Lediga jobb på Datainspektionen

Stabschef
Analytiker
Jurister

Stabschef

EU:s dataskyddsreform, som börjar gälla i maj 2018, innebär stora förändringar på integritetsskyddsområdet. Datainspektionen får fler uppgifter, bland annat att löpande följa och rapportera om utvecklingen inom integritetsskyddsområdet och att ta emot och hantera personuppgiftsincidenter. Myndigheten får också nya befogenheter och kommer bland annat besluta om administrativa sanktioner. För att stärka integritetsskyddet i Sverige har regeringen givit Datainspektionen ett utökat uppdrag och den stödjande och rådgivande rollen blir tydligare. Myndigheten kommer att byta namn och samtidigt växa från drygt 50 anställda till ca 80. Vi söker nu dig som vill vara med och driva den största integritetsstärkande reformen på länge!

Utvecklingsarbetet på Datainspektionen ställer särskilda krav på verksamheten. För att stötta förändringen inrättas en stabsfunktion, till vilken vi nu söker en stabschef. Som stabschef kommer ditt huvuduppdrag vara att ansvara för den strategiska utvecklingen av myndigheten och att vara ett strategiskt stöd till generaldirektören och ledningen. Som stabschef är du direkt underställd generaldirektören och ingår i myndighetens ledningsgrupp.

Du kommer att leda en nyinrättad strategisk analysfunktion och har personalansvar för medarbetarna inom funktionen. Funktionens uppdrag är bland annat att svara för lägesbilder och omvärldsbevakning samt att ta fram beslutsunderlag för en ändamålsenlig inriktning av myndighetens verksamhet. I uppdraget ingår att analysera behov av och bistå i kravställning av ett ändamålsenligt verksamhetsstöd för funktionens arbete.

Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna hör bland annat att ta fram en strategisk inriktning för myndigheten, att utveckla processer för arbetet med centrala styr- och uppföljningsdokument som budgetunderlag, verksamhetsplan och årsredovisning samt att bistå generaldirektören i arbetet med den strategiska styrningen av till exempel myndighetens kompetensförsörjning, organisationsutveckling och lokalförsörjning. Till arbetsuppgifterna hör att planera och utveckla ledningsgruppens arbete samt långsiktig utveckling av chefs- och medarbetarskapet på myndigheten.

Kvalifikationer

Du har

 • Ändamålsenlig akademisk utbildning
 • Minst fem års erfarenhet av att ha ingått i strategisk ledningsgrupp
 • Minst tre års erfarenhet av chefsposition med personal- och arbetsmiljöansvar
 • Vitsordad erfarenhet av att leda strategiskt kvalitets- och utvecklingsarbete med goda resultat

Meriterande

Det är meriterande om du har arbetat på myndighet eller i annan offentlig verksamhet.

Det är därutöver meriterande om du har erfarenhet av arbete med

 • data- och integritetsskyddsfrågor
 • omvärldsanalys och strategiskt analysarbete
 • ledningsgrupps- och/eller chefsutvecklingsfrågor
 • digitalisering och/eller IT-utveckling

Vi kommer att ställa stora krav på dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen måste du ha ett stort engagemang och intresse för förändringsledningsarbete och utvecklingsfrågor. Du har förmåga att se helheter, att självständigt skapa strukturer och målinriktat driva de uppdrag du har ansvar för. Du är en omvittnat god ledare och har lätt för att skapa delaktighet och motivation hos andra samt har god samarbets- och samverkansförmåga. Du är stresstålig och förmår leverera under press och i en verksamhet som är under omställning.

Frågor om tjänsten

För ytterligare information om tjänsten kontakta tf. generaldirektören Eva Håkansson, 08-657 61 57 eller administrativa chefen Karin Malmborg, 08-657 61 29. Facklig representant är juristen Adolf Slama, Saco-föreningen, 08-657 61 12.

Hur ansöker jag?

Sista dag för ansökan är den 28 feb. Din ansökan skickar du Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se

Referens dnr 132-2018

Övrigt

När beslut om tillsättning har fattats, kommer detta att meddelas på Datainspektionens anslagstavla.

Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare.

Analytiker till ny strategisk funktion för omvärldsbevakning och analys

EU:s dataskyddsreform som börjar gälla i maj 2018 innebär stora förändringar på integritetsskyddsområdet. Datainspektionen får fler uppgifter, bland annat att löpande följa och rapportera om utvecklingen inom integritetsskyddsområdet och att ta emot och hantera personuppgiftsincidenter. Myndigheten får också nya befogenheter och kommer bland annat besluta om administrativa sanktioner. För att stärka integritetsskyddet i Sverige har regeringen givit Datainspektionen ett utökat uppdrag och den stödjande och rådgivande rollen blir tydligare. Myndigheten kommer att byta namn och samtidigt växa från drygt 50 anställda till cirka 80. Vi söker nu dig som vill vara med och driva den största integritetsstärkande reformen på länge!

Som ett led i förändringsarbetet vid Datainspektionen inrättas en stabsorganisation som leds av en stabschef och är direkt underställd generaldirektören. Staben kommer att innehålla en strategisk omvärlds- och analysfunktion. Funktionen ska bland annat bygga upp och ansvara för myndighetens nya uppdrag att löpande följa och rapportera om utvecklingen inom integritetsskyddsområdet till regeringen och andra intressenter samt att stödja generaldirektören och ledningen i den strategiska utvecklingen av myndigheten.

I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med omvärldsanalys och andra typer av analys inom myndighetens verksamhetsområde. Som analytiker får du en nyckelroll i att driva framtagandet av beslutsunderlag för myndighetens strategiska inriktning. Det kan handla om allt från lägesbilder, kund- och intressentanalyser för att prioritera myndighetens verksamhet till att ta fram eller kvalitetssäkra metoder och modeller för utförande av myndighetens kärnuppdrag. I uppdraget ingår att följa upp och utvärdera effekter av myndighetens verksamhet. Du kommer ha en nära samverkan med såväl engagerade kollegor som med externa samverkans-partners. I ditt uppdrag ingår att på ett pedagogiskt sätt presentera funktionens analyser såväl i skrift som i muntliga presentationer. I uppdraget ingår att analysera behov av och bistå i kravställning av ett ändamålsenligt verksamhetsstöd för funktionens arbete.

Vi söker två analytiker med stort intresse för verksamhetsutveckling och bred erfarenhet av arbete med metod- och analysfrågor.

Ta chansen att få vara med och bygga upp en helt ny analysverksamhet inom ett aktuellt och samhällsviktigt område!

Kvalifikationer

Du har

 • Samhällsvetenskaplig eller annan relevant högskoleexamen
 • Minst tre års erfarenhet av arbete med strategiskt analysarbete
 • Gedigen kunskap i metod- och analysmetodik, särskilt kvalitativ metod
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska

Meriterande

Det är meriterande om du har

 • Erfarenhet av att driva utvecklingsarbete
 • Erfarenhet av projektledning och/eller att organisera och leda workshops eller liknande
 • Arbetat med data- och integritetsskyddsfrågor

Vi söker dig som med engagemang och stark drivkraft vill vara med och utveckla kvaliteten och effektiviteten i Datainspektionens verksamhet. Du är lösningsorienterad och har mycket god analytisk förmåga. Du sätter dig snabbt in i nya områden och motiveras av att tillsammans med stabschefen bygga upp analysfunktionens verksamhet. Funktionen ska utgöra ett strategiskt stöd både till ledningen och verksamheten och det är därför centralt att du har god pedagogisk förmåga och lätt för att skapa goda relationer på olika nivåer inom och utanför organisationen. Självklart tycker du om att dela med dig av erfarenheter och idéer och medverkar i utbildnings- och andra aktiviteter för att bidra till utveckling och lärande.

Frågor om tjänsten

För ytterligare information om tjänsten kontakta tf. generaldirektören Eva Håkansson, 08-657 61 57. Facklig representant är juristen Adolf Slama, Saco-föreningen, 08-657 61 12 .

Hur ansöker jag?

Sista dag för ansökan är den 6 mars . Din ansökan skickar du Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se

Referens dnr 133-2018

Övrigt

När beslut om tillsättning har fattats, kommer detta att meddelas på Datainspektionens anslagstavla.

Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare.

Datainspektionen söker jurister

Vill du arbeta på en myndighet som värnar integriteten. På Datainspektionen får du chansen att tillsammans med engagerade kollegor arbeta med ett högaktuellt rättsområde som är under ständig förändring och utveckling.

I maj 2018 börjar de nya EU-reglerna på dataskyddsområdet att tillämpas. Den nya förordningen och det nya direktivet innebär den största förändringen på dataskyddsområdet på flera decennier och får stora konsekvenser för Datainspektionen.

För att kunna lösa de nya uppgifter som kommer att läggas på Datainspektionen söker inspektionen nu flera jurister, som befinner sig i ett tidigt skede av karriären, för tillsvidareanställning som handläggare vid myndighetens enheter för tillsyn.

Arbetsuppgifter

Du kommer att vara en viktig del i Datainspektionens arbete med att rusta myndigheten och omvärlden med anledning av EU-reformen.

Arbetsuppgifterna är omväxlande. En central del av arbetet består av att handlägga ärenden rörande klagomål, förfrågningar, samråd, tillsyn och remisser. I arbetsuppgifterna ingår även att föreläsa vid Datainspektionens externa utbildningar och att tjänstgöra i inspektionens upplysningstjänst. Resor inom och utom riket kan förekomma.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har jurist- eller jur. kand-examen. Du ska ha fullgjort notariemeritering vid tings- eller förvaltningsrätt, alternativt ha annan erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete som enligt Datainspektionens bedömning motsvarar notarietjänstgöring. Det är härutöver särskilt meriterande om du har erfarenhet av arbete med dataskydds- och integritetsfrågor, tillsyn, EU-rätt, it eller remissarbete.

Dina personliga egenskaper

Du arbetar självständigt men har samtidigt en god samarbetsförmåga. Du har en mycket god analytisk förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska. Du har ett gott omdöme och ett intresse av att delta i Datainspektionens utbildnings- och informationsverksamhet. Ett intresse av och en förståelse för it-frågor och teknik underlättar möjligheterna att kunna lösa arbetsuppgifterna på ett framgångsrikt sätt. Vid tillsättningen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställning

Heltid, tillsvidareanställning. Datainspektionen tillämpar sex månaders provanställning.

Tillträde

Snarast enligt överenskommelse.

Ansökan

Skriftlig ansökan med personligt brev, meritförteckning och med angivande av diarienummer 104-2018 ska ha inkommit till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se, senast måndagen den 19 feb 2018.

För ytterligare information om tjänsterna kontakta någon av enhetscheferna Vilhelm Andersson, enhet för rättsväsende försvar och kamera 08 657 61 41, enhetschefen Catharina Fernquist, enheten för närings-och arbetsliv, 08-657 61 18, eller enhetschefen Katarina Tullstedt, enheten för myndigheter , vård och utbildning, 08-657 61 40.

Fackliga representanter och kontaktpersoner vid Saco-föreningen är Adolf Slama 08-6576112.

Övrig information

I urvalsarbetet utgår vi från erfarenhet, utbildning och andra formella och personliga krav som vi angett i annonsen. De kandidater som bäst uppfyller kraven kommer vi att kontakta för en intervju. Hör du inget från oss under de närmaste veckorna betyder det att du inte har gått vidare i rekryteringsprocessen. När rekryteringen är avslutad kommer information om detta att anslås på Datainspektionens anslagstavla och meddelas på inspektionens webbplats.

För tjänstgöring på enhet rättsväsende försvar och kamera krävs svenskt medborgarskap. En förutsättning för anställning på den enheten är dessutom att du godkänns vid säkerhetsprövning.

Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare.

Överklaga beslut om anställning

Vill du överklaga ett beslut om anställning kan du skriva till oss. Du måste också ha varit sökande i den rekrytering som du överklagar. I ditt brev ska du tala om vilket beslut du överklagar (ange diarienummer), vilken ändring du vill ha av beslutet och dina skäl för detta. Skicka sedan ditt brev till: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller datainspektionen@datainspektionen.se

För att vi ska kunna pröva ditt överklagande, måste vi ha ditt brev via post eller e-post senast tre veckor efter att vi har meddelat tillsättningen. Vi sänder ditt överklagande vidare till Statens överklagandenämnd för prövning.

Om oss

Läs mer om vårt arbetssätt

Övrig information

Intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden. När beslut om tillsättning har fattats, kommer detta att meddelas på Datainspektionens webbplats. Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare.

Om Datainspektionen
Datainspektionen är en myndighet som ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. Myndigheten kontrollerar att lagarna på området följs och verkar för att nya lagar får regler som skyddar integriteten. Vi utbildar och informerar även de som behandlar personuppgifter. EU:s dataskyddsreform, som ska börja tillämpas i maj 2018, innebär stora förändringar på dataskyddsområdet. Datainspektionen kommer att få ytterligare uppgifter och kommer att behöva öka samarbetet med tillsynsmyndigheterna i de andra medlemsstaterna i EU. Datainspektionen har sin verksamhet i centralt belägna lokaler i Stockholm. Myndigheten har idag drygt 50 anställda men förväntas växa under kommande år. Organisationen är platt med korta beslutsvägar.