i pdf-format

De allmänna råden finns också att beställa i tryckt version

Lagar och regler

Vägledning för integritetsanalys

En vägledning från Datainspektionen för att bedöma integritetsriskerna med ny eller ändrad lagstiftning.