meny

Kamerabevakning

Vägledning och råd för privatpersoner, företag, föreningar och offentlig verksamhet.

Bevakningskameror blir ett allt vanligare inslag samhället. Vi på Datainspektionen får många frågor kring vad som gäller för den som vill kamerabevaka och hur man ska göra för att följa reglerna. På de här sidorna finns information för dig som vill använda en bevakningskamera. Reglerna ser lite olika ut beroende på vem du är som bevakar och vilken plats som filmas. Här kan du läsa mer om vad som gäller för just dig.

Privatpersoners kamerabevakning
Kamerabevakning i offentlig verksamhet
Företag, föreningar och medlemsorganisationer
Anmäla olaglig kamerabevakning
Behöver du verkligen söka tillstånd?

Om din bevakningskamera fångar en identifierbar person eller någon annan personuppgift i bild måste du följa reglerna i dataskyddsförordningen. Det spelar ingen roll om du inte har för avsikt att filma personer eller att det bara händer en enda gång. Dataskyddsförordningen gäller direkt och det är du som bevakar som ansvarar för att reglerna följs. Det är därför viktigt att du sätter dig in i dataskyddsreglerna, så att du vet vad som krävs av dig. Dokumentera skriftligen hur du har tänkt så att du kan du visa att du följer reglerna.

Om du filmar identifierbara personer måste du följa dataskyddsförordningen

KameraskyltAll kamerabevakning är en form av personuppgiftsbehandling. Det innebär att om du sätter upp en bevakningskamera och filmar personer som går att identifiera med hjälp av bilderna så behandlar du personuppgifter. Om du behandlar personuppgifter måste du följa dataskyddsförordningen. En person är identifierbar om hen utan större osäkerhet kan särskiljas från andra personer. Så är fallet om hela personen eller personens ansikte syns tydligt på filmen. Men kom ihåg att en person också kan vara identifierbar utifrån andra kännetecken, som till exempel utmärkande klädsel, speciella kroppsrörelser eller kroppkonstruktion. Även registreringsnumret på en bil är en personuppgift om det kan kopplas till en levande person.

Om du varaktigt eller regelbundet filmar personer måste du även följa kamerabevakningslagen

Om du filmar personer under längre tid eller vid upprepade tillfällen måste du även följa reglerna i kamerabevakningslagen. Kamerabevakningslagen innehåller bland annat regler om tillståndsplikt och tystnadsplikt.

Tillstånd eller inte tillstånd?

Som huvudregel behöver privatpersoner inte tillstånd för att kamerabevaka. En myndigheter eller någon annan som utför en uppgift av allmänt intresse behöver tillstånd om de vill kamerabevaka en plats dit allmänheten har tillträde.

Läs mer om tillstånd för kamerabevakning