Kontroll av de anställdas arbetstid

Arbetslivet

Fråga:

Ett företag misstänker att anställda kommer senare och går tidigare än de uppger i sina tidrapporter. Nu vill företaget kontrollera tidrapporterna med hjälp av uppgifter som registreras vid en spärrgrind som man måste passera för att komma in i fabriken. Är det tillåtet?

Svar:

Enligt de grundläggande kraven i 9 § PuL ska behandling av personuppgifter alltid vara laglig, uppgifterna ska behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed. Personuppgifter får vidare bara behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Ändamålen med behandlingen bestämmer sedan hur arbetsgivaren får använda de insamlade uppgifterna. Arbetsgivaren måste därför bestämma ett ändamål för varje typ av behandling.

I 10 § PuL finns en uttömmande uppräkning av i vilka fall behandling av personuppgifter är tillåten. Grundregeln är att personuppgifter om anställda är tillåten med stöd av samtycke, men uppgifter får behandlas utan samtycke om det är nödvändigt för att uppfylla anställningsavtalet, om det föreligger en rättslig skyldighet eller om arbetsgivarens berättigade intresse väger tyngre än den anställdes behov av integritetsskydd (intresseavvägning).

En arbetsgivare kan i vissa situationer ha rätt att kontrollera den anställde med stöd av en intresseavvägning. Kontrollen får dock inte vara mer omfattande än vad som är nödvändigt för att tillgodose syftet. Vid en konkret misstanke om allvarligt missbruk av arbetstidsredovisningen det vill säga vid ett brott mot anställningsavtalet, anses arbetsgivaren ha ett starkt intresse av att kunna kontrollera att arbetstagaren har redovisat rätt antal arbetstimmar. Under dessa förutsättningar väger arbetsgivarens intresse av att kontrollera sina anställda över den anställdes intresse av integritetsskydd.

Enligt PuL är det aldrig tillåtet för en arbetsgivare att behandla uppgifter om arbetstagare i smyg. Det är viktigt att arbetsgivaren informerar de anställda om vilka personuppgifter som samlas in och vad uppgifterna ska användas till.

Datainspektionen vill även påpeka att arbetstagares integritet i arbetslivet regleras genom arbetsrättslig lagstiftning och eventuellt i kollektivavtal. Datainspektionen har i detta yttrande inte tagit ställning till de arbetsrättsliga förutsättningarna för den aktuella behandlingen.

(Maj 2007)

Personuppgiftsombudet


Samrådsyttranden
Ett personuppgiftsombud kan fråga Datainspektionen om råd när han eller hon är osäker på vilka regler som gäller för hur personuppgifter ska behandlas eller hur de ska användas. På de här sidorna har vi samlat en del av dessa samrådsfrågor och -svar som kan vara av allmänt intresse.

Till listan med samrådsyttranden

Frågor & svar

För dig som vill veta mer har Datainspektionen sammanställt en mängd vanliga frågor och svar om personuppgiftslagen och andra områden.