Så arbetar Datainspektionen

Vi kontrollerar att lagarna efterlevs

Datainspektionens kontroll av att lagarna efterlevs gäller främst personuppgiftslagen, kameraövervakningslagen, kreditupplysningslagen och inkassolagen men vi är också tillsynsmyndighet för integritetsskyddet i en mängd andra registerförfattningar.

Tillsyn

Kontrollen görs framför allt genom så kallad tillsyn. Med tillsyn menas att Datainspektionen genom egna iakttagelser av företag, myndigheter eller organisationer kontrollerar att lagar och förordningar följs. Det sker antingen på plats eller per brev, telefon eller e-post.

Datainspektionen inspekterar en skola

Datainspektionens kontroller sker ofta på plats, som här i en skola.

Läs mer om tillsyn och hur det går till

Klagomål och tips

KlagomålI de flesta fall är alltså tillsynen planerad men vi kan också rycka ut efter klagomål eller tips från enskilda eller uppgifter i massmedia.

Personuppgiftsombud

På många arbetsplatser finns ett personuppgiftsombud. När vi ska göra en fältinspektion brukar vi meddela personuppgiftsombudet så att han eller hon kan delta. Vid i stort sett samtliga inspektioner är ombudet närvarande.

Läs mer om personuppgiftsombud

Service till personuppgiftsombud

Vi ger också råd och hjälp till personuppgiftsombud. Du som är personuppgiftsombud och har frågor om personuppgiftslagen kan skriva till Datainspektionen för samråd. Svaret på din fråga kallas för samrådsyttrande.

Läs mer om samrådsyttranden

Lagstiftningsarbetet

Vi utarbetar egna författningar med generella föreskrifter och ger ut allmänna råd med rekommendationer i olika frågor. När nya lagar och regler arbetas fram kontrollerar vi att den personliga integriteten skyddas på ett bra sätt; varje år lämnar vi våra synpunkter i ett stort antal remissvar. Vi granskar också utkast till författningar, lagrådsremisser och propositioner och sitter med som experter i utredningar och kommittéer.

Information

En viktig del av vårt arbete är att ge råd och sprida kunskap om rättigheterna att värna den personliga integriteten i samhället. Det gör vi genom:

  • Information på webbplatsen. Här finns all information om de olika lagar och regler vi är tillsynsmyndighet för. Vi tar fram vanliga frågor och svar, checklistor, vägledningar, rapporter och mycket mera.
  • Pressmeddelanden och tidskriften Integritet i fokus.
  • Kurser, seminarier och konferenser.
  • Och genom att svara på frågor från allmänheten genom vår upplysningstjänst.

Förfrågningar

Om du har frågor som rör tillämpningen av de lagar som vi utövar tillsyn över så kan du vända dig till oss per e-post, via vanlig post eller telefon. Innan du gör det rekommenderar vi dig att först försöka hitta svaret på vår webbplats. Vi har mycket användbar information och webbplatsen är vår främsta informationskanal. Under Frågor och svar hittar du svar på vanligt förekommande frågor och under Lagar och regler hittar du lagtexter, vägledningar och checklistor. I våra pressmeddelanden finns också information om våra tillsynsbeslut.

Om du inte hittar svaret på din fråga här på webbplatsen kan du skriva till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, eller mejla till datainspektionen@datainspektionen.se. Du kan också ringa till oss på 08-657 61 00.

Tillstånd

Datainspektionen utfärdar tillstånd för företag att bedriva verksamhet inom inkasso och kreditupplysning. Här på webbplatsen kan du ansöka om och hitta alla tillstånd som är aktuella.

Läs mer om gällande inkassotillstånd
Läs mer om gällande tillstånd för kreditupplysning

Det krävs inte tillstånd för att få behandla personuppgifter. Tillståndskravet slopades 2001 när personuppgiftslagen slutgiltigt ersatte datalagen. Däremot måste man anmäla vissa behandlingar av personuppgifter till Datainspektionen. Någon anmälan behöver man dock inte göra om ett personuppgiftsombud har utsetts. Vissa särskilt integritetskänsliga behandlingar måste dock anmälas i förväg, så kallade förhandskontroller.

Läs mer om vår historik
Läs mer om anmälan av behandling av personuppgifter
Läs mer om personuppgiftsombud
Läs mer om förhandskontroller

Om oss

I arbete

Organisation

Datainspektionen har ett 40-tal anställda, de flesta är jurister. Här kan du läsa mer om hur organisationen är uppyggd.

Remissvar

Varje år lämnar Datainspektionen synpunkter på lagförslag, utredningar, propositioner, etc. Här kan du ladda ner en del av dessa remissvar.

Årsredovisningar

Ladda ner eller beställ Datainspektionens årsredovisningar från 2001 och framåt.

Mer information

Vanliga frågor och svar

Här har vi sammanställt en mängd vanliga frågor och svar om personuppgiftslagen och övriga lagar vi tillsynar.

Lagar och regler

Här hittar du lagtexter, faktablad, vägledningar och checklistor, och kan läsa mer om vilka rättigheter du har vad gäller din personliga integritet.

Pressmeddelanden

I våra pressmeddelanden finns information om våra tillsynsbeslut.

Externa länkar

Lagstiftningsprocessen

På regeringens webbplats kan du läsa mer om lagstiftningsprocessen, från initiativ till beslut, och om alla dokument som produceras i lagkedjan.