E-förvaltning och personuppgiftslagen

Allt fler kommuner och statliga myndigheter utvecklar nu e-tjänster och inför elektroniska ärendehanteringssystem samtidigt som informationsutbytet inom och mellan kommuner/myndigheter ökar. Sammantaget innebär det en ökad datoriserad behandling av personuppgifter vilket i sin tur ökar risken för att personuppgifter behandlas felaktigt på ett sätt som strider mot personuppgiftslagen (PuL).

E-förvaltning är ett prioriterat område för den offentliga förvaltningen. Samtidigt finns det otydlighet och osäkerhet kring vilka regler som gäller för behandlingen av personuppgifter. Därför har Datainspektionen tagit fram följande informationsblad som ger råd och vägledning för behandlingen av personuppgifter i samband med e-förvaltning:

Statliga myndigheters behandling av personuppgifter

På den här sidan får du råd och vägledning allmänt när det gäller behandling av personuppgifter i samband med e-förvaltning.

Webbpublicering av protokoll och diarier – Vägledning för kommuner och landsting

För att underlätta för kommuner och landsting har Datainspektionen tagit fram en checklista som kort sammanfattar några av de viktigaste punkterna vid webbpublicering av protokoll och diarier.

Nyheter om e-förvaltning

Mer information

Aktuella fall

Bland våra samrådsyttranden hittar du flera exempel på frågeställningar kring e-förvaltning.

Dina Pensionssidor

Datainspektionen har i ett tillsynsbeslut granskat hur Pensionsmyndighetens webbaserade tjänst Dina Pensionssidor förhåller sig till kraven på säkerhetsåtgärder i gällande dataskyddslagstiftning.

Personuppgiftsansvar i Mina meddelanden

Skatteverket har lämnat in en förfrågan om personuppgiftsansvar i e-tjänsten Mina meddelanden. Här är Datainspektionens svar.

Personuppgiftsansvar vid samverkan mellan flera aktörer

Datainspektion har i ett samrådsyttrande bedömt hur personuppgiftsansvaret kan fördelas när flera aktörer samverkar i e-förvaltningsprojekt.