Datainspektionens föreskrifter (DIFS)

Personuppgiftslagen, kreditupplysningslagen och inkassolagen kompletteras med personuppgiftsförordningen, kreditupplysningsförordningen och inkassoförordningen som samtliga är föreskrifter från regeringen. Dessutom utarbetar Datainspektionen egna författningar med generella föreskrifter på området.

Här nedan hittar du nedladdningsbara versioner av de föreskrifter som är gällande. De flesta går även att beställa i tryckt version, kontakta oss på e-post datainspektionen@datainspektionen.se.

Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen att upphävas och ersättas av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och en ny svensk lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Datainspektionens föreskrifter enligt personuppgiftslagen kommer att upphävas per den 25 maj 2018. Datainspektionen avser att vid samma tidpunkt ha utfärdat en ny föreskrift i anslutning till EU:s dataskyddsförordning med bestämmelser om andra än myndigheters behandling av personuppgifter som aves i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning dvs. lagöverträdelser. Den nya föreskriften är avsedd att innehålla motsvarande möjligheter för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som följer av den nuvarande föreskriften DIFS 1998:3 (ändrad och omtryckt genom DIFS 2010:1). Det innebär att per den 25 maj kommer DIFS 1998:2 (ändrad och omtryckt DIFS 2001:1 och 2013:1) och 1998:3 (ändrad och omtryckt 2010:1) att upphävas och DIFS 1998:3 ersättas av en ny föreskrift om behandling av uppgifter om lagöverträdelser.

DIFS 2013:1

Datainspektionens föreskrifter om ändring av Datainspektionens föreskrifter (DIFS 1998:2) i fråga om skyldigheten att anmäla behandlingar av personuppgifter till Datainspektionen.

DIFS 2011:1

Datainspektionens föreskrifter om ändring av Datainspektionens föreskrifter (DIFS 1989:1) om tillstånd enligt 2 § inkassolagen (1974:182).

DIFS 2010:1

Datainspektionens föreskrifter om ändring av Datainspektionens föreskrifter (DIFS 1998:3) om undantag från förbudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser m.m.

DIFS 2005:1

Datainspektionens föreskrifter om ändring av Datainspektionens föreskrifter (DIFS 1989:1) om tillstånd enligt 2 § inkassolagen (1974:182).

DIFS 2001:1

Datainspektionens föreskrifter om ändring av Datainspektionens föreskrifter (DIFS 1998:2) i fråga om skyldigheten att anmäla behandlingar av personuppgifter till Datainspektionen.

DIFS 1999:1

Datainspektionens föreskrifter om upphävande av inspektionens föreskrifter (DIFS 1988:2) om granskning av personregister med hjälp av automatisk databehandling (ADB) vid taxeringsrevision och tullrevision, m.m.

DIFS 1999:2

Föreskrifter om ändring av Datainspektionens föreskrifter (DIFS 1989:1) om tillstånd enligt 2 § inkassolagen (1974:182).

DIFS 1998:1

Datainspektionens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om personregister enligt datalagen (1973:289).

DIFS 1998:3

Datainspektionens föreskrifter om undantag från förbudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser m.m.

DIFS 1989:1

Datainspektionens föreskrifter om tillstånd enligt 2 § inkassolagen (1974:182).

Data Inspection Board Statute Book (In english):

DIFS 1998:3
DIFS 2001:1
DIFS 2005:1

Lagar och regler

Fakta
Nya lagar ska ge bra integritetsskydd
Datainspektionen ger även ut allmänna råd med rekommendationer i olika frågor. När nya lagar och regler, som har med integritetsfrågor att göra, arbetas fram kontrollerar vi som remissinstans att den personliga integriteten skyddas på ett bra sätt; varje år lämnar vi våra synpunkter i ett stort antal remissvar. Vi granskar också utkast till författningar, lagrådsremisser och propositioner och sitter med som experter i utredningar och kommittéer.