Statistik om utlandsfödda

Kommuner och landsting

Fråga:

Jag arbetar som personuppgiftsombud på Försörjningsstödskontoret i kommunen.
För statistiska ändamål (vi har en nätverksgrupp med andra kommuner där vi jämför olika nyckeltal med mera) önskar vi uppgifter om hur många personer i kommunen mellan 18 och 64 år som är utlandsfödda. Ansvarig för detta inom vår kommun hävdar dock att detta skulle strida mot personuppgiftslagen och att det därför inte är möjligt att få fram dessa uppgifter. Är medveten om 13 § i personuppgiftslagen som uttalar att det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar till exempel ras eller etniskt ursprung. Jag kan dock inte se att detta skulle avslöja det, utan endast födelseland. Önskar därför Datainspektionens syn på detta.

Svar:

Ni har begärt samråd angående om det är tillåtet att behandla uppgifter om en persons födelseland.

På kommunens försörjningsstödskontor skall för statistikändamål uppgifter om antalet utlandsfödda i åldrarna 18-64 år behandlas samt eventuellt en uppdelning på antal utlandsfödda per land. Den behandling som skall ske på försörjningsstödskontoret synes inte vara en behandling av personuppgifter. Vid framtagningen av uppgifter om antalet utlandsfödda kan det dock förekomma en behandling av personuppgifter.

Enligt 13 § personuppgiftslagen (PuL) är det förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar bl.a. ras eller etniskt ursprung. Enligt förarbetena till personuppgiftslagen kan en uppgift om hudfärg avslöja ras eller etniskt ursprung och uppgifter om namn och språkkunskaper kan tillsammans utgöra indirekta upplysningar om en persons etniska ursprung. En uppgift om en persons födelseland kan enligt Datainspektionens mening i vissa fall avslöja personens ras eller etniska ursprung och är i sådant fall en känslig personuppgift.

Från förbudet finns flera undantag (14-19 §§ personuppgiftslagen). Enligt 19 § personuppgiftslagen får känsliga personuppgifter behandlas för forsknings- och statistikändamål, om behandlingen är nödvändig på sätt som sägs i 10 § personuppgiftslagen och om samhällsintresset av det forsknings- eller statistikprojekt där behandlingen ingår klart väger över den risk för otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet som behandlingen kan innebära. En helhetsbedömning av samtliga omständigheter måste göras och faktorer som bör beaktas är bl.a. projektets vikt och behovet av att behandla de aktuella uppgifterna.

(September 2002)

Personuppgiftsombudet


Samrådsyttranden
Ett personuppgiftsombud kan fråga Datainspektionen om råd när han eller hon är osäker på vilka regler som gäller för hur personuppgifter ska behandlas eller hur de ska användas. På de här sidorna har vi samlat en del av dessa samrådsfrågor och -svar som kan vara av allmänt intresse.

Till listan med samrådsyttranden

Frågor & svar

För dig som vill veta mer har Datainspektionen sammanställt en mängd vanliga frågor och svar om personuppgiftslagen och andra områden.