Använda uppgifter från Försäkringskassan

Kunder

Fråga:

Ett företag som hanterar försäkringsförmåner frågar om det är förenligt med personuppgiftslagen att från Försäkringskassan inhämta och behandla uppgifter om försäkrads föräldraledighet och sjukdom. Ändamålet med behandlingen av dessa personuppgifter är skadereglering, det vill säga beräkning av den förmån som den försäkrade har rätt till i samband med föräldraledighet och sjukdom.

Svar:

Uppgift om försäkrads sjukdom är en sådan känslig personuppgift som avses i 13 § personuppgiftslagen och som utan den registrerades samtycke bara får behandlas under vissa begränsade förutsättningar. Förutsatt att behandlingen av personuppgifterna är förenlig med 9 och 10 §§ samma lag framgår av till exempel 16 § c) att känsliga personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.

Av kommentaren till personuppgiftslagen (Personuppgiftslagen, En kommentar, Sören Öman och Hans-Olof Lindblom, tredje upplagan s. 243 ff.) framgår att det rättsliga anspråket torde kunna grunda sig på till exempel författningsbestämmelser av offentlig- eller civilrättslig karaktär, kollektivavtal eller andra avtal. När det gäller avtal torde det inte krävas att den registrerade har träffat avtalet. Vidare framgår att behandlingen av de känsliga personuppgifterna ska vara nödvändig för att det rättsliga anspråket ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras. Som exempel anges just att det förhållandet att någon varit sjuk till exempel kan ha betydelse för rätten att få försäkringsersättning. Av kommentaren framgår vidare att själva behandlingen av personuppgifterna inte behöver gå ut på att fastslå, göra gällande eller försvara det rättsliga anspråket. Det räcker att behandlingen är nödvändig för att någon – den personuppgiftsanvarige eller annan – ska kunna fastslå, göra gällande eller försvara det rättsliga anspråket.

Utlämnandet av de aktuella personuppgifterna från Försäkringskassan innebär en sådan behandling av personuppgifter för vilken Försäkringskassan har personuppgiftsansvar. Försäkringskassans behandling av personuppgifter är reglerad särskilt i lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration. Även sekretesslagens bestämmelser kan bli tillämpliga. Försäkringskassan har alltså att ta ställning till om det aktuella utlämnandet har stöd i lag.

(Maj 2008)

Personuppgiftsombudet


Samrådsyttranden
Ett personuppgiftsombud kan fråga Datainspektionen om råd när han eller hon är osäker på vilka regler som gäller för hur personuppgifter ska behandlas eller hur de ska användas. På de här sidorna har vi samlat en del av dessa samrådsfrågor och -svar som kan vara av allmänt intresse.

Till listan med samrådsyttranden

Frågor & svar

För dig som vill veta mer har Datainspektionen sammanställt en mängd vanliga frågor och svar om personuppgiftslagen och andra områden.