Personuppgiftslagen

På de här sidorna kan du läsa mer om personuppgiftslagen, hur den tillämpas och vilka rättigheter du har när det gäller din personliga integritet. Välj bland olika områden i menyn till vänster.

Den 25 maj 2018 ersättas personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen (GDPR). På en annan plats på Datainspektionens webbplats får du veta mer om vad den nya lagstiftningen innebär:
Läs mer om dataskyddsförordningen

Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet "behandlas" är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet. Övriga EU-länder har alltså liknande skyddslagar vilket underlättar flödet av information inom unionen.

I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade. Det finns också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter. Företag, myndigheter, föreningar och andra kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten.

Strukturerade eller ostrukturerade uppgifter?

Vilka regler i personuppgiftslagen som gäller beror på hur personuppgifterna som publiceras är strukturerade. Om personuppgifterna lagras i en databas eller annan typ av register anses uppgifterna vara strukturerade. Om personuppgifterna återfinns exempelvis i löpande text eller i e-post anses uppgifterna däremot vara ostrukturerade. För strukturerad personuppgiftsbehandling gäller betydligt fler regler än för ostrukturerad.

Läs mer om strukturerade och ostrukturerade personuppgifter

Undantag och andra lagar

Särregler i annan lagstiftning tar över bestämmelserna i personuppgiftslagen, exempelvis lagar om hur personuppgifter ska behandlas inom skatteförvaltningen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och polisen. Personuppgiftslagen gäller inte för rent privat behandling av personuppgifter. Det finns också undantag med hänsyn till offentlighetsprincipen samt tryck- och yttrandefriheten.

Personuppgiftslagen

Fakta
Personuppgiftslagen förkortas ofta PuL. Personuppgiftslagen kompletteras med personuppgiftsförordningen som är föreskrifter från regeringen. Dessutom utarbetar Datainspektionen egna författningar med generella föreskrifter (DIFS) på området.

Frågor & svar om personuppgifter

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om personuppgifter.

Mer information

Personuppgiftsansvaret

Ett centralt begrepp när det gäller personuppgifter är personuppgiftsansvar. Personuppgiftsansvarig är den som behandlar personuppgifter i sin verksamhet, det vill säga ofta ett företag eller myndighet. Här får du veta mer.

Vägledning för integritetsanalys

En vägledning från Datainspektionen för att bedöma integritetsriskerna med ny eller ändrad lagstiftning.

Externa länkar

Personuppgiftslagen

Hela texten i personuppgiftslagen SFS 1998:204 hittar du på riksdagens webbplats.

Personuppgiftsförordningen

Hela texten i personuppgiftsförordningen SFS 1998:1191 hittar du på riksdagens webbplats.