Mer om personuppgiftsombud

Här får du veta mer om personuppgiftsombudet. Mer information hittar du också i vår broschyr Personuppgiftsombudet som du kan ladda ner eller beställa till vänster.

Den 25 maj 2018 ersättas personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen (GDPR). Då ersätts personuppgiftsombudets roll med dataskyddsombudets. På en annan plats på Datainspektionens webbplats får du veta mer om vad den nya lagstiftningen innebär:
Läs mer om dataskyddsförordningen
Läs mer om dataskyddsombud

Vad är ett personuppgiftsombud?

Ett personuppgiftsombud är en person som ser till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom den egna organisationen. Personuppgiftsombudet kan jämföras med en internrevisor som påpekar fel och brister till den som är personuppgiftsansvarig. När man har utsett ett personuppgiftsombud anmäler man det till Datainspektionen.

Varför bör man utse ett ombud?

I personuppgiftslagen finns regler som den som är personuppgiftsansvarig (företaget, myndigheten, organisationen) måste följa. De här reglerna finns till för att den enskildes personuppgifter ska behandlas bara om det är lagligt. Ett personuppgiftsombud kan hjälpa den personuppgiftsansvarige att följa lagens krav och bidra till att skapa ordning och reda. Det minskar riskerna för fel och därigenom skadeståndskrav och andra extra kostnader för den personuppgiftsansvarige. Den som utser och anmäler ett personuppgiftsombud slipper också skyldigheten att anmäla vissa behandlingar av personuppgifter till Datainspektionen och minskar därigenom sin administration.

Vad gör ett personuppgiftsombud?

Personuppgiftsombudet kontrollerar att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed. Det innebär att du som är ombud ska kontrollera att den personuppgiftsansvarige följer bestämmelserna i personuppgiftslagen och i anknytande lagstiftning. Vilken omfattning kontrollen ska ha får avgöras från fall till fall, det beror bland annat på hur verksamheten är organiserad. Du bör till exempel granska rutinerna och de krav på kvalifikationer, lämplighet och kunskap som den personuppgiftsansvarige ställer på den personal som behandlar personuppgifter.

Den personuppgiftsansvarige förväntas lyssna på personuppgiftsombudet och inom rimlig tid rätta till eventuella brister. Om du misstänker att den personuppgiftsansvarige bryter mot de bestämmelser som gäller för behandlingen av personuppgifter och bristerna inte rättas till, trots påpekande, ska du anmäla det till Datainspektionen.

Om man har utsett och anmält ett personuppgiftsombud till Datainspektionen slipper man alltså anmäla vissa behandlingar. Däremot ska du föra en förteckning med de uppgifter som verksamheter utan ombud måste anmäla till Datainspektionen. Allt du behöver veta om anmälan och förteckning (och hur den kan utformas) hittar du här på webbplatsen.

Läs mer om anmälan och förteckning

Hjälp till de som är registrerade

Personuppgiftsombudet ska hjälpa registrerade att få rättelse när det finns anledning att misstänka att behandlade personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga.

Vem kan vara personuppgiftsombud?

Det finns inte några särskilda regler för vilka kunskaper du som personuppgiftsombud måste ha. En anmälan till Datainspektionen innebär inte heller någon lämplighetsprövning. Du behöver däremot ha eller ges goda kunskaper om personuppgiftslagens regler och hur personuppgifter behandlas hos den personuppgiftsansvarige.

Bara fysiska personer kan vara personuppgiftsombud. Ombudet kan vara anställd hos den personuppgiftsansvarige och måste ha en sådan ställning att uppgifterna kan utövas på ett självständigt sätt i förhållande till arbetsgivaren, att han eller hon kan påpeka fel och brister. Det går också bra att ge uppdraget till någon utanför den egna organisationen. Observera dock att uppdraget alltid måste ges till en fysisk person och inte till ett bolag.

Hur mycket tid du som personuppgiftsombud måste lägga ner på din syssla beror på verksamhetens art och organisation samt i vilken omfattning personuppgifter behandlas. De flesta som är personuppgiftsombud har andra huvudsakliga arbetsuppgifter.

Datainspektionen stöttar ombudet

Genom Datainspektionens upplysningstjänst kan vi ge dig råd och stöd i ditt arbete. Du kan också samråda med Datainspektionen.

Så här samråder du med Datainspektionen
Se vårt kursutbud

Personuppgiftsombud

Mer information

Kontakta Datainspektionen

Datainspektionen ger råd och hjälp till personuppgiftsombuden. Här får du veta mer hur du kan kontakta oss vid såväl enklare som mer komplicerade frågor.