meny

Eurodac

Eurodac är ett informationssystem som innehåller fingeravtryck på alla personer över 14 år som sökt asyl i ett EU-land. Syftet med Eurodac är att jämföra fingeravtryck för att se om en asylsökande tidigare har sökt asyl i något annat EU-land och därför ska hänvisas dit i enlighet med principen om första asylland i Dublinförordningen. Sedan 2013 är det också möjligt för brottsbekämpande myndigheter och för Europol att under särskilda förutsättningar få tillgång till uppgifter i Eurodac för brottsbekämpande syften. Regler om Eurodac finns i en särskild EU-förordning.

Fingeravtrycken lagras i en central databas

Fingeravtrycken lagras i en central databas som hanteras av en myndighet under EU-kommissionen, EU Agency for large scale IT-systems (eu-LISA). De nationella myndigheter som har till uppgift att hantera asylansökningar har tillgång till databasen. I Sverige är det Migrationsverket som ansvarar för hanteringen av uppgifter i Eurodac. Sverige anslöt sig till Eurodac i januari 2003.

Ansvariga för tillsynen är europeiske datatillsynsmannen och de nationella dataskyddsmyndigheterna

Tillsynen över hanteringen av uppgifter i Eurodac delas mellan den europeiske datatillsynsmannen (EDPS) och EU-ländernas nationella dataskyddsmyndigheter. EDPS ansvarar för tillsyn av den centrala databasen och nationella dataskyddsmyndigheter ser till att det egna landets myndigheter hanterar uppgifterna i Eurodac på rätt sätt. Det betyder att Datainspektionen har tillsyn över svenska myndigheters hantering av uppgifter i Eurodac. För att samordna tillsynen träffas företrädare för EDPS och de nationella dataskyddsmyndigheterna ett par gånger om året.