meny

Anmäl olaglig kamerabevakning

Om du tycker att någon kamerabevakar på att sätt som strider mot reglerna i dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Du kan också lämna tips. Datainspektionen är tillsynsmyndighet för all kamerabevakning i Sverige. Det innebär att vi ska kontrollera att de som använder bevakningskameror följer dataskyddsreglerna. Vi är tacksamma för de tips och klagomål som kommer in från allmänheten. Även om vi inte inleder tillsyn vid varje klagomål är vår tillsynsverksamhet beroende av denna information.

Försök att lösa problemet själv först

Innan du kontaktar Datainspektionen, försök alltid att lösa problemen själv. Läs informationen på Datainspektionens webbplats för att skapa dig en uppfattning om en viss kamerabevakning är tillåten eller inte. Om du fortfarande tycker att kamerabevakningen är otillåten kan du kontakta den som bevakar. Berätta vad du tycker är fel och ställ frågor utifrån vilken rättslig grund kamerabevakningen sker och vilka åtgärder de vidtar för att minska integritetsintrånget. Om den som kamerabevakar är en myndighet fråga om det finns tillstånd till kamerabevakningen. Förhoppningsvis kan den som kamerabevakar rätta till felen så att du känner dig nöjd. Om de inte gör det, så kan du kontakta Datainspektionen.

Om du av något skäl inte kan eller vill kontakta den som du tycker gör fel, kan du anmäla till Datainspektionen ändå.

Var utförlig och skicka in bilder

Skriv till oss berätta varför du tycker att bevakningen är otillåten. Skicka in bilder på kameran och området som filmas. Allt underlag är till nytta för oss, eftersom det hjälper oss att bedöma om vi ska gå vidare med en anmälan. Beskriv platsen som bevakas och vilka aktiviteter som pågår där. Vilka har tillgång till området och vilka vistas där?

Kamera på vägg

Datainspektionen tar emot din anmälan men vi har ingen skyldighet att agera på ditt tips eller klagomål. Att Datainspektionen inte inleder tillsyn med anledning av ditt klagomål hindrar inte att frågan tas upp vid ett senare tillfälle.

Så här skickar du in din anmälan eller ditt tips

Blankett: Klagomål och tips
På denna pdf-blankett kan du lämna in ditt klagomål. Fyll i blanketten och skicka med e-post till datainspektionen@datainspektionen.se eller med brev till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Se instruktioner i blanketten.

Allt du skickar in blir allmän handling

Tänk på att allt du rapporterar in till Datainspektionen blir så kallad allmän handling,  som kan begäras ut av allmänheten och massmedia. Skriv därför inte mer än nödvändigt i din anmälan och undvik känsliga uppgifter. Om någon begär ut uppgifterna gör vi en sekretessprövning. Det innebär att vi gör en bedömning av om någon kan lida skada om uppgifterna lämnas ut. Vi beslutar sedan om det finns något i handlingen som inte kan lämnas ut.

Vad händer sedan?

Datainspektionen registrerar din anmälan och bestämmer om vi ska göra tillsyn. Oavsett vad vi kommer fram till får du alltid ett svar från oss där vi berättar om det blir tillsyn eller inte.

Vad händer om man inte följer dataskyddsförordningen?

Datainspektionen kan besluta att ett företag eller en privatperson som bryter mot reglerna i dataskyddsförordningen ska betala en administrativ sanktionsavgift. Datainspektionen kan även utfärda en reprimand eller förelägga den som behandlar personuppgifter att de måste upphöra med behandlingen. Om en planerad personuppgiftsbehandling sannolikt kommer att bryta mot bestämmelserna i dataskyddsförordningen kan Datainspektionen utfärda en varning.

Datainspektionens beslut kan överklagas till förvaltningsdomstol.

Sanktionsavgiften beror på överträdelsen

Datainspektionen ska se till att en eventuell sanktionsavgift är effektiv, proportionerlig och avskräckande. Hur hög sanktionsavgiften blir beror dels på vilken bestämmelse överträdelsen gäller, dels på omständigheterna i det enskilda fallet. Datainspektionen tittar bland annat på hur allvarlig överträdelsen är, hur stor skada som skett, om det är fråga om känsliga personuppgifter, om det rör sig om upprepade överträdelser och om överträdelsen är avsiktlig.

En sanktionsavgift kan som högst bli 20 miljoner euro eller fyra procent av ett bolags globala årsomsättning, beroende på vilket belopp som är högst. Gäller det en privatperson kan Datainspektionen istället utgå från personens årsinkomst. För de något mindre allvarliga överträdelserna är maxbeloppet 10 miljoner euro eller 2 procent av den globala årsomsättningen eller årsinkomsten. Även myndigheter påföras sanktionsavgifter. För mindre allvarliga överträdelser ska avgiften uppgå till högst 5 miljoner kronor och för allvarligare överträdelser till högst 10 miljoner kronor.

Du kan få skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen, till exempel genom kamerabevakning, kan du ha rätt till skadestånd av den som bedriver bevakningen.

Du kan begära skadestånd av den kamerabevakar eller väcka skadeståndstalan i domstol. Datainspektionen kan inte besluta i frågor om skadestånd eller biträda dig i en eventuell domstolsprocess.