Nyhetsarkiv 2012

 • 17 december Ny checklista ska förbättra hanteringen av skyddade personuppgifter

  Datainspektionen publicerar nu en checklista för vad skolor ska tänka på när de hanterar skyddade personuppgifter.

 • 14 december Polisen hängde ut oskyldig med bild i ett halvår

  Datainspektionen riktar nu skarp kritik mot polisen i Uppsala som publicerat bilder på en oskyldig person på Internet och låtit bilderna på honom ligga kvar i mer än ett halvår efter det att förundersökningen lades ned.

 • 12 december Får man fotografera barnen i Luciatåget?

  Är det okey för föräldrar och andra anhöriga att fotografera barnen i skolan och vad ska man tänka på innan man lägger upp sådana bilder på nätet? Här får du svar.

 • 11 december Kritik mot KBT-behandlingar på Internet

  Datainspektionen har granskat KBT-behandlingar på nätet och riktar kritik mot bland annat för låg säkerhet, bristande information till de som deltar och för dålig kontroll av vilka som tar del av patienternas uppgifter.

 • 10 december Forskningsprojekt dåliga på att informera

  Datainspektionens breda granskning av forskningsprojekt visar att det brister i hur man informerar de personer som ingår i forskningen om hur deras uppgifter kommer att användas och vilka rättigheter de har.

 • 3 december Nu börjar underrättelsetjänsterna övervaka dig på Facebook

  Att folk spanar på varandra på Facebook är ingen nyhet, menar den kanadensiska forskaren Dan Trottier. Mindre känt är att vanlig polis och underrättelsetjänst spanar på vad som sker på Facebook och Twitter. Läs mer om det i senaste numret av Datainspektionens tidning Integritet i fokus.

 • 27 november Datainspektionen överklagar dom om kreditupplysningar

  Myndigheten överklagar förvaltningsrättens dom i ett mål som rör hur ett kreditupplysningsföretag lämnar ut kreditupplysningar utan att skicka kopior till de personer som upplysningarna gäller.

 • 23 november Polisen brister i sin underrättelseverksamhet

  Datainspektionen har granskat polismyndigheterna i Jämtland och Västmanland och konstaterar återigen att det finns brister i hur personuppgifter hanteras i polisens kriminalunderrättelseverksamhet.

 • 22 november Inkassobolagen skickar fortfarande alltför otydliga krav

  I en uppföljande granskning konstaterar Datainspektionen att inkassobolagen fortsätter att skicka för otydliga kravbrev som rör tele-, TV- och Internetavgifter.

 • 16 november Elkunder ersätts för dubbla inkassokostnader

  Datainspektionen har inspekterat ett elbolag som tillsammans med sitt inkassobolag debiterat tusentals kunder dubbla inkassokostnader. Tack vare myndighetens granskning har elbolaget nu börjat ersätta de drabbade kunderna.

 • 15 november Brister i rättsväsendets hantering av känsliga uppgifter

  Myndigheten har undersökt det elektroniska informationsflöde som nu utvecklas i rättsväsendet. I en rapport beskriver myndigheten flödet och identifierar brister i skyddet av de personuppgifter som skickas mellan de olika myndigheterna.

 • 26 oktober Fel av barnklinik spela in alla samtal

  Barnkliniken vid Ystads lasarett spelar in alla inkommande samtal och sparar dessa i minst tre år. Datainspektionen konstaterar att kliniken inte tillräckligt kan motivera inspelningarna.

 • 19 oktober Akademiska sjukhuset åtgärdar brister

  Datainspektionen konstaterar att de brister som myndigheten upptäckte vid Akademiska sjukhuset i Uppsala nu har åtgärdats eller är på väg att åtgärdas.

 • 18 oktober Folkpartiet måste skydda sitt centrala medlemsregister bättre

  Datainspektionens granskning visar att Folkpartiet inte lever upp till lagens krav när det gäller hur användare kommer åt personuppgifter i partiets centrala medlemsregister. Samma brist upptäcktes hos andra granskade riksdagspartier.

 • 17 oktober Nej till företag som vill skapa central klotterdatabas

  Ett företag som i dag registrerar klotter för flera uppdragsgivares räkning vill sammanställa dessa uppgifter i en central databas för att bland annat underlätta skadeståndsanspråk. Lagen är restriktiv till privat brottsutredning, vilket gör att Datainspektionen säger nej till databasen.

 • 16 oktober Europa riktar kritik mot Google

  I ett unikt samarbete riktar nu samtliga EU:s dataskyddsmyndigheter kritik mot Google, bland annat för att företaget inte tillräckligt informerar användarna om hur deras uppgifter kommer att användas och inte ger användarna möjlighet att kontrollera hur uppgifter från företagets olika tjänster samkörs.

 • 15 oktober Datainspektionen kräver säkrare bankappar

  Myndigheten anser att bankerna bör införa säkrare inloggning i sina bankappar och vill att bankerna nu redovisar hur det ska genomföras.

 • 11 oktober Försäkringsbolag får registrera uppgifter om kundernas fortkörningar

  Bolag får registrera uppgifter om en försäkringstagares körstil och eventuella fortkörningar. Uppgifterna registreras av speciell utrustning i kundens bil.

 • 4 oktober IT-attacker största hotet mot Sverige

  Det största hotet mot Sverige är inte längre militärt, utan teknologiskt i form av olika typer av IT-attacker. Det berättar FRA:s generaldirektör i det senaste numret av Datainspektionens tidning Integritet i fokus.

 • 2 oktober Datainspektionen begär svar från kommun

  Myndigheten följer nu upp granskningen av Salems kommun och vill att kommunen redogör för vilka åtgärder som vidtagits för att göra sin användning av så kallade molntjänster laglig.

 • 19 september Laget.se ansvarar inte för personuppgifter på klubbarnas hemsidor

  På webbplatsen laget.se, där idrottsklubbar kan skapa en egen hemsida, ansvarar klubbarna själva för de personuppgifter som läggs in. Det är slutsatsen efter en granskning som Datainspektionen har gjort.

 • 7 september Företag som använder molntjänst åtgärdar brister

  Under 2011 riktade Datainspektionen kritik mot hur företaget Brevo använde en molntjänst. Nu har företaget åtgärdat de brister som upptäcktes vid inspektionen.

 • 14 augusti Nej till CSN:s hälsostatistik

  Enligt ett förslag ska CSN kunna sammanställa statistik över studenters hälsa. Datainspektionen säger nej till förslaget eftersom det saknar en tillräcklig analys och motivering av varför hälsostatistiken måste föras på individnivå.

 • 13 augusti Datainspektionen yttrar sig om förslag till huliganregister

  Myndigheten är positiv till lagstiftning för ett centralt register över huliganer, men anser att det nuvarande förslaget innehåller ett antal brister och oklarheter som först måste åtgärdas.

 • 6 juli Datainspektionen granskar registrering av dementa

  Myndigheten ska undersöka om kommuner bryter mot lagen genom att registrera uppgifter om dementa.

 • 3 juli Skarp kritik mot förordning för befolkningsbaserad forskning

  I ett yttrande riktar Datainspektionen skarp kritik mot det förslag till förordning som lagts fram för att göra omfattande befolkningsbaserad forskning som exempelvis LifeGene möjlig.

 • 29 juni Så här stjäl skurkarna dina personuppgifter

  Stulna identiteter har blivit ett jätteproblem i Sverige och det är vansinnigt enkelt att stjäla någons identitet, berättar polisens utredare i det senaste numret av Datainspektionens tidning Integritet i fokus.

 • 28 juni Gotlands tingsrätt måste sluta publicera namn på sin webbplats

  Datainspektionen förelägger Gotlands tingsrätt att sluta publicera namn på parter i mål och ärenden på domstolens webbplats eftersom publiceringen strider mot personuppgiftslagen.

 • 19 juni Sveriges vårdgivare respekterar inte patienternas rättigheter

  Fortfarande fyra år efter att patientdatalagen trädde i kraft lever svenska vårdgivare inte upp till kraven i lagen. Patienternas rätt att få sina uppgifter spärrade i journalerna åsidosätts. Det visar Datainspektionens stora granskning av samtliga landsting samt fem privata vårdgivare.

 • 12 juni Högsta förvaltningsdomstolen gav Datainspektionen rätt

  Datainspektionens beslut från 2007 mot Försäkringskassan om sms-tjänsten för anmälan av tillfällig föräldrapenning överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen har nu givit Datainspektionen rätt och beslutet står fast.

 • 7 juni Datainspektionen klar med granskning av politiska partier

  Myndighetens granskning visar på bristande kunskaper om personuppgiftslagens regler hos samtliga riksdagspartier men även en stor vilja från partiernas sida att förbättra sin hantering av personuppgifter.

 • 5 juni Bilägare måste informeras om riktad reklam i parkeringsgarage

  Facility Labs AB måste informera de bilägare som åker in i parkeringsgarage om hur deras registreringsnummer används för att visa riktad reklam. Det konstaterar Datainspektionen efter att ha granskat personuppgiftsbehandlingen i företagets system.

 • 31 maj Bevakningsföretag kan fortsätta registrera klottrare

  Ett bevakningsföretag som SL anlitar för att gripa klottrare i tunnelbanan bryter inte mot personuppgiftslagen när de registrerar uppgifter om gripanden och skadegörelse. Det konstaterar Datainspektionen efter att ha granskat företaget.

 • 29 maj SKL använder DNA-databas olagligt

  Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, har byggt upp en DNA-databas som används på ett sätt som bryter mot lagen, konstaterar Datainspektionen efter sin granskning.

 • 23 maj Nordiska dataskyddsmyndigheterna analyserar EU-förordningen

  Cheferna för de nordiska dataskyddsmyndigheterna möttes igår i Oslo för att diskutera hur EU-kommissionens förslag till ny dataskyddslagstiftning kommer att påverka myndigheternas interna arbete och samarbete.

 • 16 maj Databas för reklamationer får inte användas som brottsregister

  Taxi Stockholm får inte använda sin databas för reklamationer som brottsregister, konstaterar Datainspektionen efter sin granskning.

 • 10 maj Länsstyrelse måste begränsa tillgången till personuppgifter

  Förvaltningsrätten i Stockholm går på Datainspektionens linje och anser att länsstyrelsen i Västra Götalands län måste begränsa åtkomsten till dokument i det interna diariet och ta bort direkta och indirekta personuppgifter från webbdiariet som kan nås av allmänheten.

 • 3 maj Grundlagsskydd gäller inte för kommuners webbsändningar

  En kommun som sänder Internet-video från sina möten är inte skyddad av grundlag. Kommunen måste följa personuppgiftslagen och sändningen får inte vara kränkande i lagens mening.

 • 27 april Polisen lagrar för mycket uppgifter från beslagtagna mobiltelefoner

  Datainspektionen är kritisk till att polisen lagrar uppgifter om sms, telefonsamtal och kontakter från telefoner som beslagtagits utan att pröva om uppgifterna behövs i polisens underrättelseverksamhet.

 • 26 april Datainspektionen polisanmäler Migileaks

  Sajt som publicerar domar från migrationsdomstolar polisanmäls nu av Datainspektionen eftersom publiceringen är kränkande i lagens mening.

 • 25 april Datainspektionen klargör hur arbetsgivare får hantera personuppgifter

  Myndighetens nya 48-sidiga broschyr "Personuppgifter i arbetslivet" klargör vilka regler som gäller för hur arbetsgivare får hantera personuppgifter.

 • 24 april Datainspektionen granskar hur socialnämnder använder läsplattor

  Myndigheten inleder nu en kontroll av hur socialnämnder använder Ipad och andra läsplattor. Det som granskas är om personuppgifter som lagras i läsplattorna är skyddade på ett tillräckligt sätt.

 • 23 april Nytt nej till opreciserad forskning

  Datainspektionen har granskat Svensk Nationell Datatjänst, som samlar in data från olika forskningsprojekt som sedan ska kunna användas för ospecificerad framtida forskning, och konstaterar att insamlingen strider mot personuppgiftslagen.

 • 18 april Lättare kameraövervaka tunnelbanan

  Datainspektionen yttrar sig nu om det kompletterade underlaget till en ny kameraövervakningslag. Myndigheten håller med om att det ska bli lättare att kameraövervaka tunnelbanan men anser att det även fortsättningsvis bör krävas tillstånd för att övervaka parkeringshus.

 • 17 april Fel av bussbolag att kameraövervaka personal

  Bussbolag i Varberg föreläggs att upphöra med sin kameraövervakning under ordinarie arbetstid.

 • 16 april Nytt EU-direktiv ska stärka skyddet av personuppgifter hos polisen

  Datainspektionen ställer sig positiv till det EU-direktiv som ska stärka skyddet av personuppgifter som hanteras av brottsbekämpande myndigheter. Men, direktivet får inte sänka skyddsnivån för de länder som redan har en hög skyddsnivå, betonar Datainspektionen.

 • 3 april Brist i journalsystem omöjliggör kontroll

  Brister i Akademiska sjukhusets IT-system gör det omöjligt att kontrollera om läkare missbrukar sin möjlighet att läsa patientjournaler.

 • 3 april Datainspektionen granskar försäkringsförmedlare

  För första gången undersöker myndigheten hur företag som förmedlar försäkringar hanterar personuppgifter om sina kunder.

 • 29 mars Högsta förvaltningsdomstolen säger nej till kameraövervakning i skolor

  Domstolen avslår överklagande från två gymnasier som använt kameraövervakning inomhus.

 • 26 mars Därför vill Google veta allt om dig

  Hur hanterar Google sina data om oss användare? Och varför tycks många vara oroliga för Googles nya regler? Det och mycket annat kan du läsa mer om i senaste numret av Datainspektionens tidning Integritet i fokus.

 • 20 mars Nej till mer registrering av arbetssökande

  Datainspektionen är kritisk till förslaget att Arbetsförmedlingen ska registrera uppgifter om i vilken utsträckning arbetslösa söker jobb. Detta eftersom förslaget medför att känsliga personuppgifter som inte behövs kan komma att samlas in.

 • 19 mars EU-regler ska ersätta personuppgiftslagen

  Datainspektionen kommenterar nu EU-kommissionens förslag till ny dataskyddslagstiftning och tycker det är positivt att skyddet för den personliga integriteten stärks. Samtidigt efterlyser myndigheten förenklade regler när personuppgifter publiceras i löpande text, på till exempel webbsidor.

 • 15 mars Kreditupplysningsföretagen har hittat nytt sätt att kringgå lagen

  Efter att ha granskat de största kreditupplysningsföretagen uppmanar Datainspektionen nu regeringen att snabbt täppa till den lucka i lagen som gör att företagen fortfarande kan lämna ut kreditupplysningar utan att det finns ett legitimt behov och utan att informera personen som upplysningen gäller.

 • 12 mars Kritik mot förslaget att polisen får tillgång till FRA:s signalspaning

  Datainspektionen är kritisk till förslaget att den öppna polisen ska få tillgång till FRA:s signalspaning. Detta eftersom förslaget inte tillräckligt utrett om polisens behov av att använda signalspaning väger tyngre än intrånget i den personliga integriteten.

 • 1 mars Fel av bilfirma att hänga ut bråkiga kunder

  Att på Internet publicera namn på personer som anmält företag till Allmänna reklamationsnämnden är inte förenligt med personuppgiftslagen. Det gäller även om det rör sig om allmänna handlingar.

 • 29 februari Dåliga rutiner för gallring i polisens register

  Datainspektionen har granskat polisen i Dalarna och Västerbotten och funnit brister i hur personuppgifter registreras och gallras i underrättelseverksamheten.

 • 28 februari EU oroas över Googles nya användarvillkor

  Europas dataskyddsmyndigheter vill att Google väntar med att införa sina nya användarvillkor för att kunna utreda om villkoren följer europeisk dataskyddslagstiftning.

 • 27 februari Kritik mot brister i journalsystem

  Datainspektionen riktar kritik mot journalsystemet Take Care där för mycket patientinformation lämnas ut vid så kallad sammanhållen journalföring.

 • 22 februari Förslag till ny lag om händelseanalyser vid självmord för dåligt utrett

  Förslaget till särskild lag om händelseanalyser vid självmord är otillräckligt utrett vilket gör att Datainspektionen inte kan ställa sig bakom det.

 • 10 februari Fel av Åklagarmyndigheten hänga ut SOS-sköterska

  Åklagarmyndigheten gjorde fel som på sin webbplats publicerade namn, personnummer och adress till den SOS-sköterska som misstänktes för vållande till annans död. Det konstaterar Datainspektionen i sin granskning.

 • 10 februari Kommuner brister i sin publicering på Internet

  Datainspektionen har granskat hur ett 50-tal kommuner på sina webbplatser publicerar diarier, protokoll och andra liknande dokument som kan innehålla personuppgifter. Undersökningen visar att i princip samtliga kommuner brister i sin publicering.

 • 9 februari 90 lagförslag och händelser påverkade den personliga integriteten under 2011

  För fjärde året i följd redogör Datainspektionen för lagar, lagförslag, beslut och andra händelser som påverkade den personliga integriteten under det gångna året.

 • 6 februari Fel av Hemköp använda dold kameraövervakning

  Hemköp i Östersund gjorde fel som använde dold kamera för att övervaka sin personal. Den typen av brottsutredande kameraövervakning får enbart göras av polisen.

 • 27 januari EU-kommissionen föreslår helt nya regler för dataskydd

  Europeiska kommissionen har idag föreslagit en omfattande reform av EU: s regler om dataskydd för att stärka integritetsskyddet på Internet.

 • 27 januari Bättre integritetsskydd med ny vägledning

  Datainspektionens IT-säkerhetsspecialister har tagit fram en vägledning för hur IT-system bör utformas för att redan från början uppfylla kraven i personuppgiftslagen.

 • 27 januari Chatta med Datainspektionen på Svenska Dagbladets webb

  Idag klockan 11.00 kan du på Svenska Dagbladets webbplats chatta med Datainspektionens generaldirektör och med Jonas Agnvall som är jurist och expert på nätkränkningar.

 • 25 januari Oacceptabla brister i förslag som ska stärka sekretessen för skolelever

  Ett förslag har lagts fram för hur sekretessen för elevuppgifter ska stärkas. Datainspektionen är starkt kritisk till att utredningen inte föreslår något generellt sekretesskydd för känsliga uppgifter utanför den särskilda elevstödjande verksamheten.

 • 16 januari Färdtjänsten lagrar för mycket information om sina resenärer

  Färdtjänsten i Göteborg lagrar mycket känsliga personuppgifter i sitt verksamhetssystem som inte behövs för handläggningen. Dessa uppgifter ska tas bort från systemet och i stället arkiveras, konstaterar Datainspektionen efter sin granskning.

 • 10 januari Molntjänster och forskning i Datainspektionens kursprogram

  I vår ordnar Datainspektionen sju kurser i personuppgiftslagen. Från grundkurser till en specialutbildning med fokus på informationssäkerhet och molntjänster. Passa på att anmäla dig nu eftersom vissa kurser redan håller på att bli fullbokade.

Press


Kommunikationsansvarig

Per Lövgren
Tel 08-657 61 43
eller 070-736 10 80
E-post: per.lovgren@datainspektionen.se

Pressmeddelanden
Vill du få våra pressmeddelanden via e-post?
Klicka här för att anmäla dig

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.

Följ oss på Twitter
Follow Datainspektion on Twitter