2017

 • 18 december Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten

  Regeringen ger Datainspektionen ytterligare 30 miljoner kronor i anslag för att stärka arbetet med den personliga integriteten. Myndigheten föreslås byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten samtidigt som uppdraget ändras så att dess stödjande och rådgivande roll blir tydligare.

 • 18 december Patientens samtycke ger inte vårdgivare rätt att låta ombud läsa journaler på nätet

  Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att Datainspektionen hade rätt som krävde att Region Uppsala skulle ta bort möjligheten för ombud att läsa patienters journaler via nätet.

 • 13 november Datainspektionen pekar på vikten att lagförslag ger tillräckligt rättsligt stöd

  Datainspektionen vill att det görs en analys som säkerställer att befintliga registerförfattningar för en rad myndigheter som hanterar känsliga personuppgifter verkligen överensstämmer med dataskyddsförordningens krav.

 • 30 oktober Får chefen läsa dina mejl?

  En dom i Europadomstolen väckte nyligen uppseende. Domen rörde en rumänsk man som blivit avskedad efter att han använt ett chattprogram på sin jobbdator för privat bruk. Men, får arbetsgivare verkligen läsa anställdas e-post och chattar? Svaret får du i det senaste numret av Datainspektionens tidning, Integritet i fokus.

 • 20 september Skyddet för elevers personuppgifter bör regleras i egen lag

  Datainspektionen anser att reglerna för hur personuppgifter hanteras i skolverksamhet och annan utbildningsverksamhet bör regleras i egen lag. Detta för att bättre skydda barnens rättigheter och göra det tydligare för ansvariga vilka regler som gäller.

 • 8 september Datainspektionen positiv till kompletterande dataskyddslag

  Myndigheten är positiv till förslaget till en svensk lag som ska komplettera den dataskyddsförordning som nästa år ska tillämpas direkt i hela EU. Inspektionen anser dock att det bör vara tydligare hur bestämmelserna förhåller sig till förordningen.

 • 13 juli Datainspektionen efterlyser starkare sekretess för incidenter

  Datainspektionen vill att uppgifter om personuppgiftsincidenter, som företag nästa år är skyldiga att rapportera in till myndigheten, ska skyddas av starkare sekretess.

 • 12 juli Nya regler för drönare från 1 augusti

  Från och med 1 augusti gäller inte längre kameraövervakningslagens regler för företag och privatpersoner som vill flyga drönare utrustade med kamera.

 • 10 juli Ja till ny brottsdatalag

  Datainspektionen är i stort positiv till förslaget till ny brottsdatalag men flaggar för vissa brister. Bland annat saknar utredningen en analys av eventuella risker då personuppgifter förs över till länder utanför EU/EES eller till internationella organisationer.

 • 30 juni Även myndigheter riskerar ”böter” enligt nytt förslag

  Dataskyddsutredningen föreslår att sanktionsavgifter, en form av böter, även ska kunna tas ut av myndigheter som hanterar personuppgifter felaktigt. "Det skulle sända fel signaler om myndigheter som gör fel inte riskerar sanktionsavgift", säger Inga-Lill Askersjö, som lett utredningen, i en exklusiv intervju i Datainspektionens tidning.

 • 21 juni Kritik mot förslag till ny spelreglering

  Datainspektionen är kritisk till förslaget till ny spelreglering som tagits fram av Spellicensutredningen. Orsaken är att förslaget saknar närmare utredning och analys av förslagets inverkan på enskildas personliga integritet.

 • 20 juni Vårdgivare måste bli bättre på att begränsa åtkomsten till patientuppgifter

  Vårdgivare brister i sitt arbete med att begränsa de anställdas åtkomst till patientuppgifter, konstaterar Datainspektionen efter granskning.

 • 26 maj Fokus på dataskyddsförordningen i höstens utbildningar

  Under hösten arrangerar Datainspektionen ytterligare utbildningar i den kommande dataskyddsförordningen som nästa år ersätter personuppgiftslagen. Kurser kommer att hållas i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

 • 18 maj Nej till spelbolags registrering av anställdas sexualliv

  Bolaget bakom bland annat Candy Crush Saga får inte kartlägga sina anställdas sexualliv och etnicitet, konstaterar Datainspektionen efter granskning.

 • 5 maj MSB:s sensorsystem måste regleras i lag

  Datainspektionen anser att det föreslagna sensorsystemet som ska användas av MSB för att upptäcka it-incidenter måste regleras i lag.

 • 4 maj Rätten att bli glömd kan gälla globalt

  Datainspektionen har kontrollerat hur Google hanterar "rätten att bli glömd", det vill säga möjligheten att få sökresultat borttagna. Myndigheten slår fast att om Google ska ta bort en sökträff så kan det även krävas att sökträffen tas bort från sökningar som görs från andra länder än Sverige.

 • 25 april Stopp för spridning av hälsouppgifter från e-tjänsten Hälsa för mig

  Datainspektionen har granskat eHälsomyndighetens nya tjänst Hälsa för mig och listar ett antal förelägganden som måste åtgärdas för att tjänsten ska uppfylla lagens krav.

 • 25 april Skarp kritik mot hanteringen av patientuppgifter i Gävle

  I journalsystemet i Region Gävleborg saknas helt åtgärder för att hindra obefogad och okontrollerad spridning av patientuppgifter. I praktiken innebär detta att all personal som har åtkomst till systemet, även har åtkomst till all information om alla patienter, något som strider mot patientdatalagen. Trots upprepade krav på åtgärder från Datainspektionen har inga åtgärder vidtagits.

 • 24 april Förslag till nationell läkemedelslista måste ta hänsyn till kommande förordning

  Datainspektionen säger nej till förslaget till lag om nationell läkemedelslista eftersom det inte har sin utgångspunkt i dataskyddsförordningen som börjar tillämpas i Sverige och övriga Europa i maj nästa år.

 • 18 april Bisnode måste skärpa säkerheten

  Datainspektionen riktar kritik mot hur kreditupplysningsföretaget Bisnode verifierar identiteten på de som använder företagets tjänster.

 • 12 april Vägledning för konsekvensbedömningar avseende dataskydd

  Artikel 29-gruppen har tagit fram en ny vägledning som rör sådana konsekvensbedömningar avseende dataskydd som ska göras enligt den kommande dataskyddsförordningen.

 • 11 april Fel att ge företag direktåtkomst till patientuppgifter

  Stockholms läns sjukvårdsområde har brutit mot patientdatalagen när man gett ett externt företag direktåtkomst till patientuppgifter för att hitta lämpliga personer till ett forskningsprojekt.

 • 11 april Riktlinjer krävs för polisens kroppsburna kameror

  Polisen måste ta fram riktlinjer för hur kroppsburna kameror får användas, konstaterar Datainspektionen efter granskning.

 • 7 april Personal och gäster kameraövervakas olagligt på hotell

  Samtliga hotell som Datainspektionen har granskat kameraövervakar sin personal eller sina gäster på sätt som bryter mot lagen.

 • 15 mars Barn kan övervakas via uppkopplad docka

  En internetuppkopplad docka har väckt stor uppmärksamhet i bland annat Norge och Sverige. Orsaken? Tekniken i leksaken möjliggör närgången övervakning av barnet. I det senaste numret av Datainspektionens tidning kan du läsa mer om dockan Cayla, storebrors bäste vän.

 • 8 mars Datainspektionen riktar kritik mot Arbetsförmedlingen

  Granskning visar att handläggarna på Arbetsförmedlingen själva kan tilldela sig behörighet för åtkomst till bland annat personuppgifter om hälsa i förmedlingens it-system och att inga kontroller sker av att tilldelade behörigheter endast används när det behövs för att handläggarna ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

 • 14 februari Nej till undantag för drönare

  Datainspektionen säger nej till det lagförslag som i princip skulle göra det fritt fram att flyga med drönare utrustade med kamera på allmänna platser.

 • 31 januari Fel samla in känsliga uppgifter om barn

  Örebro universitet har gjort fel som via en enkät samlat in känsliga personuppgifter om ett barn trots att föräldrarna sagt nej till att barnet ska delta i undersökningen.

 • 27 januari Läs mer om dataskyddsförordningen

  Den 28 januari är det den europeiska dataskyddsdagen. Datainspektionen firar dagen med att öppna en ny del på sin webbplats för information om dataskyddsreformen. Där publiceras bland annat en film som ger en kort introduktion till det nya regelverk som inom kort ersätter personuppgiftslagen.

 • 27 januari Villkorat ja till utökat uppdrag för Datainspektionen

  En utredning föreslår att Datainspektionen ska ta över vissa uppgifter från andra myndigheter och även bli nationell tillsynsmyndighet för EU:s kommande dataskyddsreform. Datainspektionen ställer sig bakom förslagen, under förutsättning att myndigheten får tillräckliga resurser för att kunna utföra sina uppgifter.

 • 23 januari Nya utbildningar med fokus på dataskyddsförordningen

  Datainspektionen utökar nu antalet utbildningstillfällen för den nya dataskyddsförordning som nästa år ersätter personuppgiftslagen och som kommer att få stor påverkan på alla företag, myndigheter och övriga organisationer.

Press


Kommunikationsansvarig

Per Lövgren
Tel 08-657 61 43
eller 070-736 10 80
E-post: per.lovgren@datainspektionen.se

Pressmeddelanden
Vill du få våra pressmeddelanden via e-post?
Klicka här för att anmäla dig

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.

Följ oss på Twitter
Follow Datainspektion on Twitter