meny

Datainspektionens uppdrag

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU/2016/679) ska respektive medlemsstat utse en myndighet som ska vara ansvarig för att övervaka tillämpningen av förordningen. Denna tillsynsmyndighet ska vara fullständigt oberoende i utförandet av sina uppgifter och utövandet av sina befogenheter. En motsvarande tillsynsmyndighet ska utses enligt EU:s direktiv om dataskydd för brottsbekämpande myndigheter (EU/2016/680).

I Sverige har regeringen utsett Datainspektionen till tillsynsmyndighet enligt dataskyddsförordningen och dataskyddsdirektivet. Datainspektionen är också tillsynsmyndighet enligt den svenska lag som ska komplettera dataskyddsförordningen, dataskyddslagen (2018:218).

Datainspektionen är dessutom Sveriges nationella tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter enligt Schengenkonventionen, konventionen om EU:s tullinformationssystem, rådsbeslutet om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol), VIS-förordningen samt Eurodac-förordningen.

Datainspektionens uppgifter som tillsynsmyndighet framgår av förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen.

Enligt instruktionen ska Datainspektionen ”arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter, att underlätta det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen och att verka för att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet”.

Datainspektionen ska även följa och beskriva utvecklingen på it-området när det gäller frågor som rör integritet och ny teknik.

Läs Datainspektionens instruktion (SFS-nr 2007:975)