Datainspektionen positiv till kompletterande dataskyddslag

8 september 2017

Myndigheten är positiv till förslaget till en svensk lag som ska komplettera den dataskyddsförordning som nästa år ska tillämpas direkt i hela EU. Inspektionen anser dock att det bör vara tydligare hur bestämmelserna förhåller sig till förordningen.

I maj nästa år träder en ny dataskyddsförordning i kraft i Sverige och övriga Europa. Förordningen blir då direkt gällande i Sverige och ersätter personuppgiftslagen.

Respektive land både kan och ska komplettera förordningen med vissa egna regler. I Sverige har en utredning lagt fram ett förslag med generella kompletterande regler. Datainspektionen har granskat förslaget och är i huvudsak positiv.

- Förslaget klargör vissa frågor men samtidigt är det viktigt att poängtera att den föreslagna lagen inte är heltäckande och endast utgör ett komplement till dataskyddförordningen, säger Eva Håkansson, tillförordnad generaldirektör på Datainspektionen.

Datainspektionen är kritisk till att förslaget inte i alla delar är helt samstämmigt med dataskyddsförordningen, vilket kan leda till felaktig tillämpning av dataskyddsförordningen.

Enligt dataskyddsförordningen ska barn som är 16 år eller äldre kunna gå med i sociala nätverk utan vårdnadshavarnas samtycke. Respektive land kan dock sänka den åldersgränsen till som lägst 13 år, vilket den svenska utredningen har föreslagit ska ske i Sverige.

- Datainspektionen anser dock att det är en för låg åldersgräns. Hittills har tumregeln i Sverige varit att 15 år är en lämplig åldersgräns för när barn normalt ska anses förstå innebörden och konsekvenserna av hur deras personuppgifter kan komma att hanteras och användas.

Datainspektionen är positiv till förslaget att sanktionsavgifter även ska kunna tas ut av statliga och kommunala myndigheter som hanterar personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

- Den enskildes intresse av skydd för sin personliga integritet väger lika tungt oavsett om uppgifterna hanteras i bolag eller i myndigheter.

Läs Datainspektionens yttrande i pdf-format

För mer information kontakta
Eva Håkansson, tillförordnad generaldirektör, 08-657 61 57
Ulrika Harnesk, jurist, 08-657 61 22
Per Lövgren, pressekreterare, 070-736 10 80

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.