Uppgifter om drogtester och tjänstbarhetsgrad

Arbetslivet

Fråga:

Den verksamhet vi bedriver är omgärdad av flera olika regler (inte bara vanliga skyddsbestämmelser som gäller alla), bland annat järnvägsinspektionens regler.

Vi måste se till att personal som arbetar i spåranläggningar har viss fysik, det vill säga ser och hör bra, samt är drogfria. Det är livsfarligt både för den enskilde och för omgivningen om man har fysiska eller andra problem - vi genomför bland annat regelbundet slumpvisa drogtester samt allmän läkarkontroll. Dessutom skall all personal som går i spåranläggningar ha en viss säkerhetsutbildning som regelbundet uppdateras.

Av det skälet har vi ett personregister som bland annat registrerar vars och ens utbildningsstatus och när uppdatering ska ske. Där anges tjänstbarhetsgrad, det vill säga om man är avstängd och varför. Uppgifterna förs av personalavdelningen och tre personer har tillgång till dessa uppgifter.

Som jag tolkar personuppgiftslagen så behöver vi inte ett medgivande från den enskilde för detta, eftersom den enskilde inte kan arbeta om vi inte får föra dessa uppgifter.

Svar:

Enligt personuppgiftslagen måste all personuppgiftsbehandling ha ett i förväg uttryckligt bestämt ändamål. Personuppgifter får inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vägledande bör vara att arbetsledningsrätten inte får utövas godtyckligt eller kränkande eller på ett sätt som strider mot lag eller god sed på arbetsmarknaden.

En arbetsgivare får behandla personuppgifter utan samtycke bland annat om det är nödvändigt och intresset av att behandla uppgifterna är större än den anställdes intresse av att uppgifterna inte får behandlas. Hur en sådan intresseavvägning utfaller beror bland annat på förhållandena på den aktuella arbetsplatsen.

En anteckning om genomgången utbildning samt när uppdatering skall ske är inte sådana uppgifter som förutsätter den anställdes samtycke.

När det gäller "tjänstbarhetsgrad", det vill säga om den anställde är avstängd och skälet till detta, kan följande sägas: En notering om att den anställde är avstängd borde inte förutsätta den enskildes samtycke. När det däremot gäller uppgifter om orsaken till avstängningen är det generellt sett en fråga om uppgifter som kan anses som integritetskänsliga. Detta innebär att sådana uppgifter som regel inte bör förekomma i det personaladministrativa systemet. Är det fråga om känsliga uppgifter som till exempel rör hälsa eller droganvändning gäller särskilt restriktiva regler i personuppgiftslagen. De bestämmelserna innebär i huvudsak att det är förbjudet att utan samtycke av den registrerade behandla uppgiften i fråga. Behandling av uppgifter som har kommit fram vid undersökning, behandling och vård inom företagshälsovården regleras särskilt genom patientdatalagen. En arbetsgivare får inte registrera uppgifter om provsvar, diagnoser, etc. i sina personaladministrativa system. En notering om att den anställde har genomgått föreskriven läkarundersökning är dock inte en känslig uppgift i lagens mening. Detsamma gäller uppgifter om till exempel vaccinering som krävs för tjänsten.

Närmare information om bland annat kontroll, informationsskyldighet och känsliga uppgifter finns i Datainspektionens faktabroschyr Personuppgifter i arbetslivet. Den finns att läsa i pdf-format på denna webbplats:

Personuppgifter i arbetslivet

(Januari 2003)

Personuppgiftsombudet


Samrådsyttranden
Ett personuppgiftsombud kan fråga Datainspektionen om råd när han eller hon är osäker på vilka regler som gäller för hur personuppgifter ska behandlas eller hur de ska användas. På de här sidorna har vi samlat en del av dessa samrådsfrågor och -svar som kan vara av allmänt intresse.

Till listan med samrådsyttranden

Frågor & svar

För dig som vill veta mer har Datainspektionen sammanställt en mängd vanliga frågor och svar om personuppgiftslagen och andra områden.