Löneuppgifter i fackklubben

Arbetslivet

Fråga:

Journalistklubben vid Sveriges Radio har fattat beslut om att bedriva en öppen löneklubb, ur vilken alla medlemmar (ca 800) ska få ta del av information om medlemmarnas löner. Löneuppgifterna som används i löneklubben överförs från Sveriges Radio till Journalistklubben, syftet är att de ska användas för lönerevision. Du undrar om detta förfarande är förenligt med PuL.

Svar:

Enligt 9 § punkt c PuL ska den personuppgiftsansvarige se till att personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Av 9 § punkt d framgår att uppgifterna sedan inte får behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in.

När arbetsgivaren lämnar ut en datafil som innehåller personuppgifter till de fackliga organisationerna, måste utlämnandet vara förenligt med ändamålet för vilket uppgifterna har behandlats hos arbetsgivaren. Eftersom personuppgifter idag lämnas ut för att användas av facket vid lönerevision, förutsätter Datainspektionen har Sveriges Radio har gjort bedömningen att detta ändamål inte strider mot det ändamål för vilket Sveriges Radio behandlar uppgifterna internt. Vad gäller överföringen av uppgifter som görs i samband med lönerevisioner har du bedömt att denna har ett entydigt syfte, nämligen att fullfölja skyldigheten att betala ut rätt lön enligt avtal till de anställda SJF-medlemmarna. Frågan är om detta ändamål kan ses i ett vidare perspektiv, till exempel att överföringen görs i syfte att fackklubben ska kunna bedriva lönearbete för sina medlemmar. Enligt det förslag till löneklubb som du bifogade är syftet med löneklubben att främja medlemmarnas löneutveckling. Ändamålets räckvidd kan emellertid inte Datainspektionen ta ställning till, utan det måste Sveriges Radio och den aktuella fackföreningen själva avhandla.

Oavsett om driften av en löneklubb ska anses utgöra ett separat ändamål, måste löneklubben behandla personuppgifter enligt reglerna i PuL. Om behandlingen av uppgifterna kan anses strukturerad gäller de s.k. hanteringsreglerna i PuL. Det innebär att för att det överhuvudtaget ska vara tillåtet att behandla personuppgifter krävs att kraven i 9-10 §§ PuL är uppfyllda. Av 9 § PuL framgår att personuppgifter bara får behandlas i enlighet med god sed och bara får samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Fler personuppgifter får inte behandlas än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Enligt huvudregeln i 10 § PuL krävs den enskildes samtycke för att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter. Undantag från kravet på samtycke har gjorts för behandlingar som är nödvändiga för vissa i lagen angivna ändamål. Exempelvis kan en behandling av personuppgifter vara tillåten efter en intresseavvägning enligt 10 § punkten f PuL.

Journalistklubben avser att behandla personuppgifter för ändamålet att lämna ut dem till medlemmarna genom en öppen löneklubb. Det förutsätts inget aktivt ställningstagande från den enskilde för deltagande i löneklubben. Istället krävs en anmälan före ett sista datum från den som inte önskar delta. En sådan bindande passivitet kan inte anses utgöra ett samtycke enligt PuL (3 §). Löneklubbens hantering av löneuppgifter kan därmed inte anses ske med stöd av samtycke från den enskilde.

Om Journalistklubbens intresse av att behandla uppgifterna kan anses väga över den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten, skulle löneklubben kunna bedrivas utan stöd av samtycke från de registrerade. Journalistklubbens syfte med den öppna löneklubben är att främja medlemmarnas löneutveckling, i första hand genom att ge enskilda medlemmar möjlighet att jämföra sin egen lön med andra medlemmars. Syftet torde åtminstone till viss del kunna uppfyllas genom avidentifierad statistik och i annat fall uppnås med stöd av samtycke. Löneuppgifter uppfattas dessutom av många som mycket integritetskänslig information. Det är därmed tveksamt om Journalistklubbens intresse i det här fallet kan anses väga över den enskildes intresse.

Om lönefilerna utgör s.k. ostrukturerat material enligt 5 a § PuL, måste istället en kränkningsbedömning göras. Av 5 a § framgår att de allra flesta bestämmelserna i lagen inte är tillämpliga på behandling av personuppgifter som inte ingår i eller är avsedda att ingå i en samling av personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter. För sådan behandling gäller i stället att den inte får utföras, om den innebär en kränkning av den registrerades personliga integritet.

Vid bedömningen av om en behandling av personuppgifter innebär en kränkning av den registrerades personliga integritet, är känsligheten hos uppgifterna en faktor. Bedömningen måste även ta sin utgångspunkt i till exempel vilket sammanhang uppgifterna förekommer, för vilket syfte de behandlas, vilken spridning de har fått eller har riskerat att få samt vad behandlingen kan leda till (prop. 2005/06:173, s. 27). Det fordras således mycket mer information för att Datainspektionen ska kunna göra en sådan bedömning – till exempel rörande omfattningen av fackklubbens uppdrag (kan det anses ligga i fackklubbens uppdrag att sprida information om löner), hur vanligt förekommande öppna löneklubbar är, och hur många som är medlemmar i klubben (dvs. vilken spridning uppgifterna får).

Sammanfattningsvis finns det en hel del tveksamheter i förfarandet. Om ändamålet för behandling av personuppgifter i löneklubben inte är förenligt med ändamålet för vilket Sveriges Radio behandlar uppgifterna i utgångsläget, bör uppgifterna inte lämnas ut till Journalistklubben. Och även om ändamålet är förenligt, bör Sveriges Radio inte lämna ut uppgifterna om Journalistklubben kommer att behandla dem i strid med PuL.

(Maj 2007)

Personuppgiftsombudet


Samrådsyttranden
Ett personuppgiftsombud kan fråga Datainspektionen om råd när han eller hon är osäker på vilka regler som gäller för hur personuppgifter ska behandlas eller hur de ska användas. På de här sidorna har vi samlat en del av dessa samrådsfrågor och -svar som kan vara av allmänt intresse.

Till listan med samrådsyttranden

Frågor & svar

För dig som vill veta mer har Datainspektionen sammanställt en mängd vanliga frågor och svar om personuppgiftslagen och andra områden.