Tillsyn

Att kontrollera att lagar och förordningar följs

Med tillsyn menas att Datainspektionen genom egna iakttagelser av företag, myndigheter eller organisationer kontrollerar att lagar och förordningar följs.

Tillsynen sker antingen på plats eller per brev, telefon eller e-post. Om tillsynen ska genomföras på plats informerar Datainspektionen normalt tillsynsobjektet i förväg om tid för inspektionen. Oanmälda inspektioner förekommer också.

Skälen till tillsyn kan variera. Ibland kan det bero på att Datainspektionen mottagit ett klagomål eller har uppmärksammats på något missförhållande via massmedia. I andra fall kan det bero på att förhållandena i en hel bransch ska granskas. Eftersom Datainspektionen måste prioritera sina insatser försöker vi fokusera på känsliga områden, nya företeelser och områden där risk för missbruk är särskilt stor.

Tonvikten ligger på breda och djupa granskningar av en bransch eller sektor, till exempel vården, arbetslivet, forskning eller bank/försäkring. En sådan granskning kan innehålla både fältinspektioner och enkäter. Ofta dokumenterar vi resultatet i en rapport som vi sprider till berörda och medierna.

Vad står i lagen?
Enligt 43:e paragrafen i personuppgiftslagen har Datainspektionen för sin tillsyn rätt att få
a) tillgång till de personuppgifter som behandlas inom organisationen,
b) upplysningar om och dokumentation av behandlingen av personuppgifter och säkerheten vid behandlingen, och
c) tillträde till lokaler som har anknytning till behandlingen av personuppgifter.
Efter tillsynen skrivs ett protokoll som tillsynsobjektet får tid att ge sina synpunkter på. Därefter är tillsynsärendet normalt klart för beslut. Antingen beslutar Datainspektionen att avsluta ärendet utan anmärkning eller så kan tillsynsobjektet åläggas att rätta till bristerna. Vid allvarligare brister kan Datainspektionen besluta om vitesföreläggande, det vill säga tvinga någon att betala ett penningbelopp. Då måste bristerna rättas till inom en viss tid, annars kan tillsynsobjektet bli skyldigt att betala vitesbeloppet.

Om oss