Datainspektionens uppdrag

Datainspektionens arbete regleras i en instruktion från regeringen. Förordningen har SFS-nr 2007:975. Regeringen styr Datainspektionens arbete genom årliga regleringsbrev. Där framgår vilka mål myndigheten ska uppnå och hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande. Förordningen hittar du här till höger.

Uppdrag och mål

Datainspektionen är en central förvaltningsmyndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte medför otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet. Inspektionen ska också säkerställa att reglerna för sådan behandling följs.

Datainspektionen ska verka för att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.

Datainspektionen är Sveriges nationella tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter enligt Schengenkonventionen, konventionen om EU:s tullinformationssystem samt rådsbeslutet om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol).

Datainspektionen har ett centralt tillsynsansvar för all kameraövervakning i Sverige.

Datainspektionen utför inspektioner och hanterar frågor och klagomål från enskilda personer.

Datainspektionen lägger stor vikt vid förebyggande arbete, främst genom information. Råd och hjälp åt personuppgiftsombud prioriteras. Inspektionen utfärdar föreskrifter och allmänna råd och ger synpunkter på utredningar och lagförslag.

Datainspektionen följer och beskriver utvecklingen på IT-området när det gäller frågor som rör integritet och ny teknik.

Datainspektionen ska sträva efter att på ett tidigt stadium upptäcka och förebygga hot mot den personliga integriteten. Särskilt fokus ska läggas på:

  • känsliga områden
  • nya företeelser
  • områden där risk för missbruk är särskilt stor.

Datainspektionen ska uppnå målen genom att:

  • sprida medvetenhet
  • väcka debatt
  • varna för risker
  • förmedla kunskap
  • ge råd och hjälp
  • förebygga fel och missbruk
  • granska och säkerställa.

Så här är Datainspektionen organiserad

Om oss

Årsredovisningar

Läs eller beställ Datainspektionens årsredovisningar från 2000 och framåt.

Regleringsbrev

Aktuellt regleringsbrev för Datainspektionen.

Externa länkar

Förordning (2007:975) med instruktion för Datainspektionen