meny

Tillsyn

Att kontrollera att lagar och förordningar följs

Med tillsyn menas att Datainspektionen genom egna iakttagelser av företag, myndigheter eller organisationer kontrollerar att lagar och förordningar följs.

Tillsynen sker antingen på plats eller per brev, telefon eller e-post. Om tillsynen ska genomföras genom en inspektion på plats informerar Datainspektionen normalt tillsynsobjektet i förväg om tid för inspektionen. Oanmälda inspektioner förekommer också.

Skälen till tillsyn kan variera. Ibland kan det bero på att Datainspektionen mottagit ett klagomål eller har uppmärksammats på något missförhållande via massmedia. I andra fall kan det bero på att förhållandena i en hel bransch ska granskas. Eftersom Datainspektionen måste prioritera sina insatser försöker vi fokusera på känsliga områden, nya företeelser och områden där risk för missbruk är särskilt stor.