Så här arbetar Datainspektionen med internetfrågor

Mängden personuppgifter som skickas, publiceras och hanteras via internet är enorm och i det närmaste omöjlig att överblicka. Skolor låter elever och föräldrar komma åt information via webben, patientjournaler och recept skickas via internet mellan olika vårdenheter och apotek, e-handelsföretag lagrar personuppgifter om sina kunder, sajter låter besökare betygssätta läkare och privatpersoner bloggar om andra privatpersoner. För att ta några exempel.

Den väldiga mängd personuppgifter som finns på nätet leder tyvärr oundvikligen också till problem.

Om någon har lagt ut uppgifter om dig på internet och du känner dig kränkt av det, kan du faktiskt göra en hel del själv. Datainspektionen har tagit fram en webbplats – www.krankt.se – som beskriver vad du kan göra själv om du känner dig kränkt på internet:

Besök www.krankt.se

Gränsdragningar och exempelfall

Datainspektionen utreder vissa fall av påstådda kränkningar på internet. Vi fokuserar på fall där vi kan åstadkomma största möjliga nytta, som exempelvis systematiska kränkningar av många människor eller fall där stora mängder känsliga personuppgifter hanteras.

Vi prioriterar även fall som innebär tydliga överträdelser av den lagstiftning som vi har tillsyn över och ärenden som hjälper oss att klargöra när personuppgiftslagen gäller eller inte. Datainspektionen kan endast agera i de fall då personuppgiftslagen gäller.

Ett sådant område är att utreda var gränsen går mellan yttrandefrihet och skyddet av den personliga integriteten. Det handlar bland annat om att avgöra vad som omfattas av begreppet journalistisk verksamhet eftersom publicering av personuppgifter för journalistiska ändamål är undantagna reglerna i personuppgiftslagen. Detta undantag gäller även om publiceringen kan upplevas som kränkande för enskilda personer. Undantaget för journalistiskt ändamål gäller inte bara etablerade medier utan även privatpersoner som vill informera, utöva kritik och väcka debatt.

Läs om en blogg som namnger mordmisstänkt läkare

Datainspektionen utreder även ett antal olika typfall av kränkningar, bland annat för att utvärdera effekten i olika åtgärder, som exempelvis att anmäla en kränkning till polisen eller att uppmana ett webbhotell eller sajt att ta bort en kränkande publicering.

Dessutom följer vi löpande utvecklingen på internet för att på ett tidigt stadium upptäcka och granska nya företeelser som kan innebära ett hot mot den personliga integriteten.

Sajter med utgivningsbevis

Om en webbplats ansökt och fått ett så kallat utgivningsbevis av Myndigheten för press, radio och tv gäller inte personuppgiftslagen vid publicering av personuppgifter på webbplatsen. Det innebär att Datainspektionen inte kan ingripa om någon publicerat kränkande personuppgifter på sajten. I stället kan man vända sig till Justitiekanslern som exempelvis kan granska om publiceringen är förtal.

Läs mer hos Myndigheten för press, radio och tv

Att påverka lagstiftningen

Det finns luckor i lagstiftningen och det finns regler som kan bli tydligare och bättre. En del i Datainspektionens internetstrategi är att föreslå nya eller ändrade regler.

Säkra personuppgifter på internet

Ett annat viktigt område när det gäller Datainspektionens arbete med internet-frågor är IT-säkerhet. För många typer av webbplatser är det viktigt att personuppgifterna skyddas med hjälp av bland annat säker identifiering och kryptering. Här är Datainspektionens uppgift att upptäcka och påtala brister och att informera om hur personuppgifter bör skyddas på lämpligt sätt på internet.

Läs mer om IT-säkerhet

"Det övergripande syftet för Datainspektionens arbete med Internetrelaterade frågor är att bidra till en sund utveckling på Internet genom att verka för en balans mellan yttrandefrihet och integritetsskydd så att personuppgifter behandlas på ett sätt som inte innebär en kränkning av enskildas integritet."
Från Datainspektionens Internetstrategi, 2009

Mer information

Pressetiska regler

I Sverige finns det etiska regler för press, radio och tv som bland annat uppmanar massmedia att respektera den personliga integriteten. Tre av reglerna är:

Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.

Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.

En publicering i en tidning som strider mot de pressetiska reglerna kan anmälas till Allmänhetens Pressombudsman (PO). Även publiceringar på Internet kan anmälas om det företag som ger ut nättidningen är medlem av Tidningsutgivarna eller Sveriges Tidskrifter.

Som privatperson är man inte skyldig att följa de pressetiska reglerna men att göra det kan vara ett sätt att undvika att kränka andra.

Läs mer om de pressetiska reglerna