Efterforska ip-adress för mejl med ansökan om socialbidrag

Kommuner och landsting

Fråga:

En av socialsekreterarna på socialförvaltningen har ställt frågan till mig som personuppgiftsombud för socialnämnden, huruvida det står i strid mot personuppgiftslagen att efterforska från vilken IP-adress ett e-postmeddelande med begäran om socialbidrag är avsänt.

Rätten till socialbidrag är bland annat knuten till den geografiska/fysiska vistelseorten för den sökande. Där man vistas skall man ansöka om socialbidrag. Vistas man inte i den kommun dit man ställt sin ansökan så skall denna avslås. En del av korrespondensen mellan socialsekreterare och klienter går via e-postmeddelanden.

IP-adresser kan vara av olika slag, dels personliga med koppling till ett specifikt abonnemang med andra ord till en specifik fysisk person dels dynamisk och icke-personlig, vilket innebär att den kan ändras vid olika uppkopplingstillfällen. Det sistnämnda fallet innebär dock inte att den alltid ändras.

Med hjälp av IP-adressen skulle man hos Internetleverantören kunna efterforska den ursprungliga geografiska sändningspunkten för den som "äger" IP-adressen om den är statisk alternativt vilket abonnemang som använde den dynamiska adressen vid en specifik tidpunkt. Därigenom skulle man kunna fastställa en persons fysiska vistelse.

Jag är tacksam för en vägledning huruvida ett sådant efterforskande IP-adresser är förenligt med bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Svar:

Med anledning av din begäran om samråd angående efterforskning av IP-nummer vid begäran om socialbidrag kan Datainspektionen lämna följande vägledning.

En uppgift om IP-nummer är en personuppgift när någon, till exempel en Internetleverantör, kan koppla uppgiften till en person. Socialtjänsten kan därför i sin efterforskning av IP-nummer komma att behandla personuppgifter. Behandlingen måste ha stöd i lag för att vara tillåten.

Vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten finns det särskilda bestämmelser i lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Enligt lagens 4 § gäller dock bestämmelserna i personuppgiftslagen om inte annat följer av bestämmelserna i lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten eller föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen eller annars av 2 § personuppgiftslagen. Enligt lagens 6 § får personuppgifter behandlas bara om behandlingen är nödvändig för att arbetsuppgifter inom socialtjänsten ska kunna utföras.

Du har uppgett att rätten till socialbidrag bl.a. är knuten till den geografiska/fysiska vistelseorten för den sökande. Socialtjänsten kan dock inte utgå från att en ansökan om socialbidrag alltid skickas från en dator som tillhör den sö-kande eller någon som den sökande vistas hos permanent. Vidare kan socialtjänsten inte alltid utgå från att sökanden vistas permanent på den ort där datorn står från vilken ansökan skickas. För det fall ansökan skickas från annan fysisk persons dator kommer socialtjänsten att behandla dennes personuppgifter, trots att han eller hon inte har någon relation med socialtjänsten. Vid en ansökan om socialbidrag ska socialtjänsten vid kontakt med sökanden närmare utreda sökandens identitet, boende och ekonomiska förhållanden och kan begära att sökanden visar legitimation och hyreskontrakt för att styrka identitet och boende.

Enligt Datainspektionens mening är det inte förenligt med lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten eller personuppgiftslagen att behandla uppgift om IP-nummer på sätt som beskrivits i din förfrågan.

(Januari 2006)

Personuppgiftsombudet


Samrådsyttranden
Ett personuppgiftsombud kan fråga Datainspektionen om råd när han eller hon är osäker på vilka regler som gäller för hur personuppgifter ska behandlas eller hur de ska användas. På de här sidorna har vi samlat en del av dessa samrådsfrågor och -svar som kan vara av allmänt intresse.

Till listan med samrådsyttranden

Frågor & svar

För dig som vill veta mer har Datainspektionen sammanställt en mängd vanliga frågor och svar om personuppgiftslagen och andra områden.