Registrera brottsuppgifter

Övrigt

Fråga:

Får man registrera uppgifter om misstänkta förövare vad gäller övergrepp mot barn med mera?

Svar:

Enligt 21 § personuppgiftslagen är det förbjudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden. Av förarbetena till personuppgiftslagen framgår bland annat följande. En uppgift om att någon har eller kan ha begått något visst brott utgör en uppgift om lagöverträdelse, även om det inte finns någon dom eller motsvarande beträffande brottet. Med uppgifter om frihetsberövande avses enligt förarbetena uppgifter om att någon har varit föremål för tvångsingripande enligt till exempel lagen om vård av missbrukare i vissa fall.

Av 9 § personuppgiftsförordningen framgår att Datainspektionen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 21 § personuppgiftslagen. Datainspektionen har meddelat föreskrifter om undantag genom DIFS 1998:3. Datainspektionen får också i enskilda fall besluta om undantag från förbudet.

Mot bakgrund av bl.a. uttalanden i förarbetena drar Datainspektionen slutsatsen att möjligheten att meddela undantag från förbudet ska utnyttjas restriktivt. Att föra register över personer som misstänks ha begått något brott är således enligt huvudregeln i 21 § personuppgiftslagen förbjudet för andra än myndigheter och det krävs inte att personen är anmäld eller dömd för att förbudet ska gälla.

Att föra register över misstänkta missbrukare som avser uppgifter om att någon har varit föremål för tvångsingripande omfattas också av förbudet enligt huvudregeln i 21 § personuppgiftslagen. Det är också förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Att föra register över personer med uppgifter om homosexualitet eller missbruk av droger eller alkohol innebär att sådana känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen behandlas. I 14-20 §§ finns det bestämmelser om att sådana personuppgifter i vissa fall ändå får behandlas.

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet behandlar personuppgifter i strid med 13-21 §§ kan enligt 49 § dömas till böter eller fängelse. För att man över huvud taget ska få behandla känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser med mera måste behandlingen också vara tillåten enligt 10 § och alltid uppfylla de grundläggande kraven på behandling av personuppgifter i 9 § personuppgiftslagen.

(September 2007)

Personuppgiftsombudet


Samrådsyttranden
Ett personuppgiftsombud kan fråga Datainspektionen om råd när han eller hon är osäker på vilka regler som gäller för hur personuppgifter ska behandlas eller hur de ska användas. På de här sidorna har vi samlat en del av dessa samrådsfrågor och -svar som kan vara av allmänt intresse.

Till listan med samrådsyttranden

Frågor & svar

För dig som vill veta mer har Datainspektionen sammanställt en mängd vanliga frågor och svar om personuppgiftslagen och andra områden.