Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring innebär en möjlighet för vårdgivare att, under vissa förutsättningar, ha åtkomst till personuppgifter som hanteras av andra vårdgivare för ändamål som rör vårddokumentation. Bestämmelser om sammanhållen journalföring finns i 6 kap. patientdatalagen.

Sammanhållen journalföring kan beskrivas i två steg. Steg 1 ställer krav på den vårdgivare som gör informationen tillgänglig för andra vårdgivare. Steg 2 ställer krav på den vårdgivare som vill ta del av informationen.

Steg 1

Innan uppgifter om en patient görs tillgängliga för andra vårdgivare genom sammanhållen journalföring ska patienten informeras om vad sammanhållen journalföring är. Patienten ska också få information om att man kan motsätta sig att uppgifter görs tillgängliga för andra vårdgivare genom sammanhållen journalföring och att vårdgivaren då ska spärra uppgifterna.

Steg 2

För att en vårdgivare ska få behandla uppgifter som en annan vårdgivare gjort tillgängliga i systemet med sammanhållen journalföring krävs det att:

  1. uppgifterna rör en patient som det finns en aktuell patientrelation med
  2. uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador hos patienten inom hälso- och sjukvården, och
  3. patienten samtycker till det.

Uppgifter får under vissa förutsättningar även behandlas inom sammanhållen journalföring för att utfärda vårdintyg.

Frågor & svar om patientdatalagen

Här har vi samlat några aktuella frågor och svar om patientdatalagen.

Hur förhindrar man obefogad spridning av patientuppgifter?

En vägledning om behovs- och riskanalys samt utredning av obehörig åtkomst för hälso- och sjukvården