Så behandlar vi klagomål och tips

Datainspektionen får dagligen in en mängd tips och klagomål från allmänheten. För att vi ska kunna utföra vår tillsyn är vi tacksamma för det. Datainspektionen har dock ingen skyldighet att inleda tillsyn på grund av ett klagomål utan avgör självständigt i vilka fall vi ska inleda tillsyn. Vi agerar heller inte ombud för den som klagar hos oss.

Så skriver du ett klagomål eller tips

Det finns inga särskilda regler för hur du framför klagomål eller tips till oss. Men vi föredrar att du gör detta skriftligen. Det är bra om följande information finns med:

  • Vem eller vilka ditt klagomål riktar sig mot.
  • Vad du är missnöjd med. Försök att vara så konkret som möjligt.
  • Vad som hänt och när.
  • Skicka gärna med kopior, bilder eller utskrifter av det du klagar på.

Tänk dock på att ditt klagomål kan bli en allmän handling. Detta innebär att vem som helst har rätt att ta del av det du har skrivit till oss så länge uppgifterna i ditt klagomål inte skyddas av sekretess. Vill du vara anonym är det bästa rådet att skicka in klagomålet med vanlig post utan att avslöja dina egna personuppgifter.

Vad händer med mitt klagomål/tips?

Datainspektionen tar del av ditt klagomål eller tips och bedömer om vi bör inleda tillsyn. Oavsett vad vi kommer fram till får du alltid ett svar från oss. Vi inleder inte tillsyn vid varje påpekande om brister utan inriktar främst vår tillsyn mot bland annat allvarliga brister. Det händer därför att du får till svar att vi inte avser att göra någon granskning. Om du får ett sådant svar från oss betyder det inte att vi tagit ställning till om den som klagomålet riktar sig mot agerat korrekt utan att vi helt enkelt inte prioriterar att gå vidare. Men det kan också bero på att vi väljer att använda informationen i klagomålet vid ett senare tillfälle.

Läs mer om vår tillsynsverksamhet här

Vanliga orsaker till att ett tips eller klagomål inte leder till någon åtgärd

Om ditt klagomål eller tips inte leder till någon åtgärd kan det bero på att:

  1. Klagomålet gäller något som inte omfattas av de lagar Datainspektionen har tillsyn över.
  2. Det är tydligt att det som klagomålet gäller inte innebär att någon gjort fel i förhållande till de lagar vi har tillsyn över utan grundar sig på ett missförstånd om vad som gäller enligt dessa lagar.
  3. Klagomålet gäller en enskild tvist. Datainspektionen agerar inte ombud för enskilda. Vi driver heller inte enskildas ärenden och vi har inga mandat att avgöra eventuella tvister i sak.
  4. Klagomålet gäller något Datainspektionen redan har granskat.
  5. Klagomålet visar visserligen på vissa brister men motiverar inte någon vidare åtgärd.
  6. Klagomålet motiverar att vi inleder tillsyn men vi kan välja att genomföra granskningen vid ett senare tillfälle.

Läs mer om sådant som Datainspektionen inte har hand om

Om oss