meny

Remissvar

Här kan du ladda ner ett urval av Datainspektionens remissvar. Saknar du något remissvar? Kontakta oss på datainspektionen@datainspektionen.se.

2018

Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande, SOU 2018:62

Utökad tillsyn inom fastighetsmäklarbranschen (SOU 2018:64)

Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare från det statliga tandvårdsstödet, Ds 2018:36

Nationell uppföljningsdatabas för vården

Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd

Förslag till förordning om ändring av rådets förordningar vad gäller fiskerikontroll, KOM (2018) 368 slutlig

Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.

Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet

En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54)

Utveckling av verksamheter enligt LOL och LOF (Ds 2018: 31)

Remittering av förslag om ändring i fartygsregisterförordningen

Översyn av lagstiftning mot fordonsmålvakter (Ds 2018:33)

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)

Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 (Ds 2018:27)

Migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (SOU 2017:14)

Vägen till självkörande fordon

Krav på rapportering av betalningstider

EU-direktiv om ändring i motorfordonsförsäkringsdirektivet

En omreglerad spelmarknad

Förordningsändringar i anledning av en ny vägtrafikdatalag och en ny lag om fordons registrering och brukande

Framtidens biobanker

Ökad trygghet för studerande som blir sjuka

Riksantikvarieämbetets förslag till lagändring och ny förordning om Riksantikvarieämbetets digitala system för kulturhistorisk information

Transportstyrelsens framställan om ändring i mönstringsförordningen

Promemorian Integritetsskyddsmyndigheten – ett nytt namn för Datainspektionen

Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89)

Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75)

2017

Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning del 2

Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

En anpassning till dataskyddsförordningen inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde

En omarbetad utlänningsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning

Kriminalvårdens datalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning (Ds 2017:46)

Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning

Så stärker vi den personliga integriteten SOU 2017:52

En omarbetad domstolsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning

En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsområde

Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar till dataskyddsförordningen

En anpassning till dataskyddsförordningen – kreditupplysningslagen och några andra författningar

Anpassningar till dataskyddsförordningen av registerförfattningar inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde

En ny kamerabevakningslag

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen

Brottsdatalag (SOU 2017:29)