meny

Så här begär du en laglighetskontroll

Datainspektionen granskar brottsbekämpande myndigheter

Du kan begära att Datainspektionen granskar hur en brottsbekämpande myndighet behandlar dina personuppgifter. Möjligheten att begära en kontroll finns eftersom du inte kan ta del av uppgifter hos myndigheten som omfattas av sekretess. Datainspektionen utgår från din anmälan, granskar myndighetens personuppgiftsbehandling och återkommer till dig med ett svar. Du får veta att kontrollen är genomförd, men inte om myndigheten behandlar uppgifter om dig, och inte vilka uppgifter det i så fall är.

Datainspektionen granskar om fysiska personer begär det

Datainspektionen kan granska hur en viss brottsbekämpande myndighet sköter sin personuppgiftsbehandling. Vi utgår från en anmälan som kommer in från en fysisk person, och granskar hur myndigheten behandlar personuppgifter, det vill säga om de följer alla regler i lagar och förordningar.

Du måste ange vilken behörig myndighet som du vill att Datainspektionen ska granska. De vanligaste är Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Skatteverket, Kustbevakningen eller Åklagarmyndigheten. Andra behöriga myndigheter är de som verkställer straffrättsliga påföljder såsom Kriminalvården (när någon döms till fängelse), Kronofogdemyndigheten (när någon döms till böter), kommunernas socialnämnder (när ungdomar döms till vård inom socialtjänsten) och sjukhus (när någon döms till rättspsykiatrisk tvångsvård).

Du kan begära kontroll om du tror att något är fel

Du kan begära en kontroll om du tror att en brottsbekämpande myndighet har brister i sin personuppgiftsbehandling. Kanske tror du att de har ett register som du inte ska finnas i, eller misstänker att myndigheten har ett register som de inte borde ha.

Det här måste du tänka på:

  • Du kan bara begära en kontroll för dig själv, aldrig för någon annan.
  • Du ska först själv begära ut registerutdrag hos den myndighet som du vill att vi ska granska.
  • Du måste ha goda skäl för att vi ska göra en granskning. Det kan till exempel vara att du har anledning att misstänka att en uppgift om dig i ett visst ärende eller mål är felaktig eller att du har anledning att tro att uppgifter om dig i ett visst register inte hanteras enligt lag.

Om ditt ärende gäller Säkerhetspolisen, vänd dig till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Datainspektionen utför laglighetskontroller av alla brottsbekämpande myndigheter utom Säkerhetspolisen. Om du vill att deras personuppgiftsbehandling ska granskas, vänd dig till Säkerhets- och integritetsskyddnämnden.

Säkerhets- och integritetsskyddnämnden

Så här går det till att begära kontroll

1. Förbered dig

Innan du kan begära kontroll hos Datainspektionen ska du först vända dig till den brottsbekämpande myndigheten och begära besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas, ett så kallat registerutdrag, eller begära en korrigeringsåtgärd som att rätta, komplettera eller radera uppgifter.

Blankett Laglighetskontroll2. Fyll i och skicka in blanketten

Fyll i blanketten och skicka in den till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Var noga med att beskriva varför du vill att vi ska granska och vad du vill att vi ska granska. Ju tydligare du kan beskriva ditt ärende, desto lättare blir det för oss, och granskningen går fortare och smidigare.

Blankett för Begäran om laglighetskontroll

3. Vi behandlar ditt ärende

Datainspektionen behandlar alla ärenden i tur och ordning. Det kan ta olika lång tid beroende på hur omfattade din begäran är.

Om din ansökan inte innehåller alla uppgifter vi behöver kommer vi att begära att du kompletterar den.

Datainspektionen kan vägra att utföra kontrollen om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig. Det är exempelvis när begäran upprepas för ofta. Men även om begäran är orimligt omfattande eller begäran är för oprecis så att Datainspektionen skulle behöva utföra oproportionerligt mycket arbete. Om Datainspektionen vägrar att utföra kontrollen kommer du att få ett skriftligt beslut om detta som kan överklagas.

De här svaren kan du förvänta dig

När vi är klara med vår granskning får du ett beslut från oss. Du kommer skriftligen att få information om att kontrollen är genomförd. Du kommer inte att få veta om vi har hittat uppgifter om dig, och vilka de uppgifterna i så fall är.