meny

Visa Information System (VIS)

Visa Information System (VIS) är ett informationssystem för utbyte av uppgifter om viseringar mellan EU:s medlemsländer. VIS regleras i en EU-förordning, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) och Rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott. Systemet har varit i drift sedan oktober 2011.

Personuppgiftsbehandlingen i VIS

Syftet med VIS är att underlätta handläggningen av visumansökningar, förebygga missbruk och förfalskade viseringar, underlätta gränskontroller och identitetskontroller inom medlemsländerna och förebygga hot mot medlemsländernas inre säkerhet. Personuppgifter som samlas in och registreras i visumansökningsprocessen sparas i en central databas. Utöver de personuppgifter som anges i visumansökan registreras även exempelvis sökandens fingeravtryck och ansiktsfoto. Olika aktörer som exempelvis myndigheter som utfärdar visum och personal vid gränskontroller har åtkomst till uppgifterna. Under vissa förutsättningar kan även andra myndigheter få åtkomst till uppgifter i VIS för brottsbekämpande ändamål. Personuppgifter i VIS sparas som längst i fem år.

Personer som finns registrerade i VIS har rätt att få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dem. Registrerade personer har rätt att få oriktiga personuppgifter rättade och uppgifter som registrerats på ett olagligt sätt ska raderas. I Sverige är det Migrationsverket som ansvarar för behandlingen av personuppgifter i VIS. Du kan således vända dig till Migrationsverket och begära att få ta del av dina personuppgifter samt begära att felaktiga uppgifter rättas eller raderas.

Migrationsverkets webbplats

Läs mer om VIS på följande webbplatser:
The VIS Supervision Group
Europeiska kommissionen