meny

Sociala medier

Här publicerar vi våra inlägg på Linkedin och Twitter för att du som inte har konton där ska kunna ta del av informationen. De inlägg vi publicerar här är från 2020 och framåt. Vissa inlägg har justerats något för att de ska fungera bra på webbplatsen. Av utrymmesskäl visar vi inga bilder

Twitter 2020-04-01

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har publicerat en video som beskriver vilken dess roll är i relation till de nationella dataskyddsmyndigheterna (som exempelvis Datainspektion. Se videon här: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_sv

Linkedin 2020-04-01

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har publicerat en video som beskriver vilken dess roll är i relation till de nationella dataskyddsmyndigheterna (som exempelvis Datainspektion. Se videon här: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_sv

Linkedin 2020-03-30

Nu finns det referat av EU-domstolens domar på personuppgiftsområdet från 2019 och framåt på vår webbplats. Referaten är sammanfattningar av domstolens domar där vi har valt ut de mest relevanta delarna av domstolens resonemang. Det finns en länk till den officiella versionen av EU-domstolens dom i fulltext efter referatet.

Linkedin 2020-03-27

Vi har fått frågor om vilka möjligheter det finns att använda digital smittspårning under coronautbrottet. Nu har vi publicerat information om detta på vår webbplats. Vi är redo om du behöver hjälp med dataskyddsfrågor i denna utmanande tid.

Twitter 2020-03-27

Vi har fått frågor om vilka möjligheter det finns att använda digital smittspårning under coronautbrottet. Nu har vi publicerat information om detta på vår webbplats. Vi är redo om du behöver hjälp med dataskyddsfrågor i denna utmanande tid.

Linkedin 2020-03-24

Vi ställer in konferensen Två år med dataskyddsreformen den 25 maj med anledning av coronautbrottet. Nu tittar vi på andra, digitala sätt att uppmärksamma årsdagen för GDPR. Om du har anmält dig till konferensen ska du ha fått ett mejl från oss. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på utbildning@datainspektionen.se

Linkedin 2020-03-20

DELAT INLÄGG FRÅN EDPB: Following the press statement by the EDPB Chair earlier this week, the EDPB has now adopted a formal statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak.

Twitter 2020-03-20

RETWEET FRÅN EDPB: Following the press statement by the EDPB Chair earlier this week, the EDPB has now adopted a formal statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak.

Linkedin 2020-03-18

I dag genomförde våra jurister Nils Henckel och Gustav Linder myndighetens första Skype-föreläsning efter virusutbrottet. Föreläsningen skulle egentligen ägt rum på advokatfirman Cederquist för deras GDPR-nätverk. Men hölls i stället digitalt från Gagnef och Uppsala. Själva föreläsningen handlade om GDPR och kamerabevakning, men kanske framför allt om vikten av att så långt som möjligt ställa om i stället för att ställa in.

Linkedin 2020-03-18

Nu har vi uppdaterat vår vägledning om coronaviruset och personuppgifter, bland annat med frågor & svar för arbetsgivare.

Twitter 2020-03-18

Nu har vi uppdaterat vår vägledning om coronaviruset och personuppgifter, bland annat med frågor & svar för arbetsgivare.

Linkedin 2020-03-17

Vi rekryterar nu 10-15 jurister för ett tidsbegränsat projekt för att korta handläggningstiden för kamerabevakningstillstånd. Välkommen med din ansökan senast den 5 april!

Linkedin 2020-03-16

Nu jobbar vi på Datainspektionen hemifrån så mycket som det går, som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Som vanligt går det bra att kontakta oss via telefon och mejl.

Twitter 2020-03-16

Nu jobbar vi på Datainspektionen hemifrån så mycket som det går, som @Folkhalsomynd rekommenderar. Som vanligt går det bra att kontakta oss via telefon och mejl.

Linkedin 2020-03-16

Corona och personuppgifter – vad gäller? Många arbetsgivare ställs nu inför särskilda utmaningar också när det gäller hantering av hälso- och andra personuppgifter om medarbetare. Vägledning finns på vår webbplats.

Twitter 2020-03-16

Corona och personuppgifter – vad gäller? Många arbetsgivare ställs nu inför särskilda utmaningar också när det gäller hantering av hälso- och andra personuppgifter om medarbetare.

Linkedin 2020-03-13

Nu kan företag, myndigheter och andra organisationer anmäla personuppgiftsincidenter till oss via en e-tjänst. "Den nya e-tjänsten gör det smidigare för organisationer att rapportera incidenter, vilket är angeläget bland annat eftersom lagstiftningen säger att incidenter ska anmälas inom 72 timmar från att de upptäcks. Vi vet att e-tjänsten är efterlängtad av många verksamheter", säger Karin Lönnheden, stabschef på Datainspektionen.

Twitter 2020-03-13

Nu kan företag, myndigheter och andra organisationer anmäla personuppgiftsincidenter till oss via en e-tjänst.

Linkedin 2020-03-11

Vi utfärdar en sanktionsavgift mot Google för att företaget bryter mot GDPR. Orsaken är att Google brister i sitt sätt att hantera rätten att få sökresultat borttagna. "Dataskyddsförordningen, GDPR, ökar kraven på organisationer som samlar in och hanterar personuppgifter och stärker enskildas rättigheter. En viktig sådan rättighet är möjligheten för enskilda att få sökresultat borttagna. Nu ser vi att Google brister i sitt sätt att hantera denna rättighet", säger Lena Schelin, generaldirektör för Datainspektionen.

Twitter 2020-03-11

Vi utfärdar en sanktionsavgift mot Google för att företaget bryter mot #GDPR. Orsaken är att Google brister i sitt sätt att hantera rätten att få sökresultat borttagna. 

Linkedin 2020-03-10

I dag kör vi utbildning om kamerabevakning och dataskydd. Nu ett pass om ansiktsigenkänning och vårt tillsynsbeslut mot en skola i Skellefteå.

Linkedin 2020-03-10

Redan 200 anmälda till vår konferens Två år med dataskyddsreformen den 25 maj. Roligt med stort intresse! Anmäl dig snart för att säkra din plats. Välkommen!

Linkedin 2020-03-09

Statliga myndigheter och hälso- och sjukvården anmälde under 2019 dubbelt så många personuppgiftsincidenter jämfört med 2018. Det visar vår rapport över de incidenter som anmälts till oss under det gångna året. "Vår bedömning är att ökningen av antalet anmälda incidenter i stor utsträckning beror på att rutinerna för att rapportera incidenter internt och anmäla dem till Datainspektionen blivit mer etablerade, i synnerhet inom offentlig sektor", säger Datainspektionens stabschef Karin Lönnheden.

Statliga myndigheter och hälso- och sjukvården anmälde under 2019 dubbelt så många personuppgiftsincidenter jämfört med 2018. Det visar vår rapport över de incidenter som anmälts till oss under det gångna året.

Linkedin 2020-03-06

Vi inleder nu en tillsyn för att ta reda på om svenska myndigheter använder teknik för ansiktsigenkänning från det amerikanska företaget Clearview AI. Tekniken bygger på insamling av bilder som ligger öppet på internet. Vi har i dagsläget ingen kännedom om att svenska myndigheter använder Clearview AI.

Twitter 2020-03-06

Vi inleder tillsyn för att ta reda på om svenska myndigheter använder teknik för ansiktsigenkänning från företaget Clearview AI. Tekniken samlar in bilder som ligger öppet på internet. Vi har i dagsläget ingen kännedom om myndigheter som använder tekniken.

Linkedin 2020-03-03

Vi rekryterar nu ytterligare en jurist till enheten för myndigheter, vård och utbildning. Hos oss får du möjlighet att arbeta med utmanande och aktuell juridik som påverkar alla medborgare i centrala delar av samhället. Välkommen med din ansökan senast den 15 mars!

Linkedin 2020-03-02

Givande rundabordssamtal mellan Konsumentverket (arrangör), Konkurrensverket och Datainspektionen i dag. Tema: Integritet, konsumentskydd och konkurrens i det datadrivna samhället. Hur tar vi tillvara digitaliseringens möjligheter på ett säkert sätt? Hur kan vi samverka? Tre generaldirektörer på plats, tillsammans med sakkunniga. Bra inspel från inbjudna forskare och experter. Tack till Konsumentverket för att väl genomfört arrangemang! Vi ser fram emot fortsatt samverkan kring dessa viktiga frågor.

Linkedin 2020-03-02

Hur kan vi som myndigheter kommunicera ännu effektivare? I dag välkomnade vi åtta medarbetare från Myndigheten för press, radio och tv för att prata om just detta. Givande diskussioner om kommunikationsstrategi, pressfrågor, webb och omvärldsanalys. Vi ser fram emot fortsatt samverkan!

Twitter 2020-02-26

Polisen har under en period skickat ut felaktiga utdrag ur sitt belastningsregister. Datainspektionen utreder nu händelsen.

Linkedin 2020-02-26

Polisen har under en period skickat ut felaktiga utdrag ur sitt belastningsregister. Datainspektionen utreder nu händelsen.

Linkedin 2020-02-26

Under 2019 har vi hållit eller medverkat i 70 utbildningar, konferenser, seminarier och föreläsningar – med fokus på bland annat dataskyddsombud, branschspecifika utbildningar och fördjupning. Tack för alla svar vi fick från er här på Linkedin när vi efterfrågade er syn på detta!

Linkedin 2020-02-25

Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har tagit fram riktlinjer för överföring av personuppgifter från myndigheter inom EES till myndigheter och internationella organisationer i tredje land. Riktlinjerna ska hjälpa myndigheter och internationella organisationer vid framtagande av avtal och överenskommelser och säkerställa att skyddet för enskilda inte undermineras när uppgifter förs utanför EES. Riktlinjerna är nu på publik konsultation till den 6 april. Välkommen med synpunkter!

EES = Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Twitter 2020-02-25

Europeiska dataskyddsstyrelsens riktlinjer för överföring av personuppgifter från myndigheter inom EES till myndigheter och internationella organisationer i tredje land är nu på publik konsultation. Välkommen med synpunkter!

Linkedin 2020-02-25

Under 2019 fick vi in drygt 3 500 klagomål om skyddet för personuppgifter, vilket är dubbelt så många jämfört med året innan. Många dataskyddsmyndigheter inom EU ser samma kraftiga ökning. Vår bedömning är att dataskyddsreformen, GDPR, har bidragit till att höja medborgarnas förväntningar på att deras personuppgifter hanteras korrekt.

Linkedin 2020-02-25

Tips! Här hittar du alla dokument från European Data Protection Boards senaste plenarmöte samlade.

Linkedin 2020-02-24

Är du vår nya redovisningsekonom? Välkommen med din ansökan senast den 15 mars!

Linkedin 2020-02-24

Vi har åtagit oss rollen att leda arbetet med EU-vägledningar som vi vet är särskilt angelägna för svenska företag och andra verksamheter. Under 2019 var vi huvud- eller medrapportör för fem vägledningar. Under året har också det operativa samarbetet inom EU kommit igång ordentligt. Vi arbetade under året i ca 700 internationella ärenden. Av dessa var vi ansvarig tillsynsmyndighet i ett 60-tal ärenden.

Twitter 2020-02-24

Vi har åtagit oss rollen att leda arbetet med EU-vägledningar som vi vet är särskilt angelägna för svenska företag och andra verksamheter. Under 2019 hade vi rollen som huvud- eller medrapportör för fem vägledningar.

Linkedin 2020-02-21

Under 2019 tog vi emot 18 700 ärenden, svarade på 8 300 telefonförfrågningar och inledde 60 granskningar. Vi beslutade om två sanktionsavgifter. Vi ansvarade för ett 60-tal ärenden i EU. Antal årsarbetskrafter var 86. I dag publicerar vi vår årsredovisning.

Twitter 2020-02-21

Under 2019 tog vi emot 18 700 ärenden, svarade på 8 300 telefonförfrågningar och inledde 60 granskningar. Vi beslutade om två sanktionsavgifter. Vi ansvarade för ett 60-tal ärenden i EU. Antal årsarbetskrafter var 86.

Linkedin 2020-02-20

Vi inledde ett 60-tal granskningar under förra året, varav ca 30 pågår. Hittills har det blivit två sanktionsavgifter – mot en skola i Skellefteå och mot MrKoll, en sajt som masspublicerar personuppgifter. Några exempel på pågående tillsynsärenden är mot Google om rätten att bli glömd, 1177 om personuppgiftsincidenter och om arbetsgivares bevakning av anställda, berättade Lena Schelin, gd för Datainspektionen, på GDPR-dagen i Göteborg.

Linkedin 2020-02-19

EU-kommissionen har i dag presenterat en digital strategi för EU, med särskilt fokus på artificiell intelligens och dataanvändning.

Twitter 2020-02-19

EU-kommissionen har i dag presenterat en digital strategi för EU, med särskilt fokus på artificiell intelligens och dataanvändning.

Twitter 2020-02-18

RETWEET FRÅN EDPB: The EDPB is working on solutions to overcome the current challenges and to make sure the key cooperation procedure concepts are applied consistently. @EU_Commission should check if national procedures impact effectiveness of cooperation procedures.

Twitter 2020-02-18

RETWEET FRÅN EDPB: While challenges remain, the EDPB is convinced that the cooperation between EEA DPAs will result in a common data protection culture.

Twitter 2020-02-18

RETWEET FRÅN EDPB: The EDPB just adopted its contribution to the @EU_Commission's GDPR review survey. The application of the GDPR in the first 18 months has been successful, and the Board considers that a review of the #GDPR is premature.

Linkedin 2020-02-14

Du kommer väl ihåg att anmäla dig till vårens kurser och konferensen? Vi kör kamerabevakning och dataskydd i Stockholm den 10 mars, GDPR grund i Göteborg 22 april och i Stockholm den 28 april. Och så har vi vår stora konferens, Två år med dataskyddsreformen, i Stockholm den 25 maj. Välkommen med din anmälan!

Linkedin 2020-02-13

I går föreläste Jeanette Bladh Gustafson, Gustav Linder och Nils Henckel om kamerabevakning för ombudsmän på Handelsanställdas förbund. De tog bland annat upp frågor om när det kan vara okej för en arbetsgivare att kamerabevaka anställda. Bra diskussioner om både alternativ till kamerabevakning och hur man kan komma tillrätta med olaglig bevakning på arbetsplatsen.

Linkedin 2020-02-12

Nu har vi öppnat anmälan till konferensen Två år med dataskyddsreformen. Välkommen alla dataskyddsombud, personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och andra som jobbar med dataskydd! Här hittar du program och anmälan:

Linkedin 2020-02-11

Är du multikompetent? Då kanske det är du som är vår nya receptionist/GD-assistent/administratör? Välkommen med din ansökan senast den 1 mars!

Linkedin 2020-02-11

Vad får en arbetsgivare egentligen registrera om anställda? Var försiktig med "bra-att-ha-uppgifter". Principen om uppgiftsminimering gäller vid all insamling av data och även för arbetsgivare. Rapport har intervjuat Evelin Palmér, jurist hos oss (ca 11:15 in i inslaget).

Twitter 2020-02-11

Vad får en arbetsgivare egentligen registrera om anställda? Principen om uppgiftsminimering gäller vid all insamling av data och även för arbetsgivare. Rapport har intervjuat Evelin Palmér, jurist hos oss (ca 11:15 in i inslaget).

Linkedin 2020-02-10

I dag har vi träffat Svenskt Näringsliv för att diskutera GDPR. Med dataskyddsförordningen har skyddet för den personliga integriteten stärkts kraftigt. Samtidigt har det varit en omställning för företag, myndigheter och andra aktörer som ska tillämpa reglerna. Ett viktigt tillfälle för att lyssna in företagens behov och synpunkter.

Linkedin 2020-02-07

Europeiska dataskyddsstyrelsens riktlinjer om uppkopplade fordon är nu ute på publik konsultation. Välkommen med synpunkter!

Twitter 2020-02-07

Europeiska dataskyddsstyrelsens riktlinjer om uppkopplade fordon är nu på publik konsultation. Välkommen med synpunkter!

Twitter 2020-01-31

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen har nu tagit fram en riktlinje kring kamerabevakning och ansiktsigenkänning. I den ges många konkreta exempel.

EDPB:s riktlinjer om kamerabevakning och ansiktsigenkänning

Linkedin 2020-01-31

Europeiska dataskyddsstyrelsen har nu tagit fram en riktlinje kring kamerabevakning och ansiktsigenkänning. I den ges många konkreta exempel.

EDPB:s riktlinjer om kamerabevakning och ansiktsigenkänning

Twitter 2020-01-28

Ikväll besöker vi Forum för dataskydd för att presentera en ny rapport om inkomna klagomål mot personsöksajter och kommentera en sanktionsavgift som vi nyligen utfärdat mot en sådan sajt.

Linkedin 2020-01-28

Ikväll besöker vi Forum för dataskydd för att presentera en ny rapport om inkomna klagomål mot personsöksajter och kommentera en sanktionsavgift som vi nyligen utfärdat mot en sådan sajt.

Twitter 2020-01-28

Idag, på den internationella dataskyddsdagen, publicerar vi en ny rapport som beskriver de klagomål som vi får mot personsöktjänster som masspublicerar personuppgifter om landets befolkning.

Linkedin 2020-01-28

Ikväll besöker vi Forum för dataskydd för att presentera en ny rapport om inkomna klagomål mot personsöksajter och kommentera en sanktionsavgift som vi nyligen utfärdat mot en sådan sajt.

Twitter 2020-01-28

Idag firar vi den internationella dataskyddsdagen. Tanken med dagen är att öka medvetenheten om hur personuppgifter behandlas och vilka rättigheter man har som medborgare. Själva publicerar vi en rapport senare idag. Stay tuned!

Linkedin 2020-01-28

Idag firar vi den internationella dataskyddsdagen. Tanken är att dataskyddsmyndigheter runt om i världen ordnar olika aktiviteter runt denna dag för att öka medvetenheten om hur personuppgifter samlas in och behandlas och vilka rättigheter man har som medborgare. Själva publicerar vi en ny rapport senare idag. Stay tuned!

Linkedin 2020-01-21

Integritet som nyckel för ansvarsfull innovation? Den 5 februari deltar vår gd Lena Schelin i ett panelsamtal på ett frukostseminarium anordnat av Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) och Vinnova.

Twitter 2020-01-20

Datainspektionen föreslås få ett tillskott av medel för att bättre kunna hantera ansökningar om och tillsynen av kamerabevakning. Det meddelade regeringen i dag.

Mer om kamerabevakning
Regeringens pressmeddelande

Linkedin 2020-01-20

Datainspektionen föreslås få ett tillskott av medel för att bättre kunna hantera ansökningar om och tillsynen av kamerabevakning. Det meddelade regeringen i dag.

Mer om kamerabevakning
Regeringens pressmeddelande

Twitter 2020-01-20

När och hur är det egentligen tillåtet att kamerabevaka? Frida Orring, jurist på Datainspektionen, gästade SVT Aktuellt nyligen för att prata om kamerabevakning exempelvis av sin tomt och i flerbostadshus.

Linkedin 2020-01-20

När och hur är det egentligen tillåtet att kamerabevaka? Frida Orring,jurist på Datainspektionen, gästade SVT Aktuellt nyligen för att prata om kamerabevakning exempelvis av sin tomt och i flerbostadshus.

Twitter 2020-01-20

I dag är det lösenordsbytardagen. Numera rekommenderar experterna långa fraser som är lätta att komma ihåg. Då får du ett bra skydd så att dina data inte hamnar i orätta händer.

Linkedin 2020-01-20

I dag är det lösenordsbytardagen. Numera rekommenderar experterna långa fraser som är lätta att komma ihåg. Då får du ett bra skydd så att dina data inte hamnar i orätta händer. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har bra tips.

Twitter 2020-01-17

"Jag har begärt att ett företag ska radera mina uppgifter men de vägrar. Vad gäller?" Det är en vanlig fråga till oss. I GDPR finns en rätt att få uppgifter raderade. Men den är inte ovillkorlig.

Linkedin 2020-01-17

"Jag har begärt att ett företag ska radera mina uppgifter men de vägrar. Vad gäller?" Det är en vanlig fråga till oss. I dataskyddsförordningen, GDPR, finns en rätt att få sina uppgifter raderade om man begär det. Men den inte är ovillkorlig.

Den gäller till exempel inte om ett företag eller en myndighet måste behandla dina personuppgifter enligt lagkrav, eller om det finns tvingande berättigade skäl som väger tyngre än ditt eget intresse.

En personuppgiftsansvarig måste alltid kunna motivera varför man anser att vissa uppgifter inte ska raderas på begäran. Om du tror att exempelvis ett företag inte raderar dina uppgifter trots att de borde göra det, kan du skicka in ett klagomål till oss.

Twitter 2020-01-14

Ny termin på både förskolor och skolor. Personuppgifter om barn är särskilt skyddsvärda. Barn kan ha svårare att förutse riskerna med att lämna ifrån sig uppgifter och förstå vilken rätt de har till skydd för sina uppgifter.

Linkedin 2020-01-14

Så är den nya terminen igång på både förskolor och skolor. Personuppgifter om barn är särskilt skyddsvärda. Barn kan ha svårare att förutse riskerna med att lämna ifrån sig uppgifter och förstå vilken rätt de har till skydd för sina uppgifter. 

Linkedin 2020-01-10

Behöver jag tillstånd för att sätta upp en kamera? Det beror på. Kommuner, myndigheter och andra aktörer som utför en uppgift av allmänt intresse behöver tillstånd om de vill kamerabevaka en plats dit allmänheten har tillträde. Det kan vara ett bibliotek, ett torg eller receptionen på en skola.

Privatpersoner behöver inte tillstånd för att kamerabevaka sin tomt eller bostad. Privatägda bolag, exempelvis butiker eller restauranger, behöver som regel inte heller tillstånd.

Från och med den 1 januari 2020 behöver Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen inte ansöka om tillstånd för att bedriva kamerabevakning. Dessa myndigheter måste nu själva göra en bedömning om de har rätt att bevaka. Bedömningen ska alltid dokumenteras.

Tillstånd och kamerabevakning

Twitter 2020-01-10

Behöver jag tillstånd för att sätta upp en kamera? En kommun som vill bevaka ett torg eller ett bibliotek behöver det. Privatpersoner som vill bevaka tomt eller bostad behöver inte tillstånd. Inte heller privatägda bolag eller brottsbekämpande myndigheter. 

Linkedin 2020-01-08

Så här i början av det nya året passar vi på att påminna om vårens utbildningar och konferensen den 25 maj. Utbildningarna kan du anmäla dig till redan nu. Anmälan till konferensen öppnar under januari.

Linkedin 2020-01-02

Från och med den 1 januari behöver Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen inte ansöka om tillstånd för att bedriva kamerabevakning. Dessa myndigheter måste nu själva göra en bedömning om de har rätt att bevaka. Bedömningen ska alltid dokumenteras. 

Twitter 2020-01-02

Från och med den 1 januari behöver Polisen, Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen inte ansöka om tillstånd för att kamerabevaka. Dessa myndigheter måste själva göra en bedömning om de har rätt att bevaka. Bedömningen ska alltid dokumenteras. 

Våra konton i sociala medier

Om du har konto på Linkedin eller Twitter får du gärna följa oss där.

På LinkedinPå Twitter