Aktuella fall

Samrådsyttranden

Om du som är personuppgiftsombud är tveksam till hur personuppgiftslagen ska tolkas kan du skriva till Datainspektionen för att få råd. Det kallas för samråd. Här har vi samlat ett antal samråd som kan vara av intresse för alla personuppgiftsombud.

Arbetslivet

 1. Uppgifter i system för inpassering
 2. Foton i personaladministrativt system
 3. Kontroll av samtalsspecifikationer
 4. Inspelning av telefonsamtal i utbildningssyfte
 5. Uppgifter om drogtester och tjänstbarhetsgrad
 6. Samkörning av personalregister med FN:s terrorlista
 7. Kontroll av anställdas datorer
 8. Kontroll av anställdas arbetstid
 9. Positionering av fordon och servicepersonal
 10. Kompetensdatabas hos myndighet
 11. Kompetensdatabas hos företag
 12. Löneuppgifter i fackklubben
 13. Omfattas IP-telefoni av PuL?
 14. Användning av anställdas egen utrustning i tjänsten, så kallade Bring Your Own Device-lösningar, BYOD
 15. Är det tillåtet att använda DLP-verktyg (Data Loss Prevention Tools) i arbetslivet?
 16. Lämna ut anställdas personuppgifter till ett företag för att administrera erbjudanden om friskvård
 17. GPS-loggning av fältpersonal

Forskning

 1. Personuppgiftsansvar för examens- och avhandlingsarbeten
 2. Personuppgiftsansvar vid kliniska prövningar
 3. Demografisk databas
 4. Information i enkäter
 5. Lämna ut patientdata
 6. Omdömen om forskare

Internet

 1. Personnummer som spärr mot småbarn på chattsajt
 2. Säkerhet för uppgifter från Bilprovningen via e-post
 3. Radonmätningar på kommunens webbplats
 4. Publicering av kommunala protokoll
 5. Publicering av kungörelser på myndighetens externa webbplats
 6. Webbpublicering av kursutvärderingar
 7. Webbpublicering av uppgifter om fastighetsmäklare
 8. Säkerhet vid distansarbete
 9. Känsliga uppgifter via e-post

Kommuner och landsting

 1. Personuppgiftsansvar. Eget eller gemensamt?
 2. Tillgång till invånarregistret
 3. Kommunens fotoarkiv
 4. Färdtjänstens tillgång till befolkningsregister
 5. Utökat befolkningsregister hos landstinget
 6. Radonmätningar på kommunens webbplats
 7. Registrering av lokaltrafikkort
 8. Statistik om utlandsfödda
 9. Diarium på intranätet
 10. Publicering av kommunala protokoll
 11. Uppgifter från intervjuer om drogproblem
 12. Gallring ur ett personaladministrativt system
 13. Information till registrerade i diariet/ärendehanteringssystemet
 14. Registrering av orsaker till avgång
 15. Personnummer på skolbarns lånekort
 16. Digitala röntgenbilder, information
 17. Information till registrerade om åtalsanmälningar
 18. Behörigheter i IT-systemet
 19. Manuella register med uppgifter om hälsa
 20. Säkerhet för användarkonton
 21. Personnummer som nyckel i telefonsystem
 22. Efterforska ip-adress för mejl med ansökan om socialbidrag
 23. Uppgifter för utbildningsstöd
 24. Spara uppgifter i blankettmallar
 25. Rapporter enligt socialtjänstlagen
 26. Användning av personnummer för behörighetskontroll och som användaridentitet
 27. Föreskrift om patientdatalagen
 28. Om en patient begär ett registerutdrag måste man även skicka med all löpande journaltext?
 29. Kommunal webbaserad sökfunktion

Kunder och medlemmar

 1. Uppgifter om avstängda telekunder
 2. Post till personer med skyddade personuppgifter
 3. Fingeravtryck vid inpassering
 4. Exponering av adressuppgifter vid handel på Internet
 5. Fastighetsbolags behandling av skyddade uppgifter
 6. Information på hyreskontrakt
 7. Uppgifter om bostadssökande
 8. Säkerhet för uppgifter från Bilprovningen via e-post
 9. Lämna ut personnummer vid elektroniska betalningar?
 10. Personnummer som kundnummer
 11. Information till kunder, tecken på brott
 12. Registerutdrag till kunder inom och utanför organisationen
 13. Inspelning av telefonsamtal vid hot
 14. Inspelning av telefonsamtal i utbildningssyfte
 15. Använda uppgifter från Försäkringskassan
 16. Medlemsregister. Samkörning med information ur kundregister
 17. Före detta medlemmar i ett medlemsregister
 18. Samkörning av kundregister med fastighetsregistret
 19. Spärrlista med bedrägliga och oönskade kunder
 20. Skyldighet att lämna ut personuppgifter ur kvittodatabas till kund

Näringslivet

 1. Lämna ut uppgifter från resebyrå
 2. Personuppgifter i bokföringen
 3. Uppgifter om make/maka i Radiotjänst kundregister

Utbildning

 1. Institutionsadministrativt system
 2. Intranätet Skolportalen
 3. Födelsedata på klasslistor
 4. Webbpublicering av kursutvärderingar
 5. Omdömen om forskare

Övrigt

 1. Tillämpas PuL då personuppgifter behandlas i Danmark och Norge?
 2. Överföring till tredje land
 3. Vem kan vara personuppgiftsbiträde?
 4. Gränsen mellan personuppgiftsbiträde och tredje man?
 5. Ett eller flera biträdesavtal med samma leverantör?
 6. Personuppgiftsbiträdesavtal med underentreprenörer
 7. Registrera brottsuppgifter

Personuppgiftsombud

Att tänka på när det gäller samråd
Tänk på att samråden baseras på de uppgifter som ombudet lämnar. Det kan alltså finnas okända faktorer som, om de hade varit kända, hade lett till ett annat svar. Samrådsyttrandet är inte ett tillstånd från Datainspektionen. Det är alltid den personuppgiftsansvarige som självständigt och på eget ansvar ska se till att behandlingen av personuppgifter följer personuppgiftslagen.

Samråd

Mer information

Anmäla eller avanmäla ett personuppgiftsombud

Om du vill anmäla eller avanmäla ett personuppgiftsombud så använder du en särskild anmälningsblankett.

Kontakta Datainspektionen

Datainspektionen ger råd och hjälp till personuppgiftsombuden. Här får du veta mer hur du kan kontakta oss vid såväl enklare som mer komplicerade frågor.

Vill du prata med en jurist?

Du som är personuppgiftsombud har möjlighet att prata med någon av våra jurister som är specialiserade inom olika områden. Mellan klockan 9 och 11 svarar våra jurister på dina frågor. Ring oss på 08-657 61 00. Den 6/12 och 13/12 är denna tjänst istället öppen kl 13-15.