Vidareutnyttjande av handlingar

Vidareutnyttjande av handlingar från Datainspektionen

Lagen om vidareutnyttjande av offentliga handlingar

Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande handlingar från den offentliga förvaltningen, allmänt kallad PSI-lagen, syftar till att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta medborgarnas och företagens användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter. Lagen grundas på ett EU-direktiv och innehåller bestämmelser som avser att förhindra att myndigheter beslutar om villkor för hur handlingar får användas som begränsar konkurrensen.

Lagen gäller handlingar som myndigheten tillhandahåller och ger således ingen rätt för enskilda att få tillgång till handlingar varken i papper eller i elektronisk form. För tillhandahållandet gäller i stället andra bestämmelser bland annat 2 kap. tryckfrihetsförordningen om allmänna handlingars offentlighet (offentlighetsprincipen), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och vid elektroniskt utlämnade av handlingar, personuppgiftslagen (1998:204) och andra registerförfattningar.

Enligt lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen ska myndigheter publicera en förteckning över vilka typer av handlingar som vanligen kan tillhållas elektroniskt för vidareutnyttjande samt tillhörande information (11 §). Bestämmelsen träder i kraft den 1 juli 2015. Nedan följer en beskrivning av handlingar som finns hos Datainspektionen samt en beskrivning av förutsättningarna för att handlingar ska lämnas ut för vidareutnyttjande.

Handlingar för vidareutnyttjande hos Datainspektionen

Den övervägande delen av handlingar som finns hos Datainspektionen innehåller personuppgifter av mer eller mindre integritetskänsligt karaktär till exempel uppgifter om personer som lämnar in klagomål till Datainspektionen för att de anser att deras personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt. Det kan strida mot personuppgiftslagen att lämna ut sådana handlingar elektroniskt. I vissa fall omfattas uppgifterna av sekretess och kan över huvud taget inte lämnas ut.

För utlämnande för vidareutnyttjande krävs därför en bedömning för varje handling och vid varje utlämningstillfälle.

Myndighetens beslut är dock exempel på handlingar som normalt kan lämnas ut elektroniskt för vidareutnyttjande. Beslut och andra handlingar som Datainspektionen har bedömt att de kan lämnas ut utan någon prövning finns publicerade i pdf-format på myndighetens webbplats. Via ett rss-flöde kan man abonnera på nyheter och pressmeddelanden från Datainspektionen och därigenom få information om nya handlingar som har publicerats på webbplatsen.

Frågor om vidareutnyttjande

Om du har frågor om vidareutnyttjande av handlingar från Datainspektionen kan du kontakta myndighetens registrator datainspektion@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

Begäran enligt offentlighetsprincipen

Lagen om vidareutnyttjande om handlingar hos den offentliga förvaltningen påverkar inte rätten att få tillgång till allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.

Avgifter

Datainspektionen tar ut avgifter enligt avgiftsförordningen (1992:191).