meny

Dataskyddsförordningen på fem minuter

Här får du en kort intro till dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Enkla grunder i dataskydd
Vill du ha en snabb och enkel kurs i vad dataskydd egentligen handlar om? Läs den här grafiken.

Här får du mer information

På vår webbplats hittar du mycket mer information om dataskyddsförordningen. Vi har särskilda vägledningar beroende på vem du är, vad du behöver hjälp med och i vilken situation. Du kan också läsa mer i detalj om förordningens olika delar.

Läs mer om dataskyddsförordningen (GDPR)
Läs mer om vad som gäller för dig som har företag
Läs mer om vad du som enskild individ har för rättigheter – och skyldigheter

Frågor och svar

 • Kommer reglerna om personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde att finnas kvar?

  Ja, förordningen innehåller regler om personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde precis som förut. I förordningen finns dessutom många fler regler som uttryckligen riktar sig mot personuppgiftsbiträden. Ett av syftena med dataskyddsreformen har varit att göra det tydligare vilket ansvar och vilka skyldigheter de som behandlar personuppgifter har.

 • Kommer de personuppgiftsansvariga att kunna vända sig till Datainspektionen med frågor även i fortsättningen?

  Ja, det finns en uttrycklig skyldighet för personuppgiftsansvariga att samråda med Datainspektionen i vissa fall. Ett sådant samråd ska begäras om en konsekvensbedömning avseende dataskydd visar att det finns stora risker med den planerade personuppgiftsbehandlingen. Datainspektionen kommer även i övrigt att ha till uppgift att hjälpa, vägleda och informera om reglerna kring personuppgiftsbehandling och dataskydd.

 • Kommer den personuppgiftsansvarige och ett anlitat personuppgiftsbiträde att bli skadeståndsansvariga?

  Huvudregeln är att det är den personuppgiftsansvarige som är skadeståndsansvarig för skada som uppstår till följd av att personuppgifter har behandlats i strid med förordningen. Ett personuppgiftsbiträde kan också bli skadeståndsansvarigt om denne har brutit mot de bestämmelser som specifikt riktar sig till biträden eller har behandlat uppgifter i strid med den ansvariges instruktioner. Den som lidit skada har i princip rätt att få ersättning för hela skadan av antingen den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet. De får sedan i sin tur reglera detta sinsemellan. En personuppgiftsansvarig eller ett biträde har dock ingen skyldighet att betala ersättning om de kan visa att de inte på något sätt är ansvariga för skadan.

 • Vi har lagt ut vår IT-drift och personuppgiftsbehandling på ett annat företag. Kan det företaget i sin tur anlita någon annan för denna tjänst? Kan ett personuppgiftsbiträde anlita ett underbiträde?

  Ett företag eller myndighet som behandlar personuppgifter för någon annans räkning är att anse som ett personuppgiftsbiträde. En organisation som vill anlita ett sådant biträde (den personuppgiftsansvarige) måste teckna ett skriftligt avtal med biträdet. Avtalet ska bland annat innehålla instruktioner för hur biträdet får behandla personuppgifterna.

  Biträdet kan i sin tur anlita andra biträden, så kallade underbiträden, men endast om den personuppgiftsansvarige i förväg gett ett skriftligt tillstånd till detta. Tillståndet kan gälla anlitande av ett visst underbiträde eller gälla generellt. Om ett biträde har ett generellt tillstånd måste ändå den personuppgiftsansvarige informeras så att denne ges möjlighet att göra invändningar mot planerna att anlita ett nytt biträde.

  Även när ett personuppgiftsbiträde anlitar ett underbiträde måste dessa teckna ett avtal sinsemellan. I det avtalet ska slås fast att underbiträdet omfattas av samma skyldigheter som det ursprungliga biträdet har mot den personuppgiftsansvarige enligt deras avtal.

  Den personuppgiftsansvarige behöver även få reda på bland annat kontaktuppgifter till underbiträdet för att kunna utföra eventuella kontroller av hur underbiträdet lever upp till avtalet.