meny

Remissvar

Här kan du ladda ner ett urval av Datainspektionens remissvar. Saknar du något remissvar? Kontakta oss på datainspektionen@datainspektionen.se.

2019

Rätt att forska – Långsiktig reglering av
forskningsdatabaser

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (SOU 2018:52)

2018

Ändring i luftfartsförordningen (2010:770)

Några frågor i skyddslagstiftningen SOU (2018:26)

Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial

Polismyndighetens förslag till föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU 2018:61)

Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning Ds 2018:35

Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:3)

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1) 

Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn (Ds 2018:23)

Vårt gemensamma ansvar för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11)

Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (SOU 2018:63)

Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande, SOU 2018:62

Utökad tillsyn inom fastighetsmäklarbranschen (SOU 2018:64)

Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare från det statliga tandvårdsstödet, Ds 2018:36

Nationell uppföljningsdatabas för vården

Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd

Förslag till förordning om ändring av rådets förordningar vad gäller fiskerikontroll, KOM (2018) 368 slutlig

Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.

Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet

En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54)

Utveckling av verksamheter enligt LOL och LOF (Ds 2018: 31)

Remittering av förslag om ändring i fartygsregisterförordningen

Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29)

Snabbare lagföring (Ds 2018:9)

Översyn av lagstiftning mot fordonsmålvakter (Ds 2018:33)

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)

Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 (Ds 2018:27)

Migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (SOU 2017:14)

Vägen till självkörande fordon

Krav på rapportering av betalningstider

EU-direktiv om ändring i motorfordonsförsäkringsdirektivet

En omreglerad spelmarknad

Förordningsändringar i anledning av en ny vägtrafikdatalag och en ny lag om fordons registrering och brukande

Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30)

Framtidens biobanker

Ökad trygghet för studerande som blir sjuka

Riksantikvarieämbetets förslag till lagändring och ny förordning om Riksantikvarieämbetets digitala system för kulturhistorisk information

Transportstyrelsens framställan om ändring i mönstringsförordningen

Promemorian Integritetsskyddsmyndigheten – ett nytt namn för Datainspektionen

Beslag och husrannsakan - ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100)

Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89)

Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75)

2017

Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning del 2

Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

En anpassning till dataskyddsförordningen inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde

En omarbetad utlänningsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning

Kriminalvårdens datalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning (Ds 2017:46)

Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning

Så stärker vi den personliga integriteten SOU 2017:52

En omarbetad domstolsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning

En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsområde

Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar till dataskyddsförordningen

En anpassning till dataskyddsförordningen – kreditupplysningslagen och några andra författningar

Anpassningar till dataskyddsförordningen av registerförfattningar inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde

En ny kamerabevakningslag

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen

Brottsdatalag (SOU 2017:29)