meny

Hur vi arbetar

Datainspektionen ger råd och sprider kunskap och kontrollerar att lagarna efterlevs

Datainspektionen kontrollerar att man följer lagar och förordningar. Vår kontroll gäller främst dataskyddsförordningen, kameraövervakningslagen, kreditupplysningslagen, patientdatalagen och inkassolagen men vi är också tillsynsmyndighet för integritetsskyddet i en mängd andra registerförfattningar.

Information

En viktig del av vårt arbete är att ge råd och sprida kunskap. Det gör vi både till de som behandlar personuppgifter i samhället, de personuppgiftsansvariga, och till de vars uppgifter behandlas, de registrerade. Vi berättar hur man ska göra för att följa lagarna och vilka rättigheter den enskilde har. Det gör vi genom:

  • Information på webbplatsen. Här finns all information om de olika lagar och regler vi är tillsynsmyndighet för. Vi tar fram fakta, vanliga frågor och svar, checklistor, vägledningar, rapporter och mycket mera.
  • Pressmeddelanden.
  • Kurser och föreläsningar.
  • Och genom att svara på frågor från allmänheten genom vår upplysningstjänst.

Klagomål, förfrågningar och tips

Om du har frågor, klagomål eller tips som rör tillämpningen av de lagar som vi utövar tillsyn över så kan du vända dig till oss. Innan du gör det rekommenderar vi dig att först försöka hitta svaret på vår webbplats. Vi har mycket användbar information och webbplatsen är vår främsta informationskanal.

Läs mer om hur du kontaktar oss
Läs mer om hur du lämnar ett klagomål eller tips

Vänd dig till ditt dataskyddsombud

Du kan också vända dig till ditt dataskyddsombud, om din organisation har ett sådant.

Tillsyn

Kontrollen görs framför allt genom så kallad tillsyn. Med tillsyn menas att Datainspektionen genom egna iakttagelser av företag, myndigheter eller organisationer kontrollerar att lagar och förordningar följs. Det sker antingen på plats eller per brev, telefon eller e-post.

Läs mer om tillsyn och hur det går till

Klagomål och tips

I de flesta fall är alltså tillsynen planerad men vi kan också rycka ut efter klagomål eller tips från enskilda eller uppgifter i massmedia.

Läs mer om hur du lämnar ett klagomål eller tips

Dataskyddsombud

På många arbetsplatser finns ett dataskyddsombud. När vi ska göra en fältinspektion brukar vi meddela dataskyddsombudet så att hen kan delta. Vid i stort sett samtliga inspektioner är ombudet närvarande.

Läs mer om dataskyddsombud

Lagstiftningsarbetet

Vi utarbetar egna författningar med generella föreskrifter och ger ut allmänna råd med rekommendationer i olika frågor. När nya lagar och regler arbetas fram kontrollerar vi att den personliga integriteten skyddas på ett bra sätt; varje år lämnar vi våra synpunkter i ett stort antal remissvar. Vi granskar också utkast till författningar, lagrådsremisser och propositioner och sitter med som experter i utredningar och kommittéer.

Tillstånd

Datainspektionen utfärdar tillstånd för företag att bedriva verksamhet inom inkasso och kreditupplysning. Här på webbplatsen kan du ansöka om och hitta alla tillstånd som är aktuella.

Läs mer om vilka som har inkassotillstånd
Läs mer om vilka som har tillstånd för kreditupplysning

Det krävs inte tillstånd för att få behandla personuppgifter.