Personnummer som kundnummer

Kunder

Fråga:

Är det förenligt med personuppgiftslagen att, efter samtycke från kunden, använda personnummer som kundnummer?

Svar:

Av 22 § personuppgiftslagen framgår att det är tillåtet att behandla personnummer avseende personer som har samtyckt till behandlingen. För att ett sådant samtycke ska vara giltigt krävs dock att det är frivilligt. Innan samtycket lämnats ska den registrerade också ha fått sådan information om behandlingen att han eller hon kan ta ställning till om hans eller hennes personnummer ska få behandlas för det ändamål och på det sätt som planerats. Personnummer kan alltså användas för identifiering av kund i de fall kunden först har lämnat ett giltigt samtycke.

Läs mer om vad som menas med samtycke enligt personuppgiftslagen

(December 2007)

Personuppgiftsombudet


Samrådsyttranden
Ett personuppgiftsombud kan fråga Datainspektionen om råd när han eller hon är osäker på vilka regler som gäller för hur personuppgifter ska behandlas eller hur de ska användas. På de här sidorna har vi samlat en del av dessa samrådsfrågor och -svar som kan vara av allmänt intresse.

Till listan med samrådsyttranden

Frågor & svar

För dig som vill veta mer har Datainspektionen sammanställt en mängd vanliga frågor och svar om personuppgiftslagen och andra områden.