Kameraövervakningslagen

Kameraövervakningslagen upphör i maj 2018
Reglerna för kameraövervakning kommer att ändras väsentligt i maj 2018. Färre behöver söka tillstånd men det ställs högre krav på att man måste kunna visa att man följer reglerna.
Läs mer om de nya reglerna

Kameraövervakningslagens syfte är att se till så att kameraövervakning bara används när övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset. Som ett allmänt krav för kameraövervakning av alla typer av platser gäller att övervakningen ska bedrivas lagligt, enligt god sed och med hänsyn till enskildas personliga integritet.

Kameraövervakningslagen gäller oavsett om allmänheten har tillträde till platsen eller inte. Huvudregeln är att det krävs tillstånd för kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde, men ibland räcker det med endast en anmälan. Länsstyrelserna hanterar inom respektive län sådana tillståndsprövningar och anmälningar. Länsstyrelserna har också operativ tillsyn av kameraövervakning på sådana platser. I kameraövervakningslagen kan man läsa mer om vad som gäller för tillstånd och anmälningar.

Den som planerar att bedriva kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde behöver inget tillstånd. Men man måste se till att övervakningen är tillåten, det vill säga säkerställa att den följer kameraövervakningslagens bestämmelser. Lagen ger två möjligheter: Den ena är att den som ska övervakas lämnar sitt samtycke till övervakningen. Den andra möjligheten är att övervakningen sker efter att man tillämpat överviktsprincipen, vilken innebär att kameraövervakningen är tillåten om övervakningsintresset, som till exempel kan vara att förebygga, utreda och avslöja brott, förhindra olyckor, väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Datainspektionen har operativ tillsyn av kameraövervakning som sker på platser dit allmänheten inte har tillträde.

Läs mer om kameraövervakningslagen

Här kan du läsa mer om under vilka förutsättningar kameraövervakning får ske och vilka rättigheter du har som enskild.

Datainspektionens roll

Datainspektionen har ett centralt tillsynsansvar för all kameraövervakning och har också rätt att överklaga länsstyrelsernas beslut i frågor om kameraövervakning för att tillvarata allmänhetens intressen. Datainspektionen utfärdar däremot inga tillstånd, det gör länsstyrelserna.

Bakgrund
Kameraövervakningslagen innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte. Det innebär att alla regler om kameraövervakning från och med den 1 juli 2013 finns samlade i en och samma lag. Till den nya kameraövervakningslagen hör en förordning, kameraövervakningsförordningen. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2013 och gäller istället för personuppgiftslagen. Lagen ersätter också lagen om allmän kameraövervakning (LAK).

Nyheter om kameraövervakningslagen

Övervakningskamera på vägg.

Frågor och svar om kameraövervakningslagen

Här hittar du svar på vanliga frågor om kameraövervakningslagen.

Läs mer om kameraövervakning

Här kan du läsa mer om kameraövervakningslagen, om vad som gäller för tillstånd, platser och vad du som enskild har för rättigheter.

Kameraövervakning i skolor

Läs mer om vad man bör tänka på när man sätter upp övervakningskameror i skolmiljö.

Kameraövervakning på arbetsplatser

Läs mer om vad man bör tänka på när man sätter upp övervakningskameror på arbetsplatser där allmänheten inte har tillträde.

Säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning

Datainspektionen har tagit fram en checklista och en vägledning för säkerhetsarbete när man bedriver kameraövervakning.

Externa länkar

Kameraövervakningslagen (2013:460)
Kameraövervakningsförordningen (2013:463)