meny

Datainspektionens uppdrag

Datainspektionens uppdrag är att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter, att underlätta det fria flödet av sådana uppgifter inom EU och att verka för att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.

Till våra uppgifter hör att:

Granska och kontrollera

  • Vi granskar att reglerna på dataskyddsområdet följs. Granskning sker vanligen genom tillsyn.
  • Vi granskar att bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR), brottsdatalagen, kamerabevakningslagen och annan reglering på dataskyddsområdet följs. Vår tillsyn omfattar ett antal registerförfattningar som i större detalj reglerar dataskyddsfrågor för vissa myndigheter eller inom specifika områden. Vi har dessutom tillsyn över inkasso- och kreditupplysningsområdena och har ett särskilt uppdrag att verka för att god sed iakttas inom dessa områden.
  • Datainspektionen är dessutom Sveriges nationella tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter enligt vissa EU-regelverk.

Ge tillstånd

  • Vi beviljar tillstånd för verksamheter som vill bedriva inkasso- eller kreditupplysningsverksamhet eller kamerabevakning.

EU-samverkan

  • Vi bidrar till en enhetlig tillämpning av dataskyddsförordningen (GDPR) inom hela EU. Vi är aktiva deltagare i EU:s olika gemensamma samarbeten.

Bevaka, följa och informera

  • Vi ökar medvetenheten om och förståelsen för dataskyddsreglerna, både hos allmänheten och hos verksamheter eller enskilda som behandlar personuppgifter. Särskilt fokus ska vi ge insatser riktade mot barn.
  • Vi ger vägledning till verksamheter som behandlar personuppgifter.
  • Vi ger rådgivning till riksdag och regering om lagstiftning eller administrativa åtgärder
  • Vi följer och beskriver utvecklingen som påverkar skyddet av personuppgifter och ska bland annat följa utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik samt affärspraxis och inom it-området vad gäller integritet och ny teknik.

Datainspektionens uppgifter som tillsynsmyndighet framgår bland annat av förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen och av dataskyddsförordningen, GDPR och – för brottsbekämpande myndigheter – av brottsdatalagen.

Datainspektionens instruktion (SFS-nr 2007:975)
EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU/2016/679)
EU:s direktiv om dataskydd för brottsbekämpande myndigheter (EU/2016/680)
Brottsdatalagen (SFS-nr 2018:1177)

I ett regleringsbrev anger regeringen hur mycket pengar Datainspektionen har till sitt förfogande. Ett nytt regleringsbrev beslutas inför varje nytt budgetår. 2018 fick Datainspektionen höjda anslag för att dels utveckla ett effektivare it-stöd och e-tjänster, dels utöka vår utåtriktade verksamhet.

Datainspektionens regleringsbrev för 2018