Information till registrerade om åtalsanmälningar

Kommuner och landsting

Fråga:

I egenskap av personuppgiftsombud för kommunen vänder jag mig till Datainspektionen med en begäran om samråd.

Det händer att man på Miljöskyddskontoret gör utredningar som innehåller brottsmisstanke och som skickas till åklagare som anmälan för åtalsprövning. Enligt personuppgiftslagen skall alla som registreras informeras om detta, men miljöåklagaren vill inte att man från Miljöskyddskontorets sida skickar ut uppgifterna av utredningstekniska skäl.

Hur skall jag som personuppgiftsombud ställa mig i denna fråga? Faller miljöutredningar av denna typ under sekretess vilket gör att informationsskyldigheten i personuppgiftslagen sätts ur spel och i så fall enligt vilket lagrum?

Svar:

Från huvudregeln att den personuppgiftsansvarige självmant skall lämna information till registrerade finns undantag, se 24 och 27 §§ personuppgiftslagen. Information behöver inte lämnas till exempel om det finns bestämmelser om registrerandet eller utlämnandet av personuppgifterna i en lag eller någon annan författning. Bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt går alltid före skyldigheten att lämna information enligt personuppgiftslagen. På vilket sätt de nu aktuella utredningarna omfattas av någon sekretessbestämmelse är inte en fråga som faller under Datainspektionens kompetensområde. En jurist inom Er organisation borde kunna lämna närmare besked i denna fråga.

(Juni 2003)

Personuppgiftsombudet


Samrådsyttranden
Ett personuppgiftsombud kan fråga Datainspektionen om råd när han eller hon är osäker på vilka regler som gäller för hur personuppgifter ska behandlas eller hur de ska användas. På de här sidorna har vi samlat en del av dessa samrådsfrågor och -svar som kan vara av allmänt intresse.

Till listan med samrådsyttranden

Frågor & svar

För dig som vill veta mer har Datainspektionen sammanställt en mängd vanliga frågor och svar om personuppgiftslagen och andra områden.