meny

Särskilda uppdrag

Ipred och Datainspektionens uppdrag

I lagen om elektronisk kommunikation (LEK) finns bestämmelser som syftar till att göra det lättare att ingripa mot olaglig fildelning via internet.

Reglerna är en anpassning till EU:s regler på området, EG-direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (Intellectual Property Rights Enforcement Directive eller Ipred).

Svensk domstol kan besluta att en internetleverantör ska ge rättighetshavaren information om vilken abonnent som har ett visst IP-nummer. Det krävs att rättighetshavaren visar sannolika skäl för att det har begåtts ett immaterialrättsligt intrång med hjälp av den aktuella adressen.

När det gäller Ipred är Datainspektionens roll mycket begränsad. Datainspektionen är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen. Vår roll är att se till att såväl enskilda personer, företag, kommuner, landsting, statliga myndigheter och organisationer såsom IFPI, Antipiratbyrån och andra upphovsrättsorganisationer behandlar personuppgifter på ett sätt som inte strider mot dataskyddsförordningens bestämmelser. Lagen tillåter att rättighetshavare behandlar personuppgifter som är nödvändiga för ta tillvara sina rättsliga anspråk.

  • Vår roll är inte att utreda om ett immaterialrättsligt intrång har skett.
  • Vår roll är heller inte att utreda teknisk bevisning i tvister om skadestånd enligt upphovsrättslagstiftningen.
  • En enskild som upplever sig ha fått ett felaktigt kravbrev från en rättighetshavare får vända sig till rättighetshavaren och motsätta sig kravet och försvara sina intressen i en eventuell senare rättegång.

Inom EU håller man för närvarande på att ta fram en ny förordning om integritet och elektronisk kommunikation, den så kallade ePrivacy-förordningen. Den är tänkt att komplettera dataskyddsförordningen och kommer att ersätta bestämmelserna i den nuvarande lagen om elektronisk kommunikation (LEK). Rättighetsinnehavare kommer även fortsättningsvis ha möjlighet att efter domstolsbeslut begära ut IP-nummer vid misstanke om olaglig fildelning.

Medborgarinitiativet

Den 1 april 2012 fick medborgare i den Europeiska unionen en ny möjlighet att påverka EU-politiken. Medborgarinitiativet innebär att en miljon medborgare från minst en fjärdedel av EU-länderna kan uppmana kommissionen att lägga fram lagförslag på områden där den har befogenhet. Du kan läsa mer om ett sådant medborgarinitiativ på Europeiska kommissionens webbplats

För att kunna initiera ett medborgarinitiativ måste man först organisera en så kallad medborgarkommitté, vilket ska bestå av minst sju EU-medborgare som bor i minst sju olika länder. Kommittén har ett år på sig att samla in stödförklaringar från allmänheten. I varje EU-land ska en myndighet kontrollera och intyga stödförklaringar för medborgarinitiativet. I Sverige har Valmyndigheten utsetts att göra detta arbete.

Läs mer hos Valmyndigheten

Datainspektionens roll

Datainspektionen har utsetts som ansvarig myndighet för att utfärda intyg för system för insamling av stödförklaringar via internet.

Organisatörer som vill samla in underskrifter på nätet måste ha ett insamlingssystem på sin webbplats som uppfyller de allmänna säkerhets och tekniska kraven i förordningen om medborgarinitiativet och de detaljerade tekniska specifikationerna i förordning nr 1179/2011. Syftet med kraven är att se till att uppgifterna samlas in och lagras på ett säkert sätt.

Datainspektionen intygar bara sådana system som beskrivs i dessa förordningar och som samlar in underskrifter på nätet samt lagrar all information i Sverige. Innan Datainspektionen kan påbörja en intygsprocess måste systemet vara färdigt och uppfylla kraven enligt ovanstående förordningar. Vi måste även ha fått den dokumentation som krävs.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna i god tid inför intygandet för att få närmare information om vad som krävs av systemet och den dokumentation som ska lämnas in. E-post: datainspektionen@datainspektionen.se