Publicering av kommunala protokoll

Internet/Kommuner och landsting

Fråga:

Till din begäran om samråd har du bifogat ett kommunalt sammanträdesprotokoll som innehåller personuppgifter, bland annat namn och personnummer. Du frågar om publiceringen av protokollet på Internet strider mot PuL:s eller personuppgiftsförordningens förbud mot behandlig av personuppgifter på sätt som innebär en kränkning av den personliga integriteten eller om publiceringen strider mot någon annan rättsregel som tar sikte på behandling av personuppgifter.

Svar:

Kommuner och landsting får enligt 12 § personuppgiftsförordningen publicera diarier, protokoll och vissa andra handlingar på Internet. Att göra dessa typer av handlingar tillgängliga för allmänheten kan ses som en form av e-tjänst. Den information som läggs ut på Internet får som huvudregel inte innehålla personuppgifter som direkt pekar ut den enskilde, till exempel namn, personnummer eller samordningsnummer. Men det finns betydande undantag från huvudregeln. Bortsett från person- eller samordningsnummer, som aldrig får göras tillgängliga på Internet, får övriga personuppgifter, till exempel namn, publiceras under förutsättning att övriga uppgifter som rör den registrerade inte är känsliga (13 § PuL) eller rör lagöverträdelser (21 § PuL) och att det saknas skäl att anta att det finns risk för att den registrerades personliga integritet kränks genom överföringen.

I det aktuella fallet rör det sig inte om publicering av känsliga uppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser. Det bifogade protokollet innehåller dock namn och personnummer på en person. Av protokollet framgår även att det har förekommit klagomål på personens verksamhet samt att hon inte uppfyllt sina skyldigheter som verksamhetsägare. Intresset av att de dessa uppgifter kommer till allmän kännedom får anses vara förhållandevis liten. Datainspektionen anser därför att den aktuella personuppgiftsbehandlingen merför risk för kränkning av den registrerades personliga integritet. Att publicera personnummer på Internet är aldrig tillåtet.

(Maj 2008)

Personuppgiftsombudet


Samrådsyttranden
Ett personuppgiftsombud kan fråga Datainspektionen om råd när han eller hon är osäker på vilka regler som gäller för hur personuppgifter ska behandlas eller hur de ska användas. På de här sidorna har vi samlat en del av dessa samrådsfrågor och -svar som kan vara av allmänt intresse.

Till listan med samrådsyttranden

Frågor & svar

För dig som vill veta mer har Datainspektionen sammanställt en mängd vanliga frågor och svar om personuppgiftslagen och andra områden.