Allmänt om inkasso

En viktig princip i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det ändå att de inte blir betalda inom den utsatta tiden. Då kan den som ska ha pengarna (borgenären) vidta inkassoåtgärder mot den som ska betala (gäldenären). Borgenären kan själv driva in sina pengar eller anlita ett ombud, till exempel ett inkassoföretag.

Från faktura till anmärkning

I princip varje dag tar Datainspektionen emot frågor som rör fakturor, inkassokrav och betalningsanmärkningar. Det kan verka svårt att förstå hur allt hänger ihop men i den här grafiken förklarar vi det på ett enkelt sätt.

Inkassoåtgärder

När man pratar om inkassoåtgärder menar man krav eller andra påtryckningar mot gäldenären för att få denne att betala sin skuld. Normalt får gäldenären ett kravbrev, där det står att om denne inte betalar frivilligt kommer borgenären att ansöka hos Kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande (en så kallad summarisk process) eller vidta någon annan rättslig åtgärd. Borgenären kan också hota med att säga upp ett avtal (till exempel ett kreditavtal) eller avbryta en löpande leverans (till exempel ett telefonabonnemang). En ren betalningspåminnelse eller en upplysning om att kravet kan komma att lämnas över till inkasso är däremot inte inkassoåtgärder.

Om inkassoåtgärderna inte leder till något resultat kan borgenären vidta rättsliga åtgärder för att få fastslaget dels att gäldenären är skyldig att betala, dels vilket belopp gäldenären ska betala. När ett sådant utslag eller dom har meddelats kan borgenären ta hjälp av Kronofogdemyndigheten för att driva in skulden.

Fakta
Borgenär
En person eller ett företag som har en fordran mot en annan person eller företag (gäldenären).
Gäldenär
Person eller företag som har en skuld.

God inkassosed

I inkassolagen (IkL) finns bestämmelser som gäller för den som bedriver inkassoverksamhet.

Inkassoverksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed. Det innebär bland annat att den som inkassoåtgärderna riktas mot inte får utsättas för onödiga kostnader eller trakasserier. Vad som är god inkassosed framgår av 5-11 §§ inkassolagen, Datainspektionens praxis i inkassofrågor och Datainspektionens allmänna råd "Tillämpning av inkassolagen".Ladda ner Allmänna råd - Tillämpning av inkassolagen

Läs Datainspektionens allmänna råd Tillämpning av inkassolagen

Datainspektionen har till uppgift att se till att inkassolagens bestämmelser och god inkassosed följs. Det sker både genom löpande kontakter och genom inspektioner hos inkassoföretagen.

Klagomål

Den som anser att han eller hon har utsatts för inkassoåtgärder som strider mot god inkassosed kan vända sig till Datainspektionen med frågor och klagomål. Däremot kan Datainspektionen inte agera ombud för någon eller avgöra tvister mellan en gäldenär och en borgenär eller ett inkassoföretag.

Inkassolagen

Frågor och svar om inkasso

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om vad som gäller för inkassoverksamhet och vad du som gäldenär (den som är skyldig pengar) har för rättigheter.

Har du fått ett bluffkrav?

Om du har fått ett bluffkrav – betala inte! Du ska inte betala ett krav som du tror är en ren bluff. Här får du veta mer.

Inkassofrågor - det här gör vi inte

Här kan du läsa mer om sådant som vi inte har hand om när det gäller inkasso, bland annat gäller det stegen innan man får ett inkassokrav.

Aktuellt

Dataskyddsförordningen
Den kommande dataskyddsförordningen innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske. Det kommer att behöva utredas vidare inom ramen för svenskt lagstiftningsförfarande i vilken mån reglerna i inkassolagen kommer att påverkas av förordningens regler. I dagsläget är detta oklart.
Läs mer om dataskyddsförordningen

Datainspektionen polisanmäler estniskt bolag
Datainspektionen har tagit emot klagomål som rör det estniska bolaget Law Office Storm & Mets Oü. Datainspektionens bedömning är att bolaget behöver tillstånd för att bedriva inkassoverksamhet i Sverige vilket det saknar. Därför polisanmäler Datainspektionen nu bolaget.

Dokument

Datainspektionens föreskrifter 2011:1

Datainspektionens föreskrifter om ändring av Datainspektionens föreskrifter (DIFS 1989:1) om tillstånd enligt 2 § inkassolagen (1974:182).

Datainspektionens föreskrifter 1989:1

Datainspektionens föreskrifter om tillstånd enligt 2 § inkassolagen (1974:182).

Externa länkar

Inkassolagen, SFS 1974:182
Inkassoförordningen, SFS 1981:956
Lag om ersättning för inkassokostnader m.m., SFS 1981:739
Förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m.