Uppgifter om make/maka i Radiotjänst kundregister

Näringslivet

Fråga:

Av 2 a § lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (1989:41) framgår att den som innehar en TV-mottagare ska betala TV-avgift till Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB). Enligt 2 b § i samma lag betalas en enda TV-avgift för samtliga TV-mottagare som är avsedda att användas i innehavarens hushåll.

För att kunna administrera TV-avgifterna har Radiotjänst inrättat ett kundregister som uppdateras varje vecka mot det statliga personadressregistret (SPAR) genom så kallad bruttoavisering. Aviseringen innehåller uppgifter om alla individer i Sverige som ändrat personuppgiftsstatus, oavsett om personen i fråga är registrerad som innehavare av TV-mottagare i Radiotjänsts kundregister eller inte. Radiotjänst uppdaterar uppgifter om de registrerade innehavarna av TV-mottagare. Övriga uppgifter i aviseringen används inte.

Det ingår i Radiotjänsts uppdrag att informera hushåll och företag om TV-avgiften. Vid utskick med förfrågan om innehav av TV-mottagare samkörs uppgifter om "presumtiva kunder", det vill säga personer som inte anmält innehav av TV-mottagare och som därmed inte finns med i Radiotjänsts kundregister, med uppgifter om make/maka till innehavare av TV-mottagare hos Infodata/Infotorg. Syftet är att inte kontakta hushåll som redan betalar TV-avgift. Radiotjänst fick redan 1991 Datainspektionens tillstånd enligt datalagen (1973:289) att inrätta och föra registret "Förfrågan - avisering" för detta ändamål. I detta tillstånd föreskrevs att uppgift om bland annat make/maka skulle gallras inom tre månader efter mottagande av A-aviseringsbandet. Datalagen har numera upphört att gälla.

Uppgifter om make får enligt 8 § förordningen om det statliga personadressregistret (SPAR-förordningen, 1998:1234) lämnas ut från SPAR-registret i elektronisk form endast till myndigheter och till vissa utpekade branscher och företag, bland andra Radiotjänst. Det framgår vidare att vid bruttoavisering ska uppgifter om personer som inte har direkt samband med mottagarens verksamhet gallras i omedelbar anslutning till uppdateringen.

Radiotjänst undrar nu i fall det skulle vara möjligt att permanent lagra uppgifter om make/maka kopplat till aktuell kunduppgift i kundregistret för att på ett enklare och säkrare sätt kunna filtrera bort personer som tillhör ett TV-avgiftsbetalande hushåll i samband med att olika aktiviteter vidtas mot presumtiva kunder?

Svar:

Fråga uppstår då om en make/maka till en registrerad innehavare av TV-mottagare är en person som kan sägas ha ett direkt samband med Radiotjänsts verksamhet och i vad mån en sådan behandling av personuppgifter står i överensstämmelse med personuppgiftslagens bestämmelser i övrigt.

Möjligheten att från SPAR lämna ut uppgift om make/maka på elektronisk väg till Radiotjänst infördes den 1 januari 2007 (SFS 2006:800). I lagens förarbeten (prop.2005/06:112 s. 97-98) konstaterade regeringen följande:

För att systemet med en avgiftsfinansierad radio och TV i allmänhetens tjänst skall fungera och accepteras av hushållen är det en förutsättning att uppbörden av TV-avgiften bedrivs effektivt, ändamålsenligt och smidigt. Dagens situation där RIKAB på grund av brist på information kontaktar personer som har en make eller maka som redan betalar TV-avgift upplevs av många berörda som störande och förvirrande. Det är därför motiverat att RIKAB får tillgång till de aktuella uppgifterna för att utföra sitt åliggande på ett sätt som medför minsta möjliga besvär för den enskilde. Regeringen avser därför att genom en ändring i förordningen om det statliga personadressregistret ge RIKAB tillgång till uppgifter om make eller maka.

Datainspektionen drar av detta slutsatsen att Radiotjänst torde ha ett berättigat intresse av att behandla uppgift om make/maka i sitt kundregister för att administrera TV-avgiften.

Datainspektionen anser att den omständigheten att en erlagd TV-avgift omfattar, inte endast innehavarens alla TV-mottagare, utan alla hushållets TV-mottagare, pekar på att alla personer i ett hushåll, där någon är registrerad som innehavare av en TV-mottagare, har ett direkt samband med Radiotjänsts verksamhet.

Datainspektionen anser sammanfattningsvis att det inte skulle stå i strid med personuppgiftslagens bestämmelser att registrera uppgift om make/maka till innehavare av TV-mottagare i Radiotjänsts kundregister.

Personuppgiftsombudet


Samrådsyttranden
Ett personuppgiftsombud kan fråga Datainspektionen om råd när han eller hon är osäker på vilka regler som gäller för hur personuppgifter ska behandlas eller hur de ska användas. På de här sidorna har vi samlat en del av dessa samrådsfrågor och -svar som kan vara av allmänt intresse.

Till listan med samrådsyttranden

Frågor & svar

För dig som vill veta mer har Datainspektionen sammanställt en mängd vanliga frågor och svar om personuppgiftslagen och andra områden.