Artikel 29-gruppen

Article 29  Working Party on Data Protection

Den 24 oktober 1995 antog EU ett direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, det så kallade dataskyddsdirektivet. Direktivet ledde senare fram till den svenska personuppgiftslagen.

För att EG-direktivet om personuppgifter ska tillämpas på ett enhetligt sätt i medlemsstaterna har den så kallade artikel 29-gruppen bildats. Gruppen har fått sitt namn av artikel 29 i dataskyddsdirektivet och i artikel 30 finns bestämmelser om gruppens uppgifter. Gruppen är rådgivande och oberoende och ska se till att direktivet tillämpas enhetligt i medlemsstaterna. Gruppen ska också yttra sig till EU-kommissionen om skyddsnivån i gemenskapen och i tredje land samt ge råd till kommissionen om förslag till ändringar av direktivet. Dessutom ska gruppen avge yttranden om branschöverenskommelser som utarbetas inom EU.

Arbetsgruppen består av en företrädare för varje nationell tillsynsmyndighet i EU-medlemsstaterna, en företrädare för EU-kommissionen samt den europeiske datatillsynsmannen. Norge, Island, Liechtenstein, Kroatien och F.Y.R.O.M. deltar som observatörer. I maj 2004 tillkom tio nya EU-medlemsstater och under 2007 anslöt ytterligare två nya medlemsstater, Rumänien och Bulgarien.

EG:s dataskyddsdirektiv
EG:s dataskyddsdirektiv (95/46) antogs 1995 och skulle vara genomfört i medlemsländernas nationella lagstiftning den 1 oktober 1998. Dataskyddsdirektivet gäller för behandling av personuppgifter på de flesta områden utom i polis- och annan brottsbekämpande verksamhet samt verksamhet som rör allmän säkerhet, försvar och statens säkerhet. Direktivet innehåller bland annat bestämmelser om när personuppgiftsbehandling är tillåten, när känsliga uppgifter får behandlas och i vilka situationer uppgifter kan föras över till länder utanför EU. Personuppgiftslagens regler följer direktivets bestämmelser och uppbyggnad men gäller i princip för all personuppgiftsbehandling i Sverige, dvs. även sådan som inte faller in under direktivet.