Grundläggande krav

De grundläggande kraven måste alltid vara uppfyllda när man behandlar personuppgifter.

Den personuppgiftsansvarige ska se till att

  • personuppgifter behandlas bara om det är lagligt, korrekt och i enlighet med god sed
  • personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål
  • personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in
  • personuppgifterna är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen samt att uppgifterna är riktiga och om nödvändigt aktuella
  • inte fler personuppgifter behandlas än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen
  • åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller utplåna personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålen med behandlingen, samt att
  • personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

De grundläggande kraven för att behandla personuppgifter återfinns i 9 § i personuppgiftslagen.

Personuppgiftslagen