Uppgifter för utbildningsstöd

Kommuner och landsting

Fråga:

En kommunal socialnämnd planerar att behandla personuppgifter inom ramen för ett projekt som ska ge extra utbildningsstöd till cirka 25 barn i familjer som har långvarigt försörjningsstöd. Syftet är att på sikt förbättra barnens förutsättningar att klara skolgången. Barnen ska vara i åldrarna fyra till tio år. En elevlista ska utgöra underlag för erbjudanden om extra utbildningsstöd. Listan ska innehålla personnummer, namn, adress, förskola/skola, avdelning/enhet samt not om försörjningsstödsärende eller introduktionsärende. Elevlistan ska "avvecklas", troligen sommaren 2008, så att den därefter innehåller uppgifter om de barn som ingår i projektet. Ett ärenderegister ska baseras på uttag från försörjningsstöds-/introersättningsregistret. Syftet är att utgöra underlag för en utvärdering av projektet. I utvärderingen kommer samtliga uppgifter att avpersonifieras. Några samkörningar planeras inte. Är detta förenligt med personuppgiftslagen?

Insatserna kommer att erbjudas inom ramen för socialtjänsten och behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att arbetsuppgiften ska kunna utföras, både vad gäller underlaget för erbjudandena och utvärderingen. Man är medvetna om att åtkomsten till personuppgifterna ska begränsas i IT-systemet till endast den/de som ska utföra de aktuella arbetsuppgifterna inom ramen för projektet.

Svar:

Grundläggande förutsättningar för att kunna behandla personuppgifter kan anses föreligga enligt 1-2 §§ och 6 § lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Socialnämnden är personuppgiftsansvarig och ska se till att personuppgifter behandlas bara om det är lagligt.

(Januari 2008)

Personuppgiftsombudet


Samrådsyttranden
Ett personuppgiftsombud kan fråga Datainspektionen om råd när han eller hon är osäker på vilka regler som gäller för hur personuppgifter ska behandlas eller hur de ska användas. På de här sidorna har vi samlat en del av dessa samrådsfrågor och -svar som kan vara av allmänt intresse.

Till listan med samrådsyttranden

Frågor & svar

För dig som vill veta mer har Datainspektionen sammanställt en mängd vanliga frågor och svar om personuppgiftslagen och andra områden.