meny

Sociala medier

Här publicerar vi våra inlägg på Linkedin och Twitter för att du som inte har konton där ska kunna ta del av informationen. De inlägg vi publicerar här är från 2020 och framåt. Vissa inlägg har justerats något för att de ska fungera bra på webbplatsen. Av utrymmesskäl visar vi inga bilder. I de fall Twitter-inläggen innehåller samma information som de ofta något längre inläggen på Linkedin, publicerar vi endast Linkedin-inlägget här.

Linkedin 2020-09-29

Schrems II. Vad händer? Idag är vår generaldirektör Lena Schelin och vår internationella samordnare Elisabeth Jilderyd på plats hos Pensionsmyndigheten för att delta i ett webbinarium för myndigheter som ingår i eSam. De är där för att berätta om Schrems II-domen och dess konsekvenser för svenska myndigheter när det gäller överföring av personuppgifter till länder utanför EU, till exempel vid användning av molntjänster. De kommer också att berätta om vad vi gör för att ta fram vägledning i frågan inom ramen för samarbetet med andra dataskyddsmyndigheter i EU. Spännande!
Här finns vår FAQ om Schrems II-domen

Linkedin 2020-09-25

Företag där du är kund samlar ofta in uppgifter om dig för att till exempel kunna leverera den vara eller tjänst du köpt eller skicka erbjudanden till dig. De som samlar in personuppgifter måste följa reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR. Bland annat krävs en rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen och tydlig information till dig om hur uppgifterna används.

Vägledning för dig som kund

Linkedin 2020-09-24

Datainspektionen, Konsumentverket och Konkurrensverket bjuder in till ett gemensamt webbinarium om integritet, konsumentskydd och konkurrens i det datadrivna samhället. I fokus står användning av personuppgifter, användardata och annan data, datainsamlingens roll, dess möjligheter och utmaningar.

Varmt välkommen till vårt webbinarium torsdagen den 12 november kl. 13–15.30!

Linkedin 2020-09-23

Personuppgifter kan vara guld värt för bedragare. Idag deltar vår gd, Lena Schelin, på Financial Fraud Forum för att berätta om vad Datainspektionen kan göra för att förhindra företagsbedrägerier och hur företag själva kan förbättra sitt skydd mot bedrägerier, inte minst genom att få på plats organisatoriska skyddsåtgärder som utbildning, information och löpande påminnelser om hur vanliga it-angrepp går till.

Linkedin 2020-09-22

Nu rekryterar vi en informationssäkerhetsansvarig.
Arbetsuppgifterna är både strategiska och operativa med övergripande och samordnande ansvar för vårt informationssäkerhetsarbete. Du kommer att arbeta självständigt men i nära samarbete med kompetenta och engagerade medarbetare. Datainspektionens ledar- och medarbetarskap bygger på vår värdegrund med värdeorden tillsammans, tillit, tydlighet, tillgänglighet och transparens.
Läs mer om tjänsten som informationssäkerhetsansvarig
Sök jobbet här senast den 25 oktober 

Linkedin 2020-09-18

Får hyresvärdar och bostadsrättsföreningar sätta upp kameror var de vill?
Nej, det krävs goda skäl. Läs vår nya vägledning om kamerabevakning om vad man behöver tänka på vid kamerabevakning i flerbostadshus.
Vägledning om kamerabevakning

Linkedin 2020-09-16

I dag har vi ett hybrid-möte med vårt nya insynsråd. Vår gd, Lena Schelin, och insynsrådet är på plats i våra anpassade lokaler medan övriga mötesdeltagare ansluter digitalt. Under dagen informerar vi om vår verksamhet och om vad vi har på gång framöver.
Här kan du läsa mer om oss och vårt insynsråd

Linkedin 2020-09-16

Visste du att personuppgifter som rör lagöverträdelser har ett särskilt skydd enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)?
Som huvudregel får bara myndigheter behandla uppgifter om lagöverträdelser. Det är heller inte tillåtet att behandla sådana uppgifter med stöd av ett samtycke från den registrerade.
Läs mer på vår webbArtikel 10 i Dataskyddsförordningen

Linkedin 2020-09-14

Datainspektionen i siffror:
Förra veckan tog vi emot 56 anmälningar om dataskyddsombud. Veckan innan tog vi emot 113. Totalt finns det nu närmare 8 400 aktiva ombud registrerade hos oss. Ombudets (viktiga) roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.
Läs mer om dataskyddsombud här!

Linkedin 2020-09-11

Vi rekryterar nu ytterligare en till två jurister till enheten för näringsliv och arbetsliv. Hos oss får du möjlighet att arbeta med utmanande och aktuell juridik som påverkar medborgare och organisationer i vårt samhälle. Välkommen med din ansökan senast den 4 oktober!

Här kan du läsa mer om tjänsterna

Linkedin 2020-09-10

Är GDPR nytt för dig? Titta hit!
Snart öppnar vi anmälan till höstens grundutbildningar i dataskyddsförordningen (GDPR) som nu helt genomförs på distans. Håll utkik på vår webbplats och på Linkedin för mer information och anmälan. Varmt välkommen på utbildning!

Linkedin 2020-09-08

EDPB:s riktlinjer för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden är nu ute för publik konsultation. Välkommen med synpunkter senast den 19 oktober! 
Här finns riktlinjerna 

Ytterligare en vägledning, Targeting of social media users är ute på publik konsultation. Välkommen med era synpunkter senast den 19 oktober! 
Targeting of social media users  

Linkedin 2020-09-07

Nu har vi publicerat mer information om Schrems II-domen på vår webb. Arbetet fortgår dessutom i EDPB med att ta fram mer vägledning om domens konsekvenser för överföringar till tredje land. Stay tuned!
Så här påverkar Schrems II-domen överföringar till tredje land 

Linkedin 2020-09-04

Fråga: Kan ett företag eller myndigheter kräva att jag identifierar mig med Bank-ID?
Svar: Det finns inget generellt förbud mot att ha Bank-ID som verktyg för identifiering. Det är varje organisations ansvar att ha en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken som behandlingen medför. Den personuppgiftsansvariga bör göra en lämplighetsbedömning för hanteringen av personuppgifter inom verksamheten. Utifrån analysen bestäms vilka lämpliga åtgärder som behöver vidtas för att minska identifierade risker för den enskildes integritet.

Linkedin 2020-09-03

Kamerabevaka skolor? Just nu får vi in många ansökningar om kamerabevakning i och kring skolor. Vid tillståndsbedömningen gör vi en intresseavvägning mellan behovet av bevakning och skyddet för den personliga integriteten (barn har ett särskilt starkt skydd i GDPR). En omständighet som särskilt beaktas är om platsen är brottsutsatt och om bevakning behövs för att förebygga eller förhindra brottslig verksamhet.
Vilka bedömningar vi gör när vi får en ansökan om kamerabevakningKamerabevakning av skolor

Linkedin 2020-09-02

Datainspektionen och Post- och telestyrelsen (PTS) har tecknat en överenskommelse om samverkan. Syftet är ett tydligare och fördjupat samarbete mellan myndigheterna.
”Vi har närliggande uppdrag och gemensamma utmaningar. Därför fördjupar vi vårt samarbete”, konstaterar Datainspektionens gd Lena Schelin och PTS gd Dan Sjöblom.
Överenskommelsen ger en ökad tydlighet i samverkansprocessen mellan myndigheterna, vilket ger bättre möjligheter till planering, samordning och måluppfyllelse.

Linkedin 2020-08-31

Fråga: Är en sökmotor skyldig att ta bort träffar om mig om jag begär det?
Svar: Nej, en sökmotor kan i vissa fall avslå din begäran. Sökmotorn ska göra en avvägning mellan å ena sidan din rätt till skydd av ditt privatliv och dina personuppgifter, och å andra sidan internetanvändarnas rätt till information.
Fler vanliga frågor och svar om kraven i dataskyddsförordningen, GDPR.

Linkedin 2020-08-28

Fråga: Vad gör jag om jag har fått en felaktig betalningsanmärkning?
Svar: Om du anser att en uppgift som ett kreditupplysningsföretag har registrerad om dig i sitt register är oriktig eller missvisande ska du kontakta det aktuella kreditupplysningsföretaget och begära att de utreder ärendet. Företaget ska då skyndsamt utreda saken och återkomma till dig med besked om sin inställning.
Fler vanliga frågor och svar om betalningsanmärkningar hittar du här.

Linkedin 2020-08-26

Grannen har en kamera riktad mot min tomt – hur gör jag för att anmäla olaglig kamerabevakning? Vår vägledning om kamerabevakning hjälper dig att avgöra ifall en viss kamerabevakning är tillåten eller inte.

Här hittar du vår vägledning

Linkedin 2020-08-24

Datainspektionen rekryterar rättschef!
Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett glatt och kompetent gäng med utmanande och aktuell juridik som påverkar alla medborgare i vårt samhälle.
Vår rättschef har övergripande ansvar för myndighetens rättstillämpning och rättsutveckling. Ansvarsområdet omfattar förutom traditionell verksjuridik även data- och integritetsskyddsfrågor, kamerabevakning, kreditupplysning och inkassoverksamhet. I den del av verksamheten som regleras av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är regelverket EU-gemensamt, vilket ställer krav på en harmoniserad tillämpning och rättsutveckling. Arbetet har därför omfattande inslag av EU-rätt. I din roll svarar du för att nationell uttolkning och tillämpning sker harmoniserat och för att myndigheten deltar aktivt i det EU-gemensamma utvecklingsarbetet.
Läs mer om tjänsten här!
Välkommen med din ansökan senast 15 september!

Linkedin 2020-08-21

Visste du att vi granskar aktörer för att säkerställa att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter?

Läs gärna mer

Linkedin 2020-08-19

Nu har vi för första gången godkänt bindande företagsbestämmelser (BCR) enligt dataskyddsförordningen. Det är Tetra Pak som fått sin ansökan godkänd. Syftet med BCR är att underlätta för multinationella företag att säkerställa att man följer dataskyddsförordningen vid överföring av personuppgifter till koncernbolag utanför EU/EES.

Linkedin 2020-08-17

F: Är det förbjudet att skicka personuppgifter via e-post?

S: Nej, men den personuppgiftsansvariga måste se till att man har en lämplig säkerhetsnivå för personuppgiftsbehandlingen. Bedömningen av vilken nivå av säkerhet som krävs ska göras med hänsyn till hur många personuppgifter man behandlar, för vilket ändamål, vilka typer av uppgifter det rör sig om samt vilka risker det finns med behandlingen för den enskilda.

Linkedin 2020-08-13 

F: Måste jag ha samtycke för att publicera bilder på sociala medier?
S: Nej, det finns inget absolut krav att man måste ha ett samtycke från de personer som exempelvis finns på ett foto innan det publiceras. Intresseavvägning är en annan rättslig grund som kan bli aktuell när man publicerar personuppgifter på sociala medier.
Fler vanliga frågor och svar om kraven i dataskyddsförordningen hittar du här

Linkedin 2020-08-11

Vill du bli vår nya kollega? Nu rekryterar vi både GD-sekreterare och jurist till kameraverksamheten. Läs mer om tjänsterna på vår webbplats: GD-sekreterarejurist till kameraverksamheten. Välkommen med din ansökan senast 30 augusti!

LinkedIn  2020-08-06

Idag deltar vår GD i ett webbinarium om Schrems II-domen och vad den innebär för överföringar av personuppgifter till USA. Uppemot 500 personer är uppkopplade till webbinariet. Domen innebär att Privacy Shield är ogiltigförklarad men påverkar även standardavtalsklausuler och bindande företagsbestämmelser. Inom Europeiska Dataskyddsstyrelsen, där Datainspektionen ingår, arbetas det nu med att ta fram mer vägledning om domens konsekvenser för överföringar av personuppgifter till tredje land.

LinkedIn 2020-08-03

Visste du att dataskyddsmyndigheterna i EU har ett omfattande samarbete inom ramen för Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB?

Här kan du hitta alla EU-gemensamma riktlinjer

LinkedIn 2020-07-31

Från 1 augusti tas i vissa fall kravet på tillstånd bort för kamerabevakning i kollektivtrafiken. Det innebär dock inte att det är fritt fram att kamerabevaka där. Varje aktör måste själv bedöma om det finns tillräckliga skäl för att kamerabevaka.

Läs mer här

LinkedIn 2020-07-30

F: När är det tillåtet att lämna ut en kreditupplysning?

S: Den som begär en kreditupplysning om en privatperson ska ha ett så kallat legitimt behov av den. Detta innebär att frågeställaren ska ha ingått eller vara på väg att ingå ett kreditavtal med den person kreditupplysningen handlar om eller att man i övrigt har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning.

Fler vanliga frågor och svar om kreditupplysningar hittar du här

LinkedIn 2020-07-27

Privacy Shield är ogiltigförklarad. Europeiska Dataskyddsstyrelsen, EDPB, har nu publicerat en FAQ med frågor och svar om vilka konsekvenser det får för överföringar av personuppgifter till USA.

Läs mer här

LinkedIn 2020-07-23

EDPB, Europeiska Dataskyddsstyrelsen, har tagit fram information om vilka åtgärder som måste vidtas av de företag som har eller har haft Storbritanniens dataskyddsmyndighet, ICO, som ansvarig dataskyddsmyndighet vid framtagandet av bindande företagsbestämmelser (BCR) så att dessa kan fortsätta att gälla även efter Brexit.

Läs mer här

LinkedIn 2020-07-20

F: Jag har inte fått någon betalningspåminnelse innan inkassokravet. Får det gå till så?

S: Ja, i de allra flesta fall finns det ingen skyldighet att skicka en betalningspåminnelse innan inkassokravet. Många borgenärer väljer ändå att skicka en betalningspåminnelse.

Fler vanliga frågor och svar om inkasso hittar du här

LinkedIn 2020-07-17

EU-domstolen slog igår fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA. Ogiltigförklarandet av Privacy Shield innebär att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till mottagare i USA. Domstolen ansåg däremot att Kommissionens beslut om standardavtalsklausuler är giltigt och att sådana kan användas vid överföring till länder utanför EU och EES – i tillämpliga fall – tillsammans med ytterligare skyddsåtgärder. Europeiska Dataskyddsstyrelsen, EDPB, har idag haft ett plenarmöte där domen diskuterats. EDPB kommer därefter att närmare analysera domen och överväga hur EDPB ska arbeta vidare med information och vägledning i de frågor som domen aktualiserar.

Läs mer här

LinkedIn 2020-07-16

Flyga drönare i sommar? Tänk på att du inte får filma personer hur som helst.

Här kan du läsa mer

Linkedin 2020-07-10

Intresset för integritetsskyddsfrågor har ökat!
Under året har vi fått 2 000 fler följare på Linkedin. Nu är ni över 5 000!
Vi arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer. Tack för att du följer oss! Tipsa gärna dem som ännu inte hittat till oss. 

Linkedin 2020-07-09

Är du student med tid över i höst? Ta chansen att jobba deltid hos oss med gränsöverskridande ärenden som handläggs tillsammans med andra dataskyddsmyndigheter inom EES! Ansök senast 22 juli!

Linkedin 2020-07-08

Visste du att vissa känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din hälsa, politiska åsikter och sexuella läggning, har ett särskilt skydd i dataskyddsförordningen, GDPR?
Läs mer om dina rättigheter

Linkedin 2020-07-06

Håller du på att utforma ett personuppgiftsbiträdesavtal? Vi hjälper dig på vägen! Läs om vad avtalet ska innehålla och annat du behöver tänka på i vår nya vägledning.
Vägledning om personuppgiftsbiträdesavtal

Linkedin 2020-07-03

Den Europeiska Datatillsynsmannen (EDPS) har granskat hur olika EU-myndigheter använder produkter och tjänster från Microsoft. EDPS anser att resultaten och rekommendationerna från granskningen kan vara av intresse för fler än de EU-myndigheter som granskats, särskilt för medlemsstaternas egna offentliga myndigheter.

Här finns EDPS utlåtande

Linkedin 2020-07-02

F: Hur lång tid har jag på mig för att betala eller bestrida ett inkassokrav?
S: Tidsfristen för att betala eller bestrida måste finnas angiven i inkassokravet. Enligt god inkassosed bör den tidsfrist som anges i inkassokravet inte vara kortare än åtta dagar räknat från den dag kravet skickas.
Fler vanliga frågor och svar om inkasso hittar du här

Linkedin 2020-06-30

Ny övervakningskamera på huset inför semestern? Du får bevaka din bostad och din tomt, men inte grannar eller allmänna platser, som gator eller parker.
Här kan du läsa mer 

Linkedin 2020-06-25

Är du helt förlorad i sommarens semesterplanering eller vill du veta vad som kommer att hända i höst?
Ett förslag är att markera den 12 november 2020 i kalendern för då arrangerar Datainspektionen, Konkurrensverket och Konsumentverket ett halvdagsseminarium tillsammans om frågor kring integritet, konsumentskydd och konkurrens på digitala marknader. Mer information kommer efter sommaren.

Linkedin 2020-06-25

Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har antagit två yttranden. Ett som behandlar smittspårningsappar och ett om öppnandet av gränser efter utbrottet av Covid-19.

Linkedin 2020-06-24

Nu har EU-kommissionen offentliggjort en rapport om tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR. Rapporten visar att GDPR har uppfyllt de flesta av sina mål.

Linkedin 2020-06-24

Nu drar vi igång en granskning för att i ett första steg ta reda på om vi är behöriga att utreda ett klagomål som rör en internationell koncern.

Linkedin 2020-06-24

Ett litet kliv upp för oss i Kantar Sifos förtroendeindex för myndigheter. Kul, men vi vill mer!

Läs mer om förtroendeindexet.

Linkedin 2020-06-23   

Polisen har under en period skickat ut felaktiga utdrag ur sitt belastningsregister. Nu har vi granskat händelsen. Polisens sammantagna åtgärder i samband med incidenten gör att vi avslutar ärendet och inte vidtar några ytterligare åtgärder.

Linkedin 2020-06-22

Vi får många frågor om kamerabevakning i flerbostadshus, både från de som vill bevaka och från boende. Därför har vi tagit fram ny information om den typen av kamerabevakning.

Linkedin 2020-06-18

Glad midsommar önskar vi på Datainspektionen! Vi arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer.

Linkedin 2020-06-16

Vi har granskat hur en bostadsrättsförening använder kamerabevakning och konstaterar att den inte får kamerabevaka entré och trapphus. Vårt beslut innehåller bra vägledning även för andra föreningar och hyresvärdar som överväger kamerabevakning.

Linkedin 2020-06-15

Datainspektionen i siffror: Förra veckan tog vi emot 87 anmälningar av personuppgiftsincidenter. Det är 17 procent fler än samma vecka förra året. Hittills i år har vi tagit emot över 2 000 incidentanmälningar. I år har vi släppt två rapporter som analyserar de incidenter vi tagit emot.

Den senaste rapporten handlar om incidenter som orsakas av it-angrepp.  

Linkedin 2020-06-12

Hur harmoniserar skyddet av personlig integritet med hanteringen av patientdata? SNS har ordnat en paneldebatt med rubriken ”Legala och rättspolitiska utmaningar inom e-hälsa” där vår generaldirektör deltog. Inspelningen finns här

Linkedin 2020-06-11

Nu drar vi igång en granskning av Tullverket som rapporterat en personuppgiftsincident till oss. Vi ska ta reda på vad som faktiskt hänt och hur Tullverket använder mobiltelefoner i sin brottsbekämpande verksamhet.
Läs mer här.

Linkedin 2020-06-11

Har ni problem med stölder och skadegörelse i hamnen och vill sätta upp en kamera?
Läs mer om vad som gäller i vår nya vägledning om kamerabevakning.

Linkedin 2020-06-10

Är du jurist och vill arbeta i ett tidsbegränsat projekt med att avverka balanserna och korta handläggningstiden för kamerabevakningstillstånd? Nu har du chansen!
Läs mer på vår webbplats.
Ansök här

Linkedin 2020-06-09

Att livesända skolavslutningar och studentutspring kan under rådande Covid 19-situation vara förenligt med dataskyddsförordningen (GDPR). Men ni måste då tänka igenom och anpassa filmningen till kraven på integritetsskydd.

Linkedin 2020-06-08

Datainspektionen i siffror: GDPR har lett till ett tätare samarbete mellan dataskyddsmyndigheterna inom EU. Under 2019 deltog vi i samtliga plenarmöten och underarbetsgrupper inom den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB), vilket inneburit sammanlagt nästan 90 möten. Tidigare höll EDPB ett plenarmöte i månaden i Bryssel. Nu hålls i stället 1-2 plenarmöten per vecka via video. Till det kommer videomöten för de olika underarbetsgrupperna. I maj deltog vi i samtliga fem plenarmöten och i tio möten i underarbetsgrupper. Vi är huvud- eller medrapportör för sammanlagt sju pågående arbeten med riktlinjer.

Linkedin 2020-06-05

Vi får många frågor om kamerabevakning och hur man gör för att följa reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Det är olika regler som gäller beroende på vem som bevakar och vilken plats som filmas.

Linkedin 2020-06-04

Det internationella samarbetet om skydd för personuppgifter utvecklas alltmer och bidrar till en ökad samsyn, framför allt i Europa. Vi deltar aktivt i detta samarbete, eftersom det ger oss en viktig möjlighet att tillvarata svenska synpunkter och intressen. Här berättar vår internationella samordnare Elisabeth Jilderyd mer om vårt EU-arbete.

Den här filmen är en del av vår digitala konferens Två år med dataskyddsreformen.

Linkedin 2020-06-03

Tillsyn är en viktig del av vår verksamhet. I den här korta filmen berättar Katarina Tullstedt, enhetschef och processägare för tillsyn, om hur vi jobbar med tillsynsverktyget.

Den här filmen är en del av vår digitala konferens Två år med dataskyddsreformen.

Linkedin 2020-06-02

Får man livesända skolavslutningar och studentutspring?
Ja, det kan i den nu rådande Covid 19-situationen vara förenligt med dataskyddsförordningen (GDPR) men då krävs att man tänkt igenom och anpassat filmningen till kraven på integritetsskydd.

Linkedin 2020-06-01

Datainspektionen i siffror
Förra veckan svarade vår Upplysningstjänst på runt 180 frågor via telefon och 160 frågor via e-post. Förra året svarade vi på frågor i över 8 300 telefonsamtal och över 5 100 mejl.

Linkedin 2020-05-29

Planerar ni att utföra en behandling av personuppgifter som sannolikt leder till hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter? Då ska ni först göra en bedömning av behandlingens konsekvenser för skyddet av personuppgifter. Här berättar Agneta Runmarker, dataråd, om konsekvensbedömningar och förhandssamråd. Den här filmen är en del av vår digitala konferens Två år med dataskyddsreformen.

Linkedin 2020-05-28

I mars utfärdade vi vår hittills största sanktionsavgift – 75 miljoner kronor mot Google. Här berättar Nazli Pirayehgar, jurist, om ärendet. Hon tar även upp några medskick som är bra att känna till, oavsett vilken bransch eller sektor man är verksam inom. Den här filmen är en del av vår digitala konferens Två år med dataskyddsreformen.

Linkedin 2020-05-27

Nästan var tionde personuppgiftsincident är ett it-angrepp.
I den här korta filmen presenterar Christina Torell, analytiker, vår senaste rapport.

Den här filmen är en del av vår digitala konferens Två år med dataskyddsreformen.

Linkedin 2020-05-26

Corona och personuppgifter - vad gäller egentligen? I den här korta filmen reder Evelin Palmér, jurist hos oss, ut begreppen.

Filmen är en del av vår digitala konferens Två år med dataskyddsreformen.

Linkedin 2020-05-25

Välkommen till vår digitala "konferens" Två år med dataskyddsreformen! Nu finns sju korta filmer med det senaste inom dataskyddsområdet.

Linkedin 2020-05-22

På måndag förmiddag släpper vi sju korta filmer om det senaste på dataskyddsområdet! Filmerna ersätter vår konferens Två år med dataskyddsreformen. Så här ser programmet ut:

  • Två år med dataskyddsreformen, Lena Schelin, generaldirektör
  • Corona och personuppgifter, Evelin Palmér, jurist
  • Datainspektionens tillsynsarbete, Katarina Tullstedt, enhetschef och processägare tillsyn
  • Tillsyn av Google gällande rätten att bli bortglömd, Nazli Pirayehgar, jurist
  • Konsekvensbedömningar och förhandssamråd, Agneta Runmarker, dataråd och funktionsansvarig för förhandssamråd
  • Datainspektionens EU-arbete, Elisabeth Jilderyd, jurist och internationell samordnare
  • Personuppgiftsincidenter som beror på antagonistiska angrepp, Christina Torell, analytiker

Filmerna är främst till för dig som jobbar med dataskyddsfrågor men alla är självklart välkomna att titta när det är dags. Välkomna till en annorlunda ”konferens”!

Linkedin 2020-05-20

Söker ni personuppgiftsbiträdesavtal på svenska? De danska standardavtalsklausulerna som prövats av den Europeiska dataskyddsstyrelsen har nu översatts till alla officiella EU-språk.
Läs mer på vår webbplatsSvensk version finns på EDPBs webbplats.

Linkedin 2020-05-19 

Förra året tog vi emot närmare 5 000 anmälningar om personuppgiftsincidenter. Vanligaste orsaken? Den mänskliga faktorn.
Läs mer i vår rapport.

Linkedin 2020-05-18

Vill du på ett enkelt sätt följa andra dataskyddsmyndigheters tillsynsarbete? Kolla i så fall in den här sidan hos Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) där nationella nyheter publiceras.

Linkedin 2020-05-15

I dag spelar vi in sju korta filmer om det senaste inom dataskyddsområdet. Den 25 maj, på årsdagen för när GDPR infördes, är det premiär för filmerna på vår webbplats. Filmerna riktar sig främst dig som jobbar med dataskyddsfrågor och som skulle ha kommit på vår konferens Två år med dataskyddsreformen. Men alla är självklart välkomna att titta när det är dags!

Linkedin 2020-05-14

Idag är vi hos Konsumentverket för att hålla en webbaserad utbildning för kommunernas budget- och skuldrådgivare. På schemat står grunderna i inkassolagen och kreditupplysningslagen.

Linkedin 2020-05-13

Nu drar vi igång en granskning av ett kommunalt bostadsbolag i Uppsala för att ta reda på hur de gjort den rättsliga bedömning som krävs för att få kamerabevaka i trapphus.

Linkedin 2020-05-12

Nu utfärdar vi en sanktionsavgift på 120 000 kr mot Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län som publicerat känsliga personuppgifter på regionens webbplats om en patient som är intagen på rättspsykiatrisk klinik.

Linkedin 2020-05-08

Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har nu släppt en uppdaterad riktlinje om samtycke.

Linkedin 2020-05-07

Närmare var femte klagomål som Datainspektionen tagit emot sedan dataskyddsförordningen började gälla rör personsöktjänster som har frivilligt utgivningsbevis.

Läs mer i vår rapport

Linkedin 2020-05-06

Konferensen Två år med dataskyddsreformen blir film! Den 25 maj, på årsdagen av GDPR, släpper vi en serie korta filmer på vår webbplats. Mer info kommer!

Linkedin 2020-04-30

Vi rekryterar nu en jurist till enheten för myndigheter, vård och utbildning och en jurist till enheten för näringsliv och arbetsliv. Hos oss får du möjlighet att arbeta med utmanande och aktuell juridik som påverkar alla medborgare i centrala delar av samhället.

Välkommen med din ansökan senast den 17 maj!

Linkedin 2020-04-29

Nu utfärdar vi en sanktionsavgift på 200 000 kr mot Statens Servicecenter som dröjt med att informera om en personuppgiftsincident.

Linkedin 2020-04-28

EU-kommissionen och Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) arbetar löpande med att ge vägledning kring behandling av personuppgifter med anledning av covid-19. Vi samlar informationen på webbsidan Vägledning från EU.

Linkedin 2020-04-23

Datainspektionen har fått ett nytt insynsråd. Insynsrådet träffas fyra gånger per år och är ett rådgivande organ som ska få insyn i Datainspektionens verksamhet, men också kunna stötta oss i styrningen och ledningen av vår verksamhet.

En lista över vilka ledamöter som numera ingår i insynsrådet finns här

Linkedin 2020-04-22

Den europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har tagit fram riktlinjer för hur hälsodata kan hanteras i samband med forskning som rör Covid-19.

Linkedin 2020-04-22

DELAT INLÄGG FRÅN LENA SCHELIN GD DATAINSPEKTIONEN:

Lokaliseringsdata och spårningsverktyg är centrala i kampen mot corona. Nu finns en rykande färsk vägledning från EDPB, Europeiska dataskyddsstyrelsen, att ladda ner. Styrelsens sammanfattande slutsatser är att behandling av data och digital teknik är viktiga i kampen mot Covid 19. Genom att beakta dataskyddsreglerna, t.ex. om uppgifts- och lagringsminimering och så långt möjligt använda anonymiserad data resp. pseudonymisering kan vi få en hållbar utveckling som medborgare känner förtroende för och som leder till hållbara och effektiva verktyg.

Linkedin 2020-04-17

Svårt att följa GDPR? Nu finns en praktisk vägledning till hjälp för er som ska ta fram en uppförandekod! En uppförandekod är ett slags frivillig regelbok om tillämpningen av reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) som en bransch tagit fram och valt att följa. En uppförandekod behöver godkännas av oss eller en annan dataskyddsmyndighet för att gälla.

Linkedin 2020-04-16

Just nu är det många skolor, högskolor och universitet som bedriver undervisning på distans. Dataskyddsförordningen utgör inget hinder för digital undervisning, men ställer krav för att tillvarata elevers och lärares integritetsintressen.

Linkedin 2020-04-15

Regeringen föreslår i sin vårändringsbudget att vi får 10 miljoner kronor extra för att hantera tillstånd och tillsyn för kamerabevakning. 2021 byter vi namn till Integritetsskyddsmyndigheten.

Regeringens proposition

Linkedin 2020-04-15

Polisen har anmält personuppgiftsincidenter till Datainspektionen som rör mejl som oavsiktligt hamnat hos fel mottagare. Datainspektionen ska nu granska polisens mejlrutiner.

Linkedin 2020-04-09

Glad påsk önskar vi på Datainspektionen! Vi arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer.

Linkedin 2020-04-09

I stället för att vi nu fysiskt närvarar på den Europeiska dataskyddsstyrelsens, EDPB, månatliga plenarmöten sker mötena digitalt, med högre frekvens. Vid sidan av plenarmöten sker också andra kontakter i olika undergrupper digitalt. EDPB prioriterar för närvarande att ge vägledning i corona-relaterade ämnen, exempelvis behandling av hälsouppgifter för forskningsändamål och behandling av platsdata och anonymiserade uppgifter.

Linkedin 2020-04-08

Nu har vi tagit fram en vägledning om behandling av personuppgifter vid tillhandahållande av onlinetjänster. Här får ni som erbjuder tjänster online vägledning kring rättslig grund i affärsförhållandets olika skeden. Vägledningen baserar sig på EDPB:s riktlinje.

Twitter 2020-04-08

Ny vägledning om behandling av personuppgifter vid tillhandahållande av onlinetjänster. Vägledningen baserar sig på EDPB:s riktlinje.

Linkedin 2020-04-08

”En utvecklingsinriktad arbetsplats med spännande uppdrag och trevlig stämning!” Det tycker Malin Blixt, ny chef på enheten för myndigheter, vård och utbildning efter en månad på nya jobbet, som hon delvis skött hemifrån.

Varför valde du att börja jobba på Datainspektionen? ”Myndigheten har ett spännande uppdrag och är utvecklingsinriktad, vilket passar mig väldigt bra."

Vad är viktigast att jobba med? ”Att nå ut, att göra skillnad med de resurser vi har. Vi är knappt 100 personer och jobbar med tillsyn i hela landet. Därför är det viktigt att jobba smart så att insatserna ger så stor effekt som möjligt.”

Hur är det att vara ny chef under corona-utbrottet? ”Det går över förväntan, tack vare självgående och duktiga medarbetare som hjälper mig och varandra. Jag är glad att jag hann jobba några veckor på kontoret så att jag hann träffa alla på enheten.”

Vad är svårast med arbetet? ”Det svåraste som ny chef är att man vill kunna bidra, men inte har all sakkunskap och alla rutiner. Men det tar sig!”

Vad är roligast? ”Roligast är den stora utvecklingspotentialen, där jag både kan bidra till utveckling med mitt ledarskap och även utvecklas själv. Det är också en oerhört trevlig stämning på Datainspektionen.”

Malin kommer närmast från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Linkedin 2020-04-07

"Big data means big responsibility." EDPS - European Data Protection Supervisor ser positivt på utvecklingen av tekniska lösningar för att bekämpa virusutbrottet, men den personliga integriteten måste skyddas. Det är viktigt att lösningarna är tillfälliga, att uppgifterna inte används till något annat, att det är begränsat vilka som får titta på uppgifterna och att vi har en väg tillbaka till normalitet. EDPS vill se en europeisk modell för corona-appar, samordnade på EU-nivå.

Linkedin 2020-04-06

Så här gör ni för att få era bindande företagsbestämmelser godkända, så att ni kan föra över personuppgifter till tredje land.

Twitter 2020-04-06

Så här gör ni för att få era bindande företagsbestämmelser godkända, så att ni kan föra över personuppgifter till tredje land.

Linkedin 2020-04-04

DELAT INLÄGG FRÅN LENA SCHELIN GD DATAINSPEKTIONEN:
Vi har nu inrättat Covid-19 kontaktpunkter inom EUs samtliga dataskyddsmyndigheter i syfte att samla frågor och ge enhetliga svar. De frågor vi får till oss  på Datainspektionen hanteras genom vår KP på vårt EU-sekretariat. Vi hade igår också vårt första distans-styrelsemöte i EDPB, som hade fokus på Covid-19. Nu kommer vi ha kortare distansmöten varje vecka istället för våra månatliga tvådagarsmöten i Bryssel.

Twitter 2020-04-03

Att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal kan vara komplicerat. Den danska dataskyddsmyndigheten, Datatilsynet, har tagit fram standardavtalsklausuler som även kan användas i Sverige.

Linkedin 2020-04-03

Att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal kan vara komplicerat. Den danska dataskyddsmyndigheten, Datatilsynet, har tagit fram standardavtalsklausuler som även kan användas i Sverige. Var dock noga med att avtalet verkligen återspeglar de faktiska omständigheter som gäller för just ert avtalsförhållande.

Twitter 2020-04-01

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har publicerat en video som beskriver vilken dess roll är i relation till de nationella dataskyddsmyndigheterna (som exempelvis Datainspektion. Se videon här: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_sv

Linkedin 2020-04-01

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har publicerat en video som beskriver vilken dess roll är i relation till de nationella dataskyddsmyndigheterna (som exempelvis Datainspektion. Se videon här: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_sv

Linkedin 2020-03-30

Nu finns det referat av EU-domstolens domar på personuppgiftsområdet från 2019 och framåt på vår webbplats. Referaten är sammanfattningar av domstolens domar där vi har valt ut de mest relevanta delarna av domstolens resonemang. Det finns en länk till den officiella versionen av EU-domstolens dom i fulltext efter referatet.

Linkedin 2020-03-27

Vi har fått frågor om vilka möjligheter det finns att använda digital smittspårning under coronautbrottet. Nu har vi publicerat information om detta på vår webbplats. Vi är redo om du behöver hjälp med dataskyddsfrågor i denna utmanande tid.

Twitter 2020-03-27

Vi har fått frågor om vilka möjligheter det finns att använda digital smittspårning under coronautbrottet. Nu har vi publicerat information om detta på vår webbplats. Vi är redo om du behöver hjälp med dataskyddsfrågor i denna utmanande tid.

Linkedin 2020-03-24

Vi ställer in konferensen Två år med dataskyddsreformen den 25 maj med anledning av coronautbrottet. Nu tittar vi på andra, digitala sätt att uppmärksamma årsdagen för GDPR. Om du har anmält dig till konferensen ska du ha fått ett mejl från oss. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på utbildning@datainspektionen.se

Linkedin 2020-03-20

DELAT INLÄGG FRÅN EDPB: Following the press statement by the EDPB Chair earlier this week, the EDPB has now adopted a formal statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak.

Twitter 2020-03-20

RETWEET FRÅN EDPB: Following the press statement by the EDPB Chair earlier this week, the EDPB has now adopted a formal statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak.

Linkedin 2020-03-18

I dag genomförde våra jurister Nils Henckel och Gustav Linder myndighetens första Skype-föreläsning efter virusutbrottet. Föreläsningen skulle egentligen ägt rum på advokatfirman Cederquist för deras GDPR-nätverk. Men hölls i stället digitalt från Gagnef och Uppsala. Själva föreläsningen handlade om GDPR och kamerabevakning, men kanske framför allt om vikten av att så långt som möjligt ställa om i stället för att ställa in.

Linkedin 2020-03-18

Nu har vi uppdaterat vår vägledning om coronaviruset och personuppgifter, bland annat med frågor & svar för arbetsgivare.

Twitter 2020-03-18

Nu har vi uppdaterat vår vägledning om coronaviruset och personuppgifter, bland annat med frågor & svar för arbetsgivare.

Linkedin 2020-03-17

Vi rekryterar nu 10-15 jurister för ett tidsbegränsat projekt för att korta handläggningstiden för kamerabevakningstillstånd. Välkommen med din ansökan senast den 5 april!

Linkedin 2020-03-16

Nu jobbar vi på Datainspektionen hemifrån så mycket som det går, som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Som vanligt går det bra att kontakta oss via telefon och mejl.

Twitter 2020-03-16

Nu jobbar vi på Datainspektionen hemifrån så mycket som det går, som @Folkhalsomynd rekommenderar. Som vanligt går det bra att kontakta oss via telefon och mejl.

Linkedin 2020-03-16

Corona och personuppgifter – vad gäller? Många arbetsgivare ställs nu inför särskilda utmaningar också när det gäller hantering av hälso- och andra personuppgifter om medarbetare. Vägledning finns på vår webbplats.

Twitter 2020-03-16

Corona och personuppgifter – vad gäller? Många arbetsgivare ställs nu inför särskilda utmaningar också när det gäller hantering av hälso- och andra personuppgifter om medarbetare.

Linkedin 2020-03-13

Nu kan företag, myndigheter och andra organisationer anmäla personuppgiftsincidenter till oss via en e-tjänst. "Den nya e-tjänsten gör det smidigare för organisationer att rapportera incidenter, vilket är angeläget bland annat eftersom lagstiftningen säger att incidenter ska anmälas inom 72 timmar från att de upptäcks. Vi vet att e-tjänsten är efterlängtad av många verksamheter", säger Karin Lönnheden, stabschef på Datainspektionen.

Twitter 2020-03-13

Nu kan företag, myndigheter och andra organisationer anmäla personuppgiftsincidenter till oss via en e-tjänst.

Linkedin 2020-03-11

Vi utfärdar en sanktionsavgift mot Google för att företaget bryter mot GDPR. Orsaken är att Google brister i sitt sätt att hantera rätten att få sökresultat borttagna. "Dataskyddsförordningen, GDPR, ökar kraven på organisationer som samlar in och hanterar personuppgifter och stärker enskildas rättigheter. En viktig sådan rättighet är möjligheten för enskilda att få sökresultat borttagna. Nu ser vi att Google brister i sitt sätt att hantera denna rättighet", säger Lena Schelin, generaldirektör för Datainspektionen.

Twitter 2020-03-11

Vi utfärdar en sanktionsavgift mot Google för att företaget bryter mot #GDPR. Orsaken är att Google brister i sitt sätt att hantera rätten att få sökresultat borttagna. 

Linkedin 2020-03-10

I dag kör vi utbildning om kamerabevakning och dataskydd. Nu ett pass om ansiktsigenkänning och vårt tillsynsbeslut mot en skola i Skellefteå.

Linkedin 2020-03-10

Redan 200 anmälda till vår konferens Två år med dataskyddsreformen den 25 maj. Roligt med stort intresse! Anmäl dig snart för att säkra din plats. Välkommen!

Linkedin 2020-03-09

Statliga myndigheter och hälso- och sjukvården anmälde under 2019 dubbelt så många personuppgiftsincidenter jämfört med 2018. Det visar vår rapport över de incidenter som anmälts till oss under det gångna året. "Vår bedömning är att ökningen av antalet anmälda incidenter i stor utsträckning beror på att rutinerna för att rapportera incidenter internt och anmäla dem till Datainspektionen blivit mer etablerade, i synnerhet inom offentlig sektor", säger Datainspektionens stabschef Karin Lönnheden.

Statliga myndigheter och hälso- och sjukvården anmälde under 2019 dubbelt så många personuppgiftsincidenter jämfört med 2018. Det visar vår rapport över de incidenter som anmälts till oss under det gångna året.

Linkedin 2020-03-06

Vi inleder nu en tillsyn för att ta reda på om svenska myndigheter använder teknik för ansiktsigenkänning från det amerikanska företaget Clearview AI. Tekniken bygger på insamling av bilder som ligger öppet på internet. Vi har i dagsläget ingen kännedom om att svenska myndigheter använder Clearview AI.

Twitter 2020-03-06

Vi inleder tillsyn för att ta reda på om svenska myndigheter använder teknik för ansiktsigenkänning från företaget Clearview AI. Tekniken samlar in bilder som ligger öppet på internet. Vi har i dagsläget ingen kännedom om myndigheter som använder tekniken.

Linkedin 2020-03-03

Vi rekryterar nu ytterligare en jurist till enheten för myndigheter, vård och utbildning. Hos oss får du möjlighet att arbeta med utmanande och aktuell juridik som påverkar alla medborgare i centrala delar av samhället. Välkommen med din ansökan senast den 15 mars!

Linkedin 2020-03-02

Givande rundabordssamtal mellan Konsumentverket (arrangör), Konkurrensverket och Datainspektionen i dag. Tema: Integritet, konsumentskydd och konkurrens i det datadrivna samhället. Hur tar vi tillvara digitaliseringens möjligheter på ett säkert sätt? Hur kan vi samverka? Tre generaldirektörer på plats, tillsammans med sakkunniga. Bra inspel från inbjudna forskare och experter. Tack till Konsumentverket för att väl genomfört arrangemang! Vi ser fram emot fortsatt samverkan kring dessa viktiga frågor.

Linkedin 2020-03-02

Hur kan vi som myndigheter kommunicera ännu effektivare? I dag välkomnade vi åtta medarbetare från Myndigheten för press, radio och tv för att prata om just detta. Givande diskussioner om kommunikationsstrategi, pressfrågor, webb och omvärldsanalys. Vi ser fram emot fortsatt samverkan!

Twitter 2020-02-26

Polisen har under en period skickat ut felaktiga utdrag ur sitt belastningsregister. Datainspektionen utreder nu händelsen.

Linkedin 2020-02-26

Polisen har under en period skickat ut felaktiga utdrag ur sitt belastningsregister. Datainspektionen utreder nu händelsen.

Linkedin 2020-02-26

Under 2019 har vi hållit eller medverkat i 70 utbildningar, konferenser, seminarier och föreläsningar – med fokus på bland annat dataskyddsombud, branschspecifika utbildningar och fördjupning. Tack för alla svar vi fick från er här på Linkedin när vi efterfrågade er syn på detta!

Linkedin 2020-02-25

Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har tagit fram riktlinjer för överföring av personuppgifter från myndigheter inom EES till myndigheter och internationella organisationer i tredje land. Riktlinjerna ska hjälpa myndigheter och internationella organisationer vid framtagande av avtal och överenskommelser och säkerställa att skyddet för enskilda inte undermineras när uppgifter förs utanför EES. Riktlinjerna är nu på publik konsultation till den 6 april. Välkommen med synpunkter!

EES = Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Twitter 2020-02-25

Europeiska dataskyddsstyrelsens riktlinjer för överföring av personuppgifter från myndigheter inom EES till myndigheter och internationella organisationer i tredje land är nu på publik konsultation. Välkommen med synpunkter!

Linkedin 2020-02-25

Under 2019 fick vi in drygt 3 500 klagomål om skyddet för personuppgifter, vilket är dubbelt så många jämfört med året innan. Många dataskyddsmyndigheter inom EU ser samma kraftiga ökning. Vår bedömning är att dataskyddsreformen, GDPR, har bidragit till att höja medborgarnas förväntningar på att deras personuppgifter hanteras korrekt.

Linkedin 2020-02-25

Tips! Här hittar du alla dokument från European Data Protection Boards senaste plenarmöte samlade.

Linkedin 2020-02-24

Är du vår nya redovisningsekonom? Välkommen med din ansökan senast den 15 mars!

Linkedin 2020-02-24

Vi har åtagit oss rollen att leda arbetet med EU-vägledningar som vi vet är särskilt angelägna för svenska företag och andra verksamheter. Under 2019 var vi huvud- eller medrapportör för fem vägledningar. Under året har också det operativa samarbetet inom EU kommit igång ordentligt. Vi arbetade under året i ca 700 internationella ärenden. Av dessa var vi ansvarig tillsynsmyndighet i ett 60-tal ärenden.

Twitter 2020-02-24

Vi har åtagit oss rollen att leda arbetet med EU-vägledningar som vi vet är särskilt angelägna för svenska företag och andra verksamheter. Under 2019 hade vi rollen som huvud- eller medrapportör för fem vägledningar.

Linkedin 2020-02-21

Under 2019 tog vi emot 18 700 ärenden, svarade på 8 300 telefonförfrågningar och inledde 60 granskningar. Vi beslutade om två sanktionsavgifter. Vi ansvarade för ett 60-tal ärenden i EU. Antal årsarbetskrafter var 86. I dag publicerar vi vår årsredovisning.

Twitter 2020-02-21

Under 2019 tog vi emot 18 700 ärenden, svarade på 8 300 telefonförfrågningar och inledde 60 granskningar. Vi beslutade om två sanktionsavgifter. Vi ansvarade för ett 60-tal ärenden i EU. Antal årsarbetskrafter var 86.

Linkedin 2020-02-20

Vi inledde ett 60-tal granskningar under förra året, varav ca 30 pågår. Hittills har det blivit två sanktionsavgifter – mot en skola i Skellefteå och mot MrKoll, en sajt som masspublicerar personuppgifter. Några exempel på pågående tillsynsärenden är mot Google om rätten att bli glömd, 1177 om personuppgiftsincidenter och om arbetsgivares bevakning av anställda, berättade Lena Schelin, gd för Datainspektionen, på GDPR-dagen i Göteborg.

Linkedin 2020-02-19

EU-kommissionen har i dag presenterat en digital strategi för EU, med särskilt fokus på artificiell intelligens och dataanvändning.

Twitter 2020-02-19

EU-kommissionen har i dag presenterat en digital strategi för EU, med särskilt fokus på artificiell intelligens och dataanvändning.

Twitter 2020-02-18

RETWEET FRÅN EDPB: The EDPB is working on solutions to overcome the current challenges and to make sure the key cooperation procedure concepts are applied consistently. @EU_Commission should check if national procedures impact effectiveness of cooperation procedures.

Twitter 2020-02-18

RETWEET FRÅN EDPB: While challenges remain, the EDPB is convinced that the cooperation between EEA DPAs will result in a common data protection culture.

Twitter 2020-02-18

RETWEET FRÅN EDPB: The EDPB just adopted its contribution to the @EU_Commission's GDPR review survey. The application of the GDPR in the first 18 months has been successful, and the Board considers that a review of the #GDPR is premature.

Linkedin 2020-02-14

Du kommer väl ihåg att anmäla dig till vårens kurser och konferensen? Vi kör kamerabevakning och dataskydd i Stockholm den 10 mars, GDPR grund i Göteborg 22 april och i Stockholm den 28 april. Och så har vi vår stora konferens, Två år med dataskyddsreformen, i Stockholm den 25 maj. Välkommen med din anmälan!

Linkedin 2020-02-13

I går föreläste Jeanette Bladh Gustafson, Gustav Linder och Nils Henckel om kamerabevakning för ombudsmän på Handelsanställdas förbund. De tog bland annat upp frågor om när det kan vara okej för en arbetsgivare att kamerabevaka anställda. Bra diskussioner om både alternativ till kamerabevakning och hur man kan komma tillrätta med olaglig bevakning på arbetsplatsen.

Linkedin 2020-02-12

Nu har vi öppnat anmälan till konferensen Två år med dataskyddsreformen. Välkommen alla dataskyddsombud, personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och andra som jobbar med dataskydd! Här hittar du program och anmälan:

Linkedin 2020-02-11

Är du multikompetent? Då kanske det är du som är vår nya receptionist/GD-assistent/administratör? Välkommen med din ansökan senast den 1 mars!

Linkedin 2020-02-11

Vad får en arbetsgivare egentligen registrera om anställda? Var försiktig med "bra-att-ha-uppgifter". Principen om uppgiftsminimering gäller vid all insamling av data och även för arbetsgivare. Rapport har intervjuat Evelin Palmér, jurist hos oss (ca 11:15 in i inslaget).

Twitter 2020-02-11

Vad får en arbetsgivare egentligen registrera om anställda? Principen om uppgiftsminimering gäller vid all insamling av data och även för arbetsgivare. Rapport har intervjuat Evelin Palmér, jurist hos oss (ca 11:15 in i inslaget).

Linkedin 2020-02-10

I dag har vi träffat Svenskt Näringsliv för att diskutera GDPR. Med dataskyddsförordningen har skyddet för den personliga integriteten stärkts kraftigt. Samtidigt har det varit en omställning för företag, myndigheter och andra aktörer som ska tillämpa reglerna. Ett viktigt tillfälle för att lyssna in företagens behov och synpunkter.

Linkedin 2020-02-07

Europeiska dataskyddsstyrelsens riktlinjer om uppkopplade fordon är nu ute på publik konsultation. Välkommen med synpunkter!

Twitter 2020-02-07

Europeiska dataskyddsstyrelsens riktlinjer om uppkopplade fordon är nu på publik konsultation. Välkommen med synpunkter!

Twitter 2020-01-31

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen har nu tagit fram en riktlinje kring kamerabevakning och ansiktsigenkänning. I den ges många konkreta exempel.

EDPB:s riktlinjer om kamerabevakning och ansiktsigenkänning

Linkedin 2020-01-31

Europeiska dataskyddsstyrelsen har nu tagit fram en riktlinje kring kamerabevakning och ansiktsigenkänning. I den ges många konkreta exempel.

EDPB:s riktlinjer om kamerabevakning och ansiktsigenkänning

Twitter 2020-01-28

Ikväll besöker vi Forum för dataskydd för att presentera en ny rapport om inkomna klagomål mot personsöksajter och kommentera en sanktionsavgift som vi nyligen utfärdat mot en sådan sajt.

Linkedin 2020-01-28

Ikväll besöker vi Forum för dataskydd för att presentera en ny rapport om inkomna klagomål mot personsöksajter och kommentera en sanktionsavgift som vi nyligen utfärdat mot en sådan sajt.

Twitter 2020-01-28

Idag, på den internationella dataskyddsdagen, publicerar vi en ny rapport som beskriver de klagomål som vi får mot personsöktjänster som masspublicerar personuppgifter om landets befolkning.

Linkedin 2020-01-28

Ikväll besöker vi Forum för dataskydd för att presentera en ny rapport om inkomna klagomål mot personsöksajter och kommentera en sanktionsavgift som vi nyligen utfärdat mot en sådan sajt.

Twitter 2020-01-28

Idag firar vi den internationella dataskyddsdagen. Tanken med dagen är att öka medvetenheten om hur personuppgifter behandlas och vilka rättigheter man har som medborgare. Själva publicerar vi en rapport senare idag. Stay tuned!

Linkedin 2020-01-28

Idag firar vi den internationella dataskyddsdagen. Tanken är att dataskyddsmyndigheter runt om i världen ordnar olika aktiviteter runt denna dag för att öka medvetenheten om hur personuppgifter samlas in och behandlas och vilka rättigheter man har som medborgare. Själva publicerar vi en ny rapport senare idag. Stay tuned!

Linkedin 2020-01-21

Integritet som nyckel för ansvarsfull innovation? Den 5 februari deltar vår gd Lena Schelin i ett panelsamtal på ett frukostseminarium anordnat av Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) och Vinnova.

Twitter 2020-01-20

Datainspektionen föreslås få ett tillskott av medel för att bättre kunna hantera ansökningar om och tillsynen av kamerabevakning. Det meddelade regeringen i dag.

Mer om kamerabevakning
Regeringens pressmeddelande

Linkedin 2020-01-20

Datainspektionen föreslås få ett tillskott av medel för att bättre kunna hantera ansökningar om och tillsynen av kamerabevakning. Det meddelade regeringen i dag.

Mer om kamerabevakning
Regeringens pressmeddelande

Twitter 2020-01-20

När och hur är det egentligen tillåtet att kamerabevaka? Frida Orring, jurist på Datainspektionen, gästade SVT Aktuellt nyligen för att prata om kamerabevakning exempelvis av sin tomt och i flerbostadshus.

Linkedin 2020-01-20

När och hur är det egentligen tillåtet att kamerabevaka? Frida Orring,jurist på Datainspektionen, gästade SVT Aktuellt nyligen för att prata om kamerabevakning exempelvis av sin tomt och i flerbostadshus.

Twitter 2020-01-20

I dag är det lösenordsbytardagen. Numera rekommenderar experterna långa fraser som är lätta att komma ihåg. Då får du ett bra skydd så att dina data inte hamnar i orätta händer.

Linkedin 2020-01-20

I dag är det lösenordsbytardagen. Numera rekommenderar experterna långa fraser som är lätta att komma ihåg. Då får du ett bra skydd så att dina data inte hamnar i orätta händer. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har bra tips.

Twitter 2020-01-17

"Jag har begärt att ett företag ska radera mina uppgifter men de vägrar. Vad gäller?" Det är en vanlig fråga till oss. I GDPR finns en rätt att få uppgifter raderade. Men den är inte ovillkorlig.

Linkedin 2020-01-17

"Jag har begärt att ett företag ska radera mina uppgifter men de vägrar. Vad gäller?" Det är en vanlig fråga till oss. I dataskyddsförordningen, GDPR, finns en rätt att få sina uppgifter raderade om man begär det. Men den inte är ovillkorlig.

Den gäller till exempel inte om ett företag eller en myndighet måste behandla dina personuppgifter enligt lagkrav, eller om det finns tvingande berättigade skäl som väger tyngre än ditt eget intresse.

En personuppgiftsansvarig måste alltid kunna motivera varför man anser att vissa uppgifter inte ska raderas på begäran. Om du tror att exempelvis ett företag inte raderar dina uppgifter trots att de borde göra det, kan du skicka in ett klagomål till oss.

Twitter 2020-01-14

Ny termin på både förskolor och skolor. Personuppgifter om barn är särskilt skyddsvärda. Barn kan ha svårare att förutse riskerna med att lämna ifrån sig uppgifter och förstå vilken rätt de har till skydd för sina uppgifter.

Linkedin 2020-01-14

Så är den nya terminen igång på både förskolor och skolor. Personuppgifter om barn är särskilt skyddsvärda. Barn kan ha svårare att förutse riskerna med att lämna ifrån sig uppgifter och förstå vilken rätt de har till skydd för sina uppgifter. 

Linkedin 2020-01-10

Behöver jag tillstånd för att sätta upp en kamera? Det beror på. Kommuner, myndigheter och andra aktörer som utför en uppgift av allmänt intresse behöver tillstånd om de vill kamerabevaka en plats dit allmänheten har tillträde. Det kan vara ett bibliotek, ett torg eller receptionen på en skola.

Privatpersoner behöver inte tillstånd för att kamerabevaka sin tomt eller bostad. Privatägda bolag, exempelvis butiker eller restauranger, behöver som regel inte heller tillstånd.

Från och med den 1 januari 2020 behöver Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen inte ansöka om tillstånd för att bedriva kamerabevakning. Dessa myndigheter måste nu själva göra en bedömning om de har rätt att bevaka. Bedömningen ska alltid dokumenteras.

Tillstånd och kamerabevakning

Twitter 2020-01-10

Behöver jag tillstånd för att sätta upp en kamera? En kommun som vill bevaka ett torg eller ett bibliotek behöver det. Privatpersoner som vill bevaka tomt eller bostad behöver inte tillstånd. Inte heller privatägda bolag eller brottsbekämpande myndigheter. 

Linkedin 2020-01-08

Så här i början av det nya året passar vi på att påminna om vårens utbildningar och konferensen den 25 maj. Utbildningarna kan du anmäla dig till redan nu. Anmälan till konferensen öppnar under januari.

Linkedin 2020-01-02

Från och med den 1 januari behöver Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen inte ansöka om tillstånd för att bedriva kamerabevakning. Dessa myndigheter måste nu själva göra en bedömning om de har rätt att bevaka. Bedömningen ska alltid dokumenteras. 

Twitter 2020-01-02

Från och med den 1 januari behöver Polisen, Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen inte ansöka om tillstånd för att kamerabevaka. Dessa myndigheter måste själva göra en bedömning om de har rätt att bevaka. Bedömningen ska alltid dokumenteras. 

Våra konton i sociala medier

Om du har konto på Linkedin eller Twitter får du gärna följa oss där.

På LinkedinPå Twitter