meny

Remissvar

Här kan du ladda ner Datainspektionens remissvar från 2017 och framåt. Saknar du något remissvar? Kontakta oss på datainspektionen@datainspektionen.se.

2020

Säkerhetsprövning av domare (Ds 2019:26)

Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS) (Ds 2019:27)

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande (Ds 2019:28)

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag)

Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om förbud på viss vadhållning m.m.

Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar - Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar (Ds 2019:20)

Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning (Ds 2019:33)

Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införande av utvecklingstid (Ds 2019:24)

Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek (avsnitt 7)

2019

Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23)

Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete (SOU 2019:24)

Beskattning av utländska säljare för kemikalieskatten

Promemoria om utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamheten för personskydd

Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaring

Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation

Riksantikvarieämbetets nya förslag om reglering av kulturmiljöregistret

Märkning och registrering av katter

En moderniserad radio- och tv-lag – genomförande av ändringar i AV-direktivet (SOU 2019:39)

Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2)

Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer (Ds 2019:17)

Digital kommunikation i domstolsprocesser

E-hälsomyndighetens rapport Reglering av personuppgiftsbehandling

Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet (SOU 2018:5)

Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU2019:34)

Upphävande av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:20 och 2007:21)

Föreskrifter om vilka andra uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnent och registrerad användare vid användning av NAT-teknik

En mer ändamålsenlig reglering av studiestödsverksamheten

Läkemedelsverkets receptföreskrifter

Transportstyrelsens framställan om ändringar i fartygssäkerhetsförordningen och sjötrafikförordningen

Framställan om ändring i luftfartslagen (2010500), luftfartsförordningen (2010770) samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009400)

Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd (SOU 201919)

Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet

Etableringsjobb Ds 2019:13

Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande, SOU 2019:8

Skatteverkets promemoria Fördjupad utredning rörande koppling mellan utländska eIDhandlingar och svenska identitetsbeteckningar

Ett säkert statligt ID-kort - med e-legitimation (SOU 2019:14)

Passdatalag - en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning (Ds 2019:5)

Förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Ds 2019:10)

Nya regler på konsumentskyddsområdet

Begäran om författningsändring när det gäller direktåtkomst till belastningsregistret

Nya regler om faderskap och föräldraskap

Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1)

Tydligare ansvar och regler för läkemedel SOU 2018:89

Förslag till föreskrifter om beställningscentraler för taxitrafik och deras tekniska utrustning samt föreskrifter om särskild utrustning för taxifordon

Ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige

Avtal med Norge om samarbete mellan särskilda insatsstyrkor i krissituationer (Ju2019/00432/L4)

Förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service

Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning

Några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet

Förslag från Skatteverket att ändra kommande vägdataförordning

Förslag till föreskrifter om det nationella självavstängningsregistret

Skolverkets föreskrifter om betygskatalog och slutbetyg dnr 2019:00136

Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Yttrande i mål 10826–18

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

Läkemedelsverkets kompletterande yttrande över departementspromemorian Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning

Skyldighet för allmänna domstolar att lämna uppgifter om domar och beslut i brottmål till Skatteverket i vissa fall

Samspel för hälsa

Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

Nya regler om faderskap och föräldraskap

Kommissionsförslag om åtgärder för att införa vissa krav på betaltjänstleverantörer och för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägerier

Kommissionsförslag om ändrade regler om mervärdeskatt vid gränsöverskridande ehandel mellan företag och konsumenter

Skattetvistlösningsmekanismer inom EU

Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (SOU 2018:52)

2018

Bolagsbeskattning av betydande digital närvaro COM(2018) 147 final

Inhämtande av yttrande med anledning av framställan

Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit

Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård

Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet

Utkast till lagrådsremissen Vägtrafikdatalag

Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

EU-direktiv om hantering eller köp av krediter och om ianspråktagande av säkerheter

Betänkandet Ett reklamlandskap i förändring

Förslag till ändringar i förordningen om vägtrafikregister

Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

EU-förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

Utkast till spelförordning

EU-kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådets förordningar COM2018 372-375 382 390 och 471-473

Statliga servicekontor – mer service på fler platser

Förslag till EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

Tillsyn över och ingripanden mot advokatverksamhet vid tillämpning av penningtvättsregelverket

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang

Framställan om ändringar i militärförordningen och i förordningen om vägtrafikregister

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Promemoria om kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter

Tryggad tillgång till kontanter

God och nära vård – En primärvårdsreform

Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EUs fjärde penningtvättsdirektiv

Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism

Energimarknadsinspektionens rapporter – Inrapportering av elnätsverksamhet

Typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar

Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige

Anpassning av lagen om passagerarregister till EUs dataskyddsreform

Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.

Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi

Anpassning av förordningen om biträdesförbudsregister till EUs dataskyddsförordning

Ändrade mervärdeskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tvsändningar och elektroniska tjänster

Förslag till rådets direktiv om allmänna regler

Remiss av Riksantikvarieämbetets förslag till lagändring och ny förordning om Riksantikvarieämbetets digitala system för kulturhistorisk information

Förslag till rådets direktiv om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker

Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling

Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen

Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen

Betänkande Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering

Remiss av utkast till spelförordning

Föreskriftsrätt för Lantmäteriet enligt förordningen om lägenhetsregister

Ändring i luftfartsförordningen (2010:770)

Några frågor i skyddslagstiftningen SOU (2018:26)

Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial

Polismyndighetens förslag till föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU 2018:61)

Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning Ds 2018:35

Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:3)

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1) 

Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn (Ds 2018:23)

Vårt gemensamma ansvar för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11)

Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (SOU 2018:63)

Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande, SOU 2018:62

Utökad tillsyn inom fastighetsmäklarbranschen (SOU 2018:64)

Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare från det statliga tandvårdsstödet, Ds 2018:36

Nationell uppföljningsdatabas för vården

Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd

Förslag till förordning om ändring av rådets förordningar vad gäller fiskerikontroll, KOM (2018) 368 slutlig

Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.

Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet

En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54)

Utveckling av verksamheter enligt LOL och LOF (Ds 2018: 31)

Remittering av förslag om ändring i fartygsregisterförordningen

Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29)

Snabbare lagföring (Ds 2018:9)

Översyn av lagstiftning mot fordonsmålvakter (Ds 2018:33)

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)

Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 (Ds 2018:27)

Migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (SOU 2017:14)

Vägen till självkörande fordon

Krav på rapportering av betalningstider

EU-direktiv om ändring i motorfordonsförsäkringsdirektivet

En omreglerad spelmarknad

Förordningsändringar i anledning av en ny vägtrafikdatalag och en ny lag om fordons registrering och brukande

Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30)

Framtidens biobanker

Ökad trygghet för studerande som blir sjuka

Riksantikvarieämbetets förslag till lagändring och ny förordning om Riksantikvarieämbetets digitala system för kulturhistorisk information

Transportstyrelsens framställan om ändring i mönstringsförordningen

Promemorian Integritetsskyddsmyndigheten – ett nytt namn för Datainspektionen

Beslag och husrannsakan - ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100)

Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89)

Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75)

2017

Ny dataskyddslag SOU 2017:39

Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning del 2

Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

En anpassning till dataskyddsförordningen inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde

En omarbetad utlänningsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning

Kriminalvårdens datalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning (Ds 2017:46)

Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning

Så stärker vi den personliga integriteten SOU 2017:52

En omarbetad domstolsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning

En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsområde

Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar till dataskyddsförordningen

En anpassning till dataskyddsförordningen – kreditupplysningslagen och några andra författningar

Anpassningar till dataskyddsförordningen av registerförfattningar inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde

En ny kamerabevakningslag

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen

Brottsdatalag (SOU 2017:29)